Gå til hovedindhold
You are at:

Skolebestyrelsens arbejde

Her kan du se referater fra skolebestyrelsens møder.

Referat af skolebestyrelsesmøder 2019-2020

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 28. august 2019

  1. Meddelser

  Formanden har ingen meddelelser, da det hun gerne vil indvie bestyrelsen i, kommer til at ske under de punkter, hun har på dagsorden.

  Ledelsen

  BKA orienterer SKB om, at LMR er sygemeldt. Dette betyder, at ledelsen har fordelt de store opgaver som Lasse havde således: BKA overtager afdelingslederfunktionen, MST overtager uge 39 ift. koordinering og planlægning og TFJ overtager AKT for udskolingen. En erfaren tidligere ansat lærer kommer til at varetage den undervisning, som LMR har i en 7. kl. fremadrettet.

  Budgettet er presset, da vi oplever et børnetal i området der er faldende, dette betyder, at vi ikke genansætter alle de åbne stillinger.

  Velkomstklasserne er også påvirket af et faldende børnetal, hvilket medfører, at vi skal lukke en af vores to velkomstklasser. Dette svarer til kr. 655.000 i vores lønsum. Skolens ledelse er ærgerlige over, at vi skal lukke den ene velkomstklasse, da vi synes, at vi er lykkedes godt med opgaven, og vi har fået ros og anerkendelse oppefra, men dette betyder desværre ikke, at der kommer flere elever. Efter efterårsferien har vi kun to elever tilbage i velkomstklassen. 

  Eleverne holdt deres første elevrådsmøde tirsdag den 28.8-19. Her blev der valgt en formand og en næstformand. Rosa Skøt Hindrup fra 7.E og Arthur Lindebjerg Black-Petersen fra 8.C.

  2. Evaluering 1. skoledag

  Julie siger tak til der deltog og hjalp til - især tak til børnene der hjalp til. Vi havde ikke klaret det uden dem.

  Opgaven var en udfordring rent praktisk, og det bliver presset med den opsætning, som vi har nu, med smurte rundstykker. Måske kunne vi lade være med at smøre dem inden? Dette var flere for til mødet.

  Det fungerede godt for arrangementet, at tidspunktet for 0.kl. var rykket frem til kl. 9.15, mange flere forældre blev hængende lidt længere end tidligere.

  SKB ønsker stadig at have et arrangement på første skoledag, dog hvor SKB ikke skal være så meget smørrebrødsjomfruer, som de var i år. Derudover skal man nok kigge på en anden kaffeløsning med ekstra termokander, da der er 1000 mennesker, der måske vil have en kop kaffe.

  SKB og ledelsen mener, at det er en unik mulighed for at møde forældrene, når man samtidigt serverer dem en kop kaffe. 

  Kasper stod i SKB-bod, og han oplevede, at det infomateriale, som SKB havde lavet til formålet, fungerede godt. Man kunne især bruge materialet til at uddybe, hvad skolebestyrelsens arbejde handler om. Der blev derudover fundet et par samarbejdspartnere ift. layout og trykkeri, som ville kunne bruges af SKB i løbet af dette skoleår.

  SKB er enige om at fortsætte med at have boden på første skoledag.

  3. Udarbejdelse af talepapir til forældremøder

  Formanden startede med at sige, at der havde været en misforståelse ift. hvorvidt der skulle sendes noget ud inden mødet. Formandens intention med mødet var at bruge punktet til at tale om det indhold, som SKB går ud med til forældremøderne.

  Formålet med dette er, at SKB siger stort set det samme til alle forældremøder.

  SKB er enige om at fortsætte med formen på det fælles talepapir, man mener at formen gør det muligt at sige de samme hovedpointer samt at gøre det til sit eget.

  SKB besluttede disse overskrifter til talepapiret, gerne i tjeklisteform:

  • Kapacitet
  • Trafik
  • Kommunikation og trivsel
  • Principper

  Ift. kapacitet kunne man forklare, at det er noget som SKB samarbejder tæt med ledelsen omkring. Man kigger sammen på, hvordan selve byggeprocessen og indhold samt omfang kan blive bedst mulig.

  SKB vil gerne udgive et nyhedsbrev, og det blev foreslået, at det talepapir, som SKB bruger på forældremøderne, kunne skrives om til det første halvårlige nyhedsbrev. Kasper meldte sig til opgaven.

  4. Mødeplan for bestyrelsens deltagelse i forældremøder

  1. Årgang Thomas 11/9

  2. Årgang Tina 19/9

  3. Årgang Kasper 18/9

  4. Årgang Kasper 18/9

  5. Årgang 9/9

  6. Årgang Kasper 19/9

  7. Årgang Julie 10/9

  8. Årgang Niels

  Talepapiret kommer ud hurtigst muligt.

  5. Budget 2020 - 2023

  Julie giver en tilbagemelding på møde med borgmesteren samt skolerådsmødet.

  Inden sommerferien blev SKB bedt om at komme med et høringssvar på årets mulighedskatalog/sparekatalog. Dette katalog skar så dybt, at alle kommunens skolebestyrelser blev enige om at lave et fælles høringssvar, som var et ikke-svar. Man skrev til kommunalbestyrelsen samt borgmesteren, at man på samtlige skoler oplever, at der de seneste år var blevet sparet så meget, at nu var der ikke mere at spare af, så nu måtte det være nok. Man ville derfor ikke pege på noget, da man ikke så, at der kunne spares mere på området.

  Skolerådet som består af alle kommunens skolebestyrelsesformænd blev inviteret ind til dialog af børne- og ungeudvalgsformand og borgmester i starten af august. Skolebestyrelsesformændene havde to konkrete og tydelige budskaber med til mødet.

  For det første mener de ikke, at det er i orden at være en så velstående kommune med et budget som bruger så lidt på skoleområdet. LTK ligger sjette- lavest på indenrigsministeriets opgørelse over alle landets kommuners forbrug på skoleområdet. Man føler ikke, at dette står mål med den ambitiøse skolepolitik, som politikerne i kommunen ønsker.

  For det andet havde de fokus på, at skolernes decentrale råderum til den enkelte ledelse er svundet til næsten ingenting. Der ønskes, at dette råderum udvides i fremtidige budgetter.

  Borgmesteren ville gerne høre, hvad skolebestyrelsesformændene havde at sige, men borgmesteren sagde samtidigt til mødet, at hun ikke laver om på den kendsgerning, at der skal spares 10 millioner på skoleområdet. Skolerådet oplevede, at der fra udvalgsformand og borgmester blev lyttet, og de sagde at de tog mange punkter med fra mødet, hvilket også kunne ses i referatet. Næste skridt er en endnu en høringsrunde if. med budget 2020-23, hvor SKB igen skal høres og komme med et høringssvar. Der var opbakning fra alle skolebestyrelsesformænd til at indgive et svar, der minder om det første høringssvar, som var nej nu det er nok, ikke mere sparekniv på skoleområdet. SKB var enige om, at de gerne vil indgå i et fællessvar ligesom sidst, og med samme ordlyd, så der er fuld opbakning fra Engelsborgskolens skolebestyrelse.

  Det blev drøftet, at man i nyhedsbrevet kunne fortælle om den måde, som SKB forholder sig til sparekataloget og deres høringssvar, så SKB kunne bruge nyhedsbrevet at aktivere forældrene.

  Thomas opfordrede elevrådet til at fortælle historien videre i elevrådet.

  6. Konstituering af bestyrelse

  Formanden ønskede en konstituering af formandskab, samt status af aktive medlemmer i bestyrelsen.

  Catharina Hagemann Debois skal sammen med sin mand udstationeres fra årsskiftet, og hun ønsker derfor at træde ud af bestyrelsen.

  Bestyrelsens forventninger til aktiv deltagelse i møder blev diskuteret. Der var enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer deltager så vidt muligt deltager i alle møder. Ligeledes var der enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer melder fra i god tid, hvis det mod forventning ikke er muligt at deltage i et møde.

  Den ledige plads tilbydes til vores suppleant Maria Ersvær, hvis hun ønsker at træde ind. Hvis hun ikke ønsker at træde ind, så har et tidligere medlem af skolebestyrelsen meldt, at hanønsker at træde ind igen såfremt der bliver en plads. Skoleledelsen skriver ud på intra ift den evt. ledige plads.   Julie og Bettina følger op på dette.

  7. Storforældremøde

  Drøftelse af tema og oplægsholder til storforældremøde.

  Til sidste skolebestyrelsesmøde kom ledelsen og formanden med et forslag til en oplægsholder til det årlige storforældremøde, som havde et AULA-fokuseret oplæg. Dette forslag fandt ikke genlyd i bestyrelsen. Begrundelsen var, at SKB ønskede at temaet for oplægget gerne skulle hænge bedre sammen med SKBs fokuspunkter/strategier.

  Tina foreslår Nina Boisen, som er terapeut indenfor skam og misbrug som værende både en spændende og relevant oplægsholder.

  Tina mente, at misbrug ville kunne linkes til de alkoholpolitikker i kommunen, og skolens fokus på alkohol kunne understøttes af dette oplæg.

  SKB blev enige om at oplæggene på de sidste to års storforældremøde har haft et opbyggende og dannende formål eller karakter, derfor mener SKB at det ville være et problem hvis emnet i år ikke var styrkende eller opbyggende. De ser ikke skam og misbrug som værende dette, og derfor blev SKB enige om at finde et andet emne.

  SKB blev nysgerrige på formålet med storforældremødet. Der står i Styrelsesvedtægten, at SKB skal indkalde alle forældre en gang om året. Ofte har det været under et fagligt tema, som har været opbyggende. Derudover har man en mulighed for her at samle forældre, personalet, de ældste elever og give en fælles referenceramme eller et fælles sprog. Som oftest har storforældremødet også været en mulighed for at SKB kan fortælle, hvad de laver. SKB drøftede, at det kan være svært at finde et tema, som rammer så bredt, at det er relevant for alle forældre samt de elever, man inviterer med.

  Niels foreslår HjerneMadsen, med et oplæg som kunne handle om, hvad der sker med hjernen fra 0. til 9. kl. HjerneMadsen ville helt sikkert have en opbyggelig vinkel. Temaet burde passe ind i SKB fokuspunkter/strategier.

  Derefter blev der spurgt til, om man kunne få en ind, der kunne tale ind i vores nye fag Medborgerskab og dannelse? BKA sluttede op omkring Medborgerskab og dannelse som tema, da det ville passe godt ind i skolens handleplan for trivsel og læring. Imran Rashid blev foreslået som oplægsholder. Han ville kunne tale ind i den digitale dannelse, som også er et ben i faget Medborgerskab og dannelse. Skolens virkelighed ift. mobiltelefoner er, at vi oplever nogle af vores elever er angste over ikke at have adgang til deres mobiltelefon i løbet af dagen.

  SKB er enige om, at det er godt, hvis der er et tydeligt link mellem temaet til årets storforældremøde til Engelsborgskolens handleplan for trivsel og læring.

  SKB bliver enige om, at Imran Rashid og HjerneMadsen ville kunne fungere. Imran Rashid har en vis medieopmærksomhed lige nu, samt at hans spor kunne passe godt ind i Digital device-strategien, og han skulle være en oplægsholder af høj kvalitet. Alt dette skulle kunne tiltrække mange forældre.

  BKA tager kontakt til Imran Rashid og forsøger at komme frem til en aftale i januar eller februar måned 2020.

  8. Vikardækning og fravær

  BKA har af SKB fået det opdrag at se på, hvordan det ser ud med brugen af vikarer i det forgangne skoleår.

  Skolen står på princippet omkring vikardækning.

  Der går blandt forældre en fortælling, at der er vikarer hele tiden. Fraværet blandt personalet på Engelsborgskolen er relativt lavt. Lærerne har et fravær på 2,5%..

  SFO-personalet har et fravær på 4,81%. Baune-personalet har et fravær på 2,86%. Generelt ligger sygefraværet rigtigt fint på Engelsborgskolen og der arbejdes vedholdent med at forbedre dette med afsæt i den udarbejdede handleplan..

  For fire et halvt år siden da BKA ankom til skolen, lå skolens fravær på alle tre personalegrupper for højt.

  Skolens ledelse har sammen med skolens MED-udvalg arbejdet struktureret og målrettet på at nedbringe personalefraværet, og dette kan nu ses på tallene. Engelsborgskolen ligger under gennemsnittet i LTK, og skolen ligger også under det gennemsnit, der er dannet ved at se på de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

  BKA redegør for, hvordan en gennemsnitsmedarbejders fravær kunne være bygget op.

  Alle medarbejder har ret til:

  • 6. ferieuge. (5 fraværsdage)
  • Omsorgsdage pga. 2 børn under 7 år, eller 2 seniordage, hvis man er over 60 (4 dage)
  • 5 sygedage på et år.
  • Børns første sygedage (4 dage.)
  • Kompetenceudvikling fra CUP på skoledage (1 dag). Vi forsøger at lægge det efter undervisningen.

  Dette giver et gennemsnit på 19 dage sammenlagt på et års 200 skoledage.

  Når vi dækker medarbejdernes fravær, så forsøger vi at flytte fraværet over på en kollega, der giver mening. Klassepædagog overtager, hvis læreren ikke er der. Dette synes vi er bedre end de cykelvikarer, som vi naturligvis også bliver nødt til at bruge.

  Sidste fravær fordelte sig således:

  • Fravær totalt: 8639 timer
  • Cykelvikar: 5018 timer
  • Egen lærer/pædagog: 3205
  • Aflyst: 71 timer
  • Arbejde selv: 345 timer

  Ved kendt fravær forberedes undervisningen af læreren eller pædagogen på forhånd, som en vikar dækker, og nogle gange vurderes, at de ældste arbejder bedre hjemme med en given opgave.

  BKA uddyber, at en anden årsag til, at en klasse kan opleve en anden underviser, kan være møder med PPR og andre kommunale samarbejdspartnere som nogle gange ligger i undervisningstiden. I vores tekniske system, Intra, fremstår det som om der er mange cykelvikarer, også selv om det er vores egne medarbejdere, vi har flyttet rundt for at sikre den bedste undervisning.

  Vi er begyndt at tage de første skridt imod et mere fleksibelt skema på anden årgang. Fleksibelt skema har den helt store fordel, at man kan planlægge sig ud af behovet for cykelvikarer, når en medarbejder har planlagt fravær.

  SKB kvitterer med at melde ud, at fraværet for sidste skoleår ser flot ud, og det er især positivt, at skolens sygefravær er så lavt.

  Eleverne siger, at de oplever, at der er vikartimer, men ikke meget.

  Der er stor forskel på, hvor meget det opleves fra forældrene i SKB. Nogle klasser må have mere fravær, mens andre nok ikke har det.

  SKB oplever, de har fået en god orientering, og at den viser, der er mange timer, der skal dækkes ,og at det er en kompliceret opgave.

  SKB er glade for tallene og især for redegørelsen, og at vi sælger medarbejderne, hvis vi ikke fortælle den historie, at vi har en lavt sygefravær. Det fravær børnene oplever, er især opstået af arbejdsmarkedsvilkår betingede godkendte medarbejderfravær. 

  Flere SKB medlemmer synes det er en ukendt historie, at der i gennemsnit er 19 fraværsdage pr. medarbejder, hvilket betyder, at alle klasser i gennemsnit har 4 vikartimer om ugen.

  SKB spørger til ,hvordan vi kunne kommunikere denne historie ud. Flere medlemmer i SKB ønsker, at SKB orienterer om gennemsnitsmedarbejderens fravær.

  Kasper fortæller, at arbejdsgruppen, der arbejder med kommunikation og trivsel, vil tage dette med ind i deres arbejde. Gruppen arbejder lige nu med at udvælge den data, som de skal arbejde videre med. De forsøger at medtage den data, der passer ind i SKBs kommunikationsstrategi.

  Forældrenes oplevelse af fravær kommer med i det spørgeskema, der arbejdes på i kommunikations-gruppen. Måske skulle SKB vente med at få mere data med, inden SKB sender noget ud?

  SKB slutter punktet af med at konkludere, at de er ambassadører for denne meget detaljerede viden, og det er en viden som er så vigtig, at SKB skal finde en måde at kommunikere dette ud.

  9. Eventuelt

  - Har elevrådene et budget? Ja.

  - Er der erfaringer med forældrefacebookgrupper? Det findes i flere klasser.

  - Nogle steder fremstår Tivolitur ikke blandt elever som en faglig tur.

  - Kunne vi foreslår et lave en skoleskovtur i fremtiden? Kunne kontaktforældrene bruges til dette? På Trongårdsskolen er alle elever på  skolepicnic første skoledag.

  - Kunne man kigge på de fem SFOer, og at det kunne komme til at fremstå mere ensartet, hvad der foregår i husene, hvordan de arbejder mere ens.

  - Budgetprocessen - hvordan er det nu den er? Lige så snart skolen får et budget fra CUP laver BKA de overordnede rammer Fremlægger for arbejdsgruppen omkring prioriteringerne.

  - Næste punkt fra Kommunikationsgruppen er at lave en ny projektplan, så det passer med de nyeste dele af kommunikationsprocessen.

  - Kunne vi lave punktet eventuelt længere fremover? SKB oplever ikke den fungerer i dens nuværende form? Julie og BKA overvejer om vi skal udvide dette punktet.

  10. Til formidling

  Der bliver lavet et nyhedsbrev, og det bliver sendt ud efter det sidst afholdte forældremøde. Dette bliver sendt rundt til SKB inden.

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 3. oktober 2019

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Anders Bitch, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, rep. elevråd

  Afbud: Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Birgitte Jepsen, Anders Liebl

   

  1. Meddelelser

  Formand:

  Formanden byder velkommen til Anders Bitch, som er nyt skolebestyrelsesmedlem.

  Anders Liebl træder ud permanent.

  Og velkommen til den nye elevrådsrepræsentant Katrine 9.C.

  Skolens forældre er blevet opfordret til at deltage i et borgermøde vedr. det kommende budget. Mødet finder sted samme tid som dette skolebestyrelsesmøde altså hertil aften den 3/10-19, derfor er der ikke nogen medlemmer af denne skoles bestyrelse, som kan deltage, men vi ved at der vil være skolebestyrelsesrepræsentanter fra kommunens andre skoler vil være til stede, og vi ved at de vil stille spørgsmål indtil budgetpunkterne vedr. skolerne.

  Formanden har deltaget til andet samarbejdsmøde mellem skolebestyrelsesformændene og borgmesteren og BU formanden. Til dette møde talte de primært om inklusion. Skolerådet blev informeret om den Rambøll undersøgelse som kommunens forvaltning har bestilt på området da man ønsker indblik i hvordan, hvorfor området har været så udgiftstungt i de senere år. Konklusionsrapporten vil udover et indblik i områdets praksis og økonomiske konsekvenser af denne praksis, også indeholde nogle løsningsanbefalinger til forvaltningen og skolerne til hvad man kunne gøre i fremtiden for at området ikke blev så omkostningstungt og generelt set fungere bedre. Skolebestyrelsesformændene gjorde borgmesteren og BU formanden opmærksom på at løsninger ofte også kræver et økonomisk indskud.

   

  Formanden meddelte bestyrelsen at der inden aftens møde var to ledige pladser pga. Catharina Hagemann Debois og Anders Liebl begge har trukket sig. Første suppleanten Maria Ersvær er blevet kontaktet, men hun er ude at rejse, men hun vil blive kontaktet, når hun er hjemvendt fra sin rejse. Hun har tidligere givet udtryk for at hun gerne ville træde ind i bestyrelsen lige så snart, der var en plads, så formanden forventer at hun vil takke ja til en af de to ledige pladser snarest. Da skolebestyrelsen kun fik en suppleant til det senest valg, har formanden kontaktet Anders Bitsch, som tidligere har siddet en periode i skolebestyrelsen, om han ville være interesseret i at træde ind igen. Han har takket ja, og han er mødt op til mødet i dag.

   

  Ledelse:

  Velkomstklassen V3 er lukket i forbindelse med efterårsferien grundet faldende elevtal. Processen omkring personalereduktionen er gået efter omstændighederne så godt som muligt.

  Omstrukturering af ledelsen i klub Baune.

  Skolelederen har tidligere orienteret bestyrelsen om at den ledige klublederstilling. For at sikre rød tråd mellem klub og sfo, samt sikre sparring i ledelsen omkring dette er det besluttet efter aftale med centerchef at opslå en afdelingsleder stilling for klub og sfo. Birgitte Jepsen som på nuværende tidspunkt er leder for SFO, er pr. 1/12-2019 blevet ansat som klub- og sfo leder. Stillingen som afdelingsleder er blevet slået op. Dette er sket i et samarbejde med mellem skolens ledelse og rekrutteringsbureauet Genitor.

  Kapacitetsprocessen

  Bestyrelsen blev af skolelederen informeret om kapacitetsprocessen. Hun fremviste seneste udkast af procesplanen for renovering og kapacitetsudvidelsen på Engelsborgskolen. Hovedpunkterne i planen er at man vil søge om fase 1 og fase 2. Begge disse er budgettet til ca. 200 millioner kr. Fase 1 handler om at udskolingen skal flyttes over i et let modulært byggeri placeret på skaterbanen ved siden af badmintonhallen på den modsatte side af Engelsborgvej. Dernæst vil den nuværende udskolingsbygning blive totalt istandsat, så den kan rumme faglokaler bl.a. inden for naturfag, samt skolens nye læringscenter. Fase 2 omhandler en etablering af en helt ny bygning til udskolingen, samt en ny multifunktionshal. Denne bygning vil komme i arkitekt udbud.

  Den fremviste plan kommer med som et vedtagelsespunkt på November mødet i kommunalbestyrelsen.

  SBK ønsker at invitere projektleder Thomas Rievers til næste bestyrelsesmøde for at uddybe den netop præsenterede plan.

  Aula

  Aula starter op mandag den 28. oktober i uge 44 på Engelsborgskolen. Vi sender forældrebrev ud i uge 40 og igen i uge 43. Medarbejder får info i slut uge 40. SBK har temamødet i november. Vi har i ledelsen drøftet og vil foreslå at vi slår kontaktforældre work-shoppen om Aula og skolebestyrelsens temamøde slås sammen. Formanden og ledelsen drøfter videre hvordan det kunne se ud, og melder tilbage til resten af SKB.

   

  Elever

  Eleverne fortæller at Mobil device politikken ikke fungerer så godt for mange elever. Flere elever forsøger at omgå rammerne omkring Politiken, bl.a. andet så afleverer nogle elever gamle telefoner, når telefonerne bliver indsamlet, eller siger de ikke har en med, og bruger så deres telefon, når de ikke må.

  Eleverne oplever, at der er stor forskel på, hvordan lærerne følger op på Mobil device politikken. Nogle lærere sikrer at eleverne afleverer deres telefoner, andre gør ikke. Lærerne oplever nogle klasser hvor halvdelen af klassen, eller at man har to telefoner med.

  Eleverne oplever at de ikke kender baggrunden for politikken, og at de ikke alle er blevet forberedt på politikken af deres lærere. Derudover har eleverne en oplevelse af, at der på skolen ikke er nogle tiltag som understøtter, at de laver noget andet i pauserne. Elevrådet er blevet udfordret på, hvad de kunne tænke sig ift. understøtte deres samvær i pauserne, og de er blevet spurgt om gode ideer til at understøtte og forklare bevæggrundene for politikken. Lærerne har efterspurgt at de sammen med eleverne kunne drøfte hvordan man kunne være sammen med hinanden i pauserne.

  SKB italesætter at her også er en opgave for forældrene ift. at italesætte overfor deres egne børn hvorfor politikken er som den er. Derudover fortæller SBK til de nye elevrådsrepræsentanter at denne Mobil device politik har været en svær opgave at lave for SKB, og at man vil kigge grundigt på om politikken kommer til at have den ønskede effekt. SKB påtænker sammen med ledelsen, lærerne og eleverne at evaluere politikken efter et år. 

  Ingen andre have nogle meddelelser.

   

  2. Opfølgning på bestyrelsens fire fokuspunkter

  Kommunikation, oplæg v. Kasper

  Gruppen fremlagde hvor de var i processen. Og det punkt de er kommet til, handler om at få defineret det for forpligtende fællesskab. Hvad betyder det i praksis for elever, forældre. Engelsborgskolen har et værdigrundlag, som bygger på de tre værdier: Trivsel, udvikling og virkelyst. Udvalget ønsker at lave et revurderet værdigrundlag hvor også kommunikation er et bærende element. Planen er at det skal være færdigt inden skolestart 2020. Alle interessenter skal høres inden i en proces. Medarbejderne skal høres igennem Pædagogisk Udvalg, MED udvalget samt fokusgrupper, og eleverne skal med i processen ved hjælp af fokusgrupper. Projektet er stort, så der allerede spurgt om støtte hos forældrene, og der er flere der har meldt at de gerne vil hjælpe med specifikke opgaver. Skolebestyrelsesmedlem Kasper Ulf er projektleder på gruppen sammen med skoleleder Bettina Kallenbach.

  Projektledelsesgruppen har møde i morgen fredag den 3/10, hvor de kigger på hvordan projekten ville kunne passe ind i resten af skolens projekter. Gruppen vender tilbage til næste møde med en endelig projektplan

  Kapacitet v. Julie, Trafik v. Thomas og Principper v. Thomas udskydes begge til næste møde.

   

  3. Storforældremøde og kommunikationsplan

  BKA orienterer om at Imran Rashid er blevet engageret til at han kommer den 23. januar 2020. Han vil tale med afsæt i skolens mobil device politik og ind i vores fag Medborgerskab og Dannelse, især med fokus på den digitale dannelse. Udskolingens elever vil have mødepligt til oplægget, og de bliver dernæst fritaget i to retningstimer i samme uge.

  SKB spørger hvordan den vil understøtte arrangementet ift. forældredeltagelse og eventuel pressedækning. Kasper Ulf melder sig til at stå for den overordnede kommunikationsstrategi omkring storforældremødet. SKB bliver enige om at der er behov for hurtig kommunikation ud til forældrene hvor oplægsholder kort bliver introduceret. Til næste skolebestyrelsesmøde nedsættes en arbejdsgruppe

   

  4.Drøftelse af bestyrelsens forventninger til deltagelse i møder og generelt deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Herunder drøftelse af muligheder for vedtægtsændring af forretningsorden

  Formanden fortæller at hun oplever SKB forretningsorden trænger til et eftersyn.

  Formanden foreslår at SKB revurderer deres forretningsorden, så man tydeliggør de forventninger der til Engelsborgskolens skolebestyrelses- medlemmer. Lige nu er der ingen skriftliggørelse af dette, og derfor ingen forventninger til deltagelse, eller andre tegn på engagement. Niels Højlund Pedersen vil forsøge, at reviderer forretningsordenen, så det er tydeligt hvad SKB forventer af hinanden. Dette udkast vil blive vist til næste skolebestyrelsesmøde, og dernæst til vedtagelse på mødet efter.

  Nuværende forretningsorden og styrelsesvedtægt vedhæftet

   

  5. Re konstituering af bestyrelse

  Der er komme nye medlemmer i bestyrelsen og derfor er der behov for en re-konstituering med henblik på valg af næstformand.

  SKB har på nuværende tidspunkt kun en formand, men ingen næstformænd. Anders Bitsch ønsker at stille op som næstformand. SKB vælger Anders Bitsch enstemmigt.

   

  6. Høring budget 2020 - 2023

  Formanden præsenterer et udkast til hørringsvaret fra SKB. Til sidste møde blev SKB enige om at støtte op om det høringssvar som skolebestyrelsesformændene havde skrevet sammen. Det endelig høringssvar er sendt ud til SKB, og det blev kort diskuteret.

  SKB står fortsat bag det fælles høringssvar, så SKB er også af den holdning, at der ikke er plads til flere besparelser i den skrabede virkelig vi ser på Engelsborgskolen.

   

  Budget 2020 – 2023 kommer i høring i perioden 3. oktober til 7. oktober. Materialet fremsendes umiddelbart før mødet eller ligger til mødet

   

  7. Ansøgning om brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21

  BKA orienterer om at ansøgningen til kommunalbestyrelsen for brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21. Engelsborgskolen benytter på nuværende tidspunkt §16b og §16d til at reducere skoledagens længde med ca. to timer. Dette sker ved at man omprioritere nogle timer til to-lærertimer til den ugentlige læringssamtale. I disse timer fokuserer skolens personale på i samarbejde med hver enkelt elev på skolen at identificere og understøtte hensigtsmæssige læringsstrategier. Derudover er der fokus på at synliggøre i samarbejde med barnet den progression, som barnet har gennemgået, og hvad der skal til yderligere at udvikle sig indenfor de målsatte områder. Derudover prioriterer skolen ekstra ressourcer ift. at alle klassen har faget ”Medborgerskab og dannelse”. Skolen konverterer en faglig fordybelsestime som før fungerede som lektiehjælp til at arbejde med børnenes forståelse og udvikling af medborgerskab og dannelse.

  SKB er nysgerrige på hvordan de to omlægninger fungerer i praksis. Eleverne fortæller at der læringssamtalerne sted, og at de kan huske noget af det de har talt om.

  Lærerne fortæller at de er meget glade for læringssamtalerne, og at de oplever at det er spændende med svær opgave, da det ikke er noget som man som lærer har øvet sig så meget i. Og at de føler sig understøttet af skolens læringsvejledere.

  Ledelsen fortæller om rejsen hvor skolens læringsvejledere har understøttet alle medarbejdere til at få både Medborgerskab og Dannelse op at stå som selvstændigt fag. Ligeledes har læringsvejlederne understøttet det rum hvori læringssamtalerne har kunnet vokse op nede fra. Efter år 1 kom PU og ledelse frem til at rammen til for læringssamtalerne. Denne er at i skoleåret 2019-20 skal alle elever være igennem 2 samtaler. Læringssamtalerne bliver afholdt af den ene lærer, mens den anden lærer har klassen. Hvis der er fravær i fra en af lærerne, så sættes der ikke vikar på, da der allerede er en kendt lærer i klassen.

  SKB påpeger at læringssamtalerne ikke må blive blive en sparingsøvelse. SKB spørger indtil baggrunden for brugen af paragrafferne. Ledelsen svarer at der er for både at sikre en højere kvalitet i det vi gør, og for at gøre en ugentlig skoledag lidt kortere og derved skoleugen.

  Ledelsen fortæller hvordan de arbejder med at understøtte medarbejderne fungerer i praksis, så de derigennem sikrer at de får det maksimale ud af ressourcen. Desuden fortæller ledelsen, hvordan de bruger data fra fokusgruppeinterview med børn og personale til at understøtte deres arbejde med læringssamtalerne.

  SKB er glade for at der forsøges at indhente data på et område, som et er så central ift. skolereformen. SKB oplever desuden at man her på skolen arbejder med dette svære område på en meget systematisk og professionel måde.

  SKB vedtager at de støtter op omkring den måde vi på nuværende tidspunkt forvalter de omlagte ressourcer, og derved står på ansøgningen om at fortsætte med at bruge paragrafferne §16b og §16d

   

  8. Eventuelt

  Ingen punkter til eventuelt

   

  9. Til formidling

  Storforældremødet.

  SKB kobles til at det fælles høringssvar via et intra opslag.

  Til sidste møde blev det aftalt at talepapiret fra forældremøderne kunne omdannes til et nyhedsbrev.

  SKB er nu en konstitueret på ny, og de efterspørger om der var ekstra suppleanter til at meldes sig.

  SKB mener at den måde de kommunikerer på nu, altså når der behov, er at foretrække frem for et nyhedsbrev med en given kadence. Og at den dagsordenstruktur med at fast punkt der hedder ”Til formidling”, er god. Derudover vil den store spørgeskema undersøgelse, som er en del af kortlægningen som kommunikationsgruppen arbejder med, også vil give input til hvordan SKB kommunikationsstrategi og mængde skal se ud fremover.

   

  10. Kommende punkter

  Kapacitetsgruppe (Julie og Niels)

  Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  Trafik politik

  Kompetenceudvikling af lærere 

  Kommunikation

  Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

  Principper til revidering

  Handleplan for læring og trivsel

  Grunddokumenter oa.

  Growe – forebyggende trivselsindsats