Gå til hovedindhold
You are at:

Skolebestyrelsens arbejde

Her kan du se referater fra skolebestyrelsens møder.

Referat af skolebestyrelsesmøder 2019-2023

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 28. august 2019

  1. Meddelser

  Formanden har ingen meddelelser, da det hun gerne vil indvie bestyrelsen i, kommer til at ske under de punkter, hun har på dagsorden.

  Ledelsen

  BKA orienterer SKB om, at LMR er sygemeldt. Dette betyder, at ledelsen har fordelt de store opgaver som Lasse havde således: BKA overtager afdelingslederfunktionen, MST overtager uge 39 ift. koordinering og planlægning og TFJ overtager AKT for udskolingen. En erfaren tidligere ansat lærer kommer til at varetage den undervisning, som LMR har i en 7. kl. fremadrettet.

  Budgettet er presset, da vi oplever et børnetal i området der er faldende, dette betyder, at vi ikke genansætter alle de åbne stillinger.

  Velkomstklasserne er også påvirket af et faldende børnetal, hvilket medfører, at vi skal lukke en af vores to velkomstklasser. Dette svarer til kr. 655.000 i vores lønsum. Skolens ledelse er ærgerlige over, at vi skal lukke den ene velkomstklasse, da vi synes, at vi er lykkedes godt med opgaven, og vi har fået ros og anerkendelse oppefra, men dette betyder desværre ikke, at der kommer flere elever. Efter efterårsferien har vi kun to elever tilbage i velkomstklassen. 

  Eleverne holdt deres første elevrådsmøde tirsdag den 28.8-19. Her blev der valgt en formand og en næstformand. Rosa Skøt Hindrup fra 7.E og Arthur Lindebjerg Black-Petersen fra 8.C.

  2. Evaluering 1. skoledag

  Julie siger tak til der deltog og hjalp til - især tak til børnene der hjalp til. Vi havde ikke klaret det uden dem.

  Opgaven var en udfordring rent praktisk, og det bliver presset med den opsætning, som vi har nu, med smurte rundstykker. Måske kunne vi lade være med at smøre dem inden? Dette var flere for til mødet.

  Det fungerede godt for arrangementet, at tidspunktet for 0.kl. var rykket frem til kl. 9.15, mange flere forældre blev hængende lidt længere end tidligere.

  SKB ønsker stadig at have et arrangement på første skoledag, dog hvor SKB ikke skal være så meget smørrebrødsjomfruer, som de var i år. Derudover skal man nok kigge på en anden kaffeløsning med ekstra termokander, da der er 1000 mennesker, der måske vil have en kop kaffe.

  SKB og ledelsen mener, at det er en unik mulighed for at møde forældrene, når man samtidigt serverer dem en kop kaffe. 

  Kasper stod i SKB-bod, og han oplevede, at det infomateriale, som SKB havde lavet til formålet, fungerede godt. Man kunne især bruge materialet til at uddybe, hvad skolebestyrelsens arbejde handler om. Der blev derudover fundet et par samarbejdspartnere ift. layout og trykkeri, som ville kunne bruges af SKB i løbet af dette skoleår.

  SKB er enige om at fortsætte med at have boden på første skoledag.

  3. Udarbejdelse af talepapir til forældremøder

  Formanden startede med at sige, at der havde været en misforståelse ift. hvorvidt der skulle sendes noget ud inden mødet. Formandens intention med mødet var at bruge punktet til at tale om det indhold, som SKB går ud med til forældremøderne.

  Formålet med dette er, at SKB siger stort set det samme til alle forældremøder.

  SKB er enige om at fortsætte med formen på det fælles talepapir, man mener at formen gør det muligt at sige de samme hovedpointer samt at gøre det til sit eget.

  SKB besluttede disse overskrifter til talepapiret, gerne i tjeklisteform:

  • Kapacitet
  • Trafik
  • Kommunikation og trivsel
  • Principper

  Ift. kapacitet kunne man forklare, at det er noget som SKB samarbejder tæt med ledelsen omkring. Man kigger sammen på, hvordan selve byggeprocessen og indhold samt omfang kan blive bedst mulig.

  SKB vil gerne udgive et nyhedsbrev, og det blev foreslået, at det talepapir, som SKB bruger på forældremøderne, kunne skrives om til det første halvårlige nyhedsbrev. Kasper meldte sig til opgaven.

  4. Mødeplan for bestyrelsens deltagelse i forældremøder

  1. Årgang Thomas 11/9

  2. Årgang Tina 19/9

  3. Årgang Kasper 18/9

  4. Årgang Kasper 18/9

  5. Årgang 9/9

  6. Årgang Kasper 19/9

  7. Årgang Julie 10/9

  8. Årgang Niels

  Talepapiret kommer ud hurtigst muligt.

  5. Budget 2020 - 2023

  Julie giver en tilbagemelding på møde med borgmesteren samt skolerådsmødet.

  Inden sommerferien blev SKB bedt om at komme med et høringssvar på årets mulighedskatalog/sparekatalog. Dette katalog skar så dybt, at alle kommunens skolebestyrelser blev enige om at lave et fælles høringssvar, som var et ikke-svar. Man skrev til kommunalbestyrelsen samt borgmesteren, at man på samtlige skoler oplever, at der de seneste år var blevet sparet så meget, at nu var der ikke mere at spare af, så nu måtte det være nok. Man ville derfor ikke pege på noget, da man ikke så, at der kunne spares mere på området.

  Skolerådet som består af alle kommunens skolebestyrelsesformænd blev inviteret ind til dialog af børne- og ungeudvalgsformand og borgmester i starten af august. Skolebestyrelsesformændene havde to konkrete og tydelige budskaber med til mødet.

  For det første mener de ikke, at det er i orden at være en så velstående kommune med et budget som bruger så lidt på skoleområdet. LTK ligger sjette- lavest på indenrigsministeriets opgørelse over alle landets kommuners forbrug på skoleområdet. Man føler ikke, at dette står mål med den ambitiøse skolepolitik, som politikerne i kommunen ønsker.

  For det andet havde de fokus på, at skolernes decentrale råderum til den enkelte ledelse er svundet til næsten ingenting. Der ønskes, at dette råderum udvides i fremtidige budgetter.

  Borgmesteren ville gerne høre, hvad skolebestyrelsesformændene havde at sige, men borgmesteren sagde samtidigt til mødet, at hun ikke laver om på den kendsgerning, at der skal spares 10 millioner på skoleområdet. Skolerådet oplevede, at der fra udvalgsformand og borgmester blev lyttet, og de sagde at de tog mange punkter med fra mødet, hvilket også kunne ses i referatet. Næste skridt er en endnu en høringsrunde if. med budget 2020-23, hvor SKB igen skal høres og komme med et høringssvar. Der var opbakning fra alle skolebestyrelsesformænd til at indgive et svar, der minder om det første høringssvar, som var nej nu det er nok, ikke mere sparekniv på skoleområdet. SKB var enige om, at de gerne vil indgå i et fællessvar ligesom sidst, og med samme ordlyd, så der er fuld opbakning fra Engelsborgskolens skolebestyrelse.

  Det blev drøftet, at man i nyhedsbrevet kunne fortælle om den måde, som SKB forholder sig til sparekataloget og deres høringssvar, så SKB kunne bruge nyhedsbrevet at aktivere forældrene.

  Thomas opfordrede elevrådet til at fortælle historien videre i elevrådet.

  6. Konstituering af bestyrelse

  Formanden ønskede en konstituering af formandskab, samt status af aktive medlemmer i bestyrelsen.

  Catharina Hagemann Debois skal sammen med sin mand udstationeres fra årsskiftet, og hun ønsker derfor at træde ud af bestyrelsen.

  Bestyrelsens forventninger til aktiv deltagelse i møder blev diskuteret. Der var enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer deltager så vidt muligt deltager i alle møder. Ligeledes var der enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer melder fra i god tid, hvis det mod forventning ikke er muligt at deltage i et møde.

  Den ledige plads tilbydes til vores suppleant Maria Ersvær, hvis hun ønsker at træde ind. Hvis hun ikke ønsker at træde ind, så har et tidligere medlem af skolebestyrelsen meldt, at hanønsker at træde ind igen såfremt der bliver en plads. Skoleledelsen skriver ud på intra ift den evt. ledige plads.   Julie og Bettina følger op på dette.

  7. Storforældremøde

  Drøftelse af tema og oplægsholder til storforældremøde.

  Til sidste skolebestyrelsesmøde kom ledelsen og formanden med et forslag til en oplægsholder til det årlige storforældremøde, som havde et AULA-fokuseret oplæg. Dette forslag fandt ikke genlyd i bestyrelsen. Begrundelsen var, at SKB ønskede at temaet for oplægget gerne skulle hænge bedre sammen med SKBs fokuspunkter/strategier.

  Tina foreslår Nina Boisen, som er terapeut indenfor skam og misbrug som værende både en spændende og relevant oplægsholder.

  Tina mente, at misbrug ville kunne linkes til de alkoholpolitikker i kommunen, og skolens fokus på alkohol kunne understøttes af dette oplæg.

  SKB blev enige om at oplæggene på de sidste to års storforældremøde har haft et opbyggende og dannende formål eller karakter, derfor mener SKB at det ville være et problem hvis emnet i år ikke var styrkende eller opbyggende. De ser ikke skam og misbrug som værende dette, og derfor blev SKB enige om at finde et andet emne.

  SKB blev nysgerrige på formålet med storforældremødet. Der står i Styrelsesvedtægten, at SKB skal indkalde alle forældre en gang om året. Ofte har det været under et fagligt tema, som har været opbyggende. Derudover har man en mulighed for her at samle forældre, personalet, de ældste elever og give en fælles referenceramme eller et fælles sprog. Som oftest har storforældremødet også været en mulighed for at SKB kan fortælle, hvad de laver. SKB drøftede, at det kan være svært at finde et tema, som rammer så bredt, at det er relevant for alle forældre samt de elever, man inviterer med.

  Niels foreslår HjerneMadsen, med et oplæg som kunne handle om, hvad der sker med hjernen fra 0. til 9. kl. HjerneMadsen ville helt sikkert have en opbyggelig vinkel. Temaet burde passe ind i SKB fokuspunkter/strategier.

  Derefter blev der spurgt til, om man kunne få en ind, der kunne tale ind i vores nye fag Medborgerskab og dannelse? BKA sluttede op omkring Medborgerskab og dannelse som tema, da det ville passe godt ind i skolens handleplan for trivsel og læring. Imran Rashid blev foreslået som oplægsholder. Han ville kunne tale ind i den digitale dannelse, som også er et ben i faget Medborgerskab og dannelse. Skolens virkelighed ift. mobiltelefoner er, at vi oplever nogle af vores elever er angste over ikke at have adgang til deres mobiltelefon i løbet af dagen.

  SKB er enige om, at det er godt, hvis der er et tydeligt link mellem temaet til årets storforældremøde til Engelsborgskolens handleplan for trivsel og læring.

  SKB bliver enige om, at Imran Rashid og HjerneMadsen ville kunne fungere. Imran Rashid har en vis medieopmærksomhed lige nu, samt at hans spor kunne passe godt ind i Digital device-strategien, og han skulle være en oplægsholder af høj kvalitet. Alt dette skulle kunne tiltrække mange forældre.

  BKA tager kontakt til Imran Rashid og forsøger at komme frem til en aftale i januar eller februar måned 2020.

  8. Vikardækning og fravær

  BKA har af SKB fået det opdrag at se på, hvordan det ser ud med brugen af vikarer i det forgangne skoleår.

  Skolen står på princippet omkring vikardækning.

  Der går blandt forældre en fortælling, at der er vikarer hele tiden. Fraværet blandt personalet på Engelsborgskolen er relativt lavt. Lærerne har et fravær på 2,5%..

  SFO-personalet har et fravær på 4,81%. Baune-personalet har et fravær på 2,86%. Generelt ligger sygefraværet rigtigt fint på Engelsborgskolen og der arbejdes vedholdent med at forbedre dette med afsæt i den udarbejdede handleplan..

  For fire et halvt år siden da BKA ankom til skolen, lå skolens fravær på alle tre personalegrupper for højt.

  Skolens ledelse har sammen med skolens MED-udvalg arbejdet struktureret og målrettet på at nedbringe personalefraværet, og dette kan nu ses på tallene. Engelsborgskolen ligger under gennemsnittet i LTK, og skolen ligger også under det gennemsnit, der er dannet ved at se på de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

  BKA redegør for, hvordan en gennemsnitsmedarbejders fravær kunne være bygget op.

  Alle medarbejder har ret til:

  • 6. ferieuge. (5 fraværsdage)
  • Omsorgsdage pga. 2 børn under 7 år, eller 2 seniordage, hvis man er over 60 (4 dage)
  • 5 sygedage på et år.
  • Børns første sygedage (4 dage.)
  • Kompetenceudvikling fra CUP på skoledage (1 dag). Vi forsøger at lægge det efter undervisningen.

  Dette giver et gennemsnit på 19 dage sammenlagt på et års 200 skoledage.

  Når vi dækker medarbejdernes fravær, så forsøger vi at flytte fraværet over på en kollega, der giver mening. Klassepædagog overtager, hvis læreren ikke er der. Dette synes vi er bedre end de cykelvikarer, som vi naturligvis også bliver nødt til at bruge.

  Sidste fravær fordelte sig således:

  • Fravær totalt: 8639 timer
  • Cykelvikar: 5018 timer
  • Egen lærer/pædagog: 3205
  • Aflyst: 71 timer
  • Arbejde selv: 345 timer

  Ved kendt fravær forberedes undervisningen af læreren eller pædagogen på forhånd, som en vikar dækker, og nogle gange vurderes, at de ældste arbejder bedre hjemme med en given opgave.

  BKA uddyber, at en anden årsag til, at en klasse kan opleve en anden underviser, kan være møder med PPR og andre kommunale samarbejdspartnere som nogle gange ligger i undervisningstiden. I vores tekniske system, Intra, fremstår det som om der er mange cykelvikarer, også selv om det er vores egne medarbejdere, vi har flyttet rundt for at sikre den bedste undervisning.

  Vi er begyndt at tage de første skridt imod et mere fleksibelt skema på anden årgang. Fleksibelt skema har den helt store fordel, at man kan planlægge sig ud af behovet for cykelvikarer, når en medarbejder har planlagt fravær.

  SKB kvitterer med at melde ud, at fraværet for sidste skoleår ser flot ud, og det er især positivt, at skolens sygefravær er så lavt.

  Eleverne siger, at de oplever, at der er vikartimer, men ikke meget.

  Der er stor forskel på, hvor meget det opleves fra forældrene i SKB. Nogle klasser må have mere fravær, mens andre nok ikke har det.

  SKB oplever, de har fået en god orientering, og at den viser, der er mange timer, der skal dækkes ,og at det er en kompliceret opgave.

  SKB er glade for tallene og især for redegørelsen, og at vi sælger medarbejderne, hvis vi ikke fortælle den historie, at vi har en lavt sygefravær. Det fravær børnene oplever, er især opstået af arbejdsmarkedsvilkår betingede godkendte medarbejderfravær. 

  Flere SKB medlemmer synes det er en ukendt historie, at der i gennemsnit er 19 fraværsdage pr. medarbejder, hvilket betyder, at alle klasser i gennemsnit har 4 vikartimer om ugen.

  SKB spørger til ,hvordan vi kunne kommunikere denne historie ud. Flere medlemmer i SKB ønsker, at SKB orienterer om gennemsnitsmedarbejderens fravær.

  Kasper fortæller, at arbejdsgruppen, der arbejder med kommunikation og trivsel, vil tage dette med ind i deres arbejde. Gruppen arbejder lige nu med at udvælge den data, som de skal arbejde videre med. De forsøger at medtage den data, der passer ind i SKBs kommunikationsstrategi.

  Forældrenes oplevelse af fravær kommer med i det spørgeskema, der arbejdes på i kommunikations-gruppen. Måske skulle SKB vente med at få mere data med, inden SKB sender noget ud?

  SKB slutter punktet af med at konkludere, at de er ambassadører for denne meget detaljerede viden, og det er en viden som er så vigtig, at SKB skal finde en måde at kommunikere dette ud.

  9. Eventuelt

  - Har elevrådene et budget? Ja.

  - Er der erfaringer med forældrefacebookgrupper? Det findes i flere klasser.

  - Nogle steder fremstår Tivolitur ikke blandt elever som en faglig tur.

  - Kunne vi foreslår et lave en skoleskovtur i fremtiden? Kunne kontaktforældrene bruges til dette? På Trongårdsskolen er alle elever på  skolepicnic første skoledag.

  - Kunne man kigge på de fem SFOer, og at det kunne komme til at fremstå mere ensartet, hvad der foregår i husene, hvordan de arbejder mere ens.

  - Budgetprocessen - hvordan er det nu den er? Lige så snart skolen får et budget fra CUP laver BKA de overordnede rammer Fremlægger for arbejdsgruppen omkring prioriteringerne.

  - Næste punkt fra Kommunikationsgruppen er at lave en ny projektplan, så det passer med de nyeste dele af kommunikationsprocessen.

  - Kunne vi lave punktet eventuelt længere fremover? SKB oplever ikke den fungerer i dens nuværende form? Julie og BKA overvejer om vi skal udvide dette punktet.

  10. Til formidling

  Der bliver lavet et nyhedsbrev, og det bliver sendt ud efter det sidst afholdte forældremøde. Dette bliver sendt rundt til SKB inden.

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 3. oktober 2019

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Anders Bitch, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, rep. elevråd

  Afbud: Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Birgitte Jepsen, Anders Liebl

   

  1. Meddelelser

  Formand:

  Formanden byder velkommen til Anders Bitch, som er nyt skolebestyrelsesmedlem.

  Anders Liebl træder ud permanent.

  Og velkommen til den nye elevrådsrepræsentant Katrine 9.C.

  Skolens forældre er blevet opfordret til at deltage i et borgermøde vedr. det kommende budget. Mødet finder sted samme tid som dette skolebestyrelsesmøde altså hertil aften den 3/10-19, derfor er der ikke nogen medlemmer af denne skoles bestyrelse, som kan deltage, men vi ved at der vil være skolebestyrelsesrepræsentanter fra kommunens andre skoler vil være til stede, og vi ved at de vil stille spørgsmål indtil budgetpunkterne vedr. skolerne.

  Formanden har deltaget til andet samarbejdsmøde mellem skolebestyrelsesformændene og borgmesteren og BU formanden. Til dette møde talte de primært om inklusion. Skolerådet blev informeret om den Rambøll undersøgelse som kommunens forvaltning har bestilt på området da man ønsker indblik i hvordan, hvorfor området har været så udgiftstungt i de senere år. Konklusionsrapporten vil udover et indblik i områdets praksis og økonomiske konsekvenser af denne praksis, også indeholde nogle løsningsanbefalinger til forvaltningen og skolerne til hvad man kunne gøre i fremtiden for at området ikke blev så omkostningstungt og generelt set fungere bedre. Skolebestyrelsesformændene gjorde borgmesteren og BU formanden opmærksom på at løsninger ofte også kræver et økonomisk indskud.

   

  Formanden meddelte bestyrelsen at der inden aftens møde var to ledige pladser pga. Catharina Hagemann Debois og Anders Liebl begge har trukket sig. Første suppleanten Maria Ersvær er blevet kontaktet, men hun er ude at rejse, men hun vil blive kontaktet, når hun er hjemvendt fra sin rejse. Hun har tidligere givet udtryk for at hun gerne ville træde ind i bestyrelsen lige så snart, der var en plads, så formanden forventer at hun vil takke ja til en af de to ledige pladser snarest. Da skolebestyrelsen kun fik en suppleant til det senest valg, har formanden kontaktet Anders Bitsch, som tidligere har siddet en periode i skolebestyrelsen, om han ville være interesseret i at træde ind igen. Han har takket ja, og han er mødt op til mødet i dag.

   

  Ledelse:

  Velkomstklassen V3 er lukket i forbindelse med efterårsferien grundet faldende elevtal. Processen omkring personalereduktionen er gået efter omstændighederne så godt som muligt.

  Omstrukturering af ledelsen i klub Baune.

  Skolelederen har tidligere orienteret bestyrelsen om at den ledige klublederstilling. For at sikre rød tråd mellem klub og sfo, samt sikre sparring i ledelsen omkring dette er det besluttet efter aftale med centerchef at opslå en afdelingsleder stilling for klub og sfo. Birgitte Jepsen som på nuværende tidspunkt er leder for SFO, er pr. 1/12-2019 blevet ansat som klub- og sfo leder. Stillingen som afdelingsleder er blevet slået op. Dette er sket i et samarbejde med mellem skolens ledelse og rekrutteringsbureauet Genitor.

  Kapacitetsprocessen

  Bestyrelsen blev af skolelederen informeret om kapacitetsprocessen. Hun fremviste seneste udkast af procesplanen for renovering og kapacitetsudvidelsen på Engelsborgskolen. Hovedpunkterne i planen er at man vil søge om fase 1 og fase 2. Begge disse er budgettet til ca. 200 millioner kr. Fase 1 handler om at udskolingen skal flyttes over i et let modulært byggeri placeret på skaterbanen ved siden af badmintonhallen på den modsatte side af Engelsborgvej. Dernæst vil den nuværende udskolingsbygning blive totalt istandsat, så den kan rumme faglokaler bl.a. inden for naturfag, samt skolens nye læringscenter. Fase 2 omhandler en etablering af en helt ny bygning til udskolingen, samt en ny multifunktionshal. Denne bygning vil komme i arkitekt udbud.

  Den fremviste plan kommer med som et vedtagelsespunkt på November mødet i kommunalbestyrelsen.

  SBK ønsker at invitere projektleder Thomas Rievers til næste bestyrelsesmøde for at uddybe den netop præsenterede plan.

  Aula

  Aula starter op mandag den 28. oktober i uge 44 på Engelsborgskolen. Vi sender forældrebrev ud i uge 40 og igen i uge 43. Medarbejder får info i slut uge 40. SBK har temamødet i november. Vi har i ledelsen drøftet og vil foreslå at vi slår kontaktforældre work-shoppen om Aula og skolebestyrelsens temamøde slås sammen. Formanden og ledelsen drøfter videre hvordan det kunne se ud, og melder tilbage til resten af SKB.

   

  Elever

  Eleverne fortæller at Mobil device politikken ikke fungerer så godt for mange elever. Flere elever forsøger at omgå rammerne omkring Politiken, bl.a. andet så afleverer nogle elever gamle telefoner, når telefonerne bliver indsamlet, eller siger de ikke har en med, og bruger så deres telefon, når de ikke må.

  Eleverne oplever, at der er stor forskel på, hvordan lærerne følger op på Mobil device politikken. Nogle lærere sikrer at eleverne afleverer deres telefoner, andre gør ikke. Lærerne oplever nogle klasser hvor halvdelen af klassen, eller at man har to telefoner med.

  Eleverne oplever at de ikke kender baggrunden for politikken, og at de ikke alle er blevet forberedt på politikken af deres lærere. Derudover har eleverne en oplevelse af, at der på skolen ikke er nogle tiltag som understøtter, at de laver noget andet i pauserne. Elevrådet er blevet udfordret på, hvad de kunne tænke sig ift. understøtte deres samvær i pauserne, og de er blevet spurgt om gode ideer til at understøtte og forklare bevæggrundene for politikken. Lærerne har efterspurgt at de sammen med eleverne kunne drøfte hvordan man kunne være sammen med hinanden i pauserne.

  SKB italesætter at her også er en opgave for forældrene ift. at italesætte overfor deres egne børn hvorfor politikken er som den er. Derudover fortæller SBK til de nye elevrådsrepræsentanter at denne Mobil device politik har været en svær opgave at lave for SKB, og at man vil kigge grundigt på om politikken kommer til at have den ønskede effekt. SKB påtænker sammen med ledelsen, lærerne og eleverne at evaluere politikken efter et år. 

  Ingen andre have nogle meddelelser.

   

  2. Opfølgning på bestyrelsens fire fokuspunkter

  Kommunikation, oplæg v. Kasper

  Gruppen fremlagde hvor de var i processen. Og det punkt de er kommet til, handler om at få defineret det for forpligtende fællesskab. Hvad betyder det i praksis for elever, forældre. Engelsborgskolen har et værdigrundlag, som bygger på de tre værdier: Trivsel, udvikling og virkelyst. Udvalget ønsker at lave et revurderet værdigrundlag hvor også kommunikation er et bærende element. Planen er at det skal være færdigt inden skolestart 2020. Alle interessenter skal høres inden i en proces. Medarbejderne skal høres igennem Pædagogisk Udvalg, MED udvalget samt fokusgrupper, og eleverne skal med i processen ved hjælp af fokusgrupper. Projektet er stort, så der allerede spurgt om støtte hos forældrene, og der er flere der har meldt at de gerne vil hjælpe med specifikke opgaver. Skolebestyrelsesmedlem Kasper Ulf er projektleder på gruppen sammen med skoleleder Bettina Kallenbach.

  Projektledelsesgruppen har møde i morgen fredag den 3/10, hvor de kigger på hvordan projekten ville kunne passe ind i resten af skolens projekter. Gruppen vender tilbage til næste møde med en endelig projektplan

  Kapacitet v. Julie, Trafik v. Thomas og Principper v. Thomas udskydes begge til næste møde.

   

  3. Storforældremøde og kommunikationsplan

  BKA orienterer om at Imran Rashid er blevet engageret til at han kommer den 23. januar 2020. Han vil tale med afsæt i skolens mobil device politik og ind i vores fag Medborgerskab og Dannelse, især med fokus på den digitale dannelse. Udskolingens elever vil have mødepligt til oplægget, og de bliver dernæst fritaget i to retningstimer i samme uge.

  SKB spørger hvordan den vil understøtte arrangementet ift. forældredeltagelse og eventuel pressedækning. Kasper Ulf melder sig til at stå for den overordnede kommunikationsstrategi omkring storforældremødet. SKB bliver enige om at der er behov for hurtig kommunikation ud til forældrene hvor oplægsholder kort bliver introduceret. Til næste skolebestyrelsesmøde nedsættes en arbejdsgruppe

   

  4.Drøftelse af bestyrelsens forventninger til deltagelse i møder og generelt deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Herunder drøftelse af muligheder for vedtægtsændring af forretningsorden

  Formanden fortæller at hun oplever SKB forretningsorden trænger til et eftersyn.

  Formanden foreslår at SKB revurderer deres forretningsorden, så man tydeliggør de forventninger der til Engelsborgskolens skolebestyrelses- medlemmer. Lige nu er der ingen skriftliggørelse af dette, og derfor ingen forventninger til deltagelse, eller andre tegn på engagement. Niels Højlund Pedersen vil forsøge, at reviderer forretningsordenen, så det er tydeligt hvad SKB forventer af hinanden. Dette udkast vil blive vist til næste skolebestyrelsesmøde, og dernæst til vedtagelse på mødet efter.

  Nuværende forretningsorden og styrelsesvedtægt vedhæftet

   

  5. Re konstituering af bestyrelse

  Der er komme nye medlemmer i bestyrelsen og derfor er der behov for en re-konstituering med henblik på valg af næstformand.

  SKB har på nuværende tidspunkt kun en formand, men ingen næstformænd. Anders Bitsch ønsker at stille op som næstformand. SKB vælger Anders Bitsch enstemmigt.

   

  6. Høring budget 2020 - 2023

  Formanden præsenterer et udkast til hørringsvaret fra SKB. Til sidste møde blev SKB enige om at støtte op om det høringssvar som skolebestyrelsesformændene havde skrevet sammen. Det endelig høringssvar er sendt ud til SKB, og det blev kort diskuteret.

  SKB står fortsat bag det fælles høringssvar, så SKB er også af den holdning, at der ikke er plads til flere besparelser i den skrabede virkelig vi ser på Engelsborgskolen.

   

  Budget 2020 – 2023 kommer i høring i perioden 3. oktober til 7. oktober. Materialet fremsendes umiddelbart før mødet eller ligger til mødet

   

  7. Ansøgning om brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21

  BKA orienterer om at ansøgningen til kommunalbestyrelsen for brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21. Engelsborgskolen benytter på nuværende tidspunkt §16b og §16d til at reducere skoledagens længde med ca. to timer. Dette sker ved at man omprioritere nogle timer til to-lærertimer til den ugentlige læringssamtale. I disse timer fokuserer skolens personale på i samarbejde med hver enkelt elev på skolen at identificere og understøtte hensigtsmæssige læringsstrategier. Derudover er der fokus på at synliggøre i samarbejde med barnet den progression, som barnet har gennemgået, og hvad der skal til yderligere at udvikle sig indenfor de målsatte områder. Derudover prioriterer skolen ekstra ressourcer ift. at alle klassen har faget ”Medborgerskab og dannelse”. Skolen konverterer en faglig fordybelsestime som før fungerede som lektiehjælp til at arbejde med børnenes forståelse og udvikling af medborgerskab og dannelse.

  SKB er nysgerrige på hvordan de to omlægninger fungerer i praksis. Eleverne fortæller at der læringssamtalerne sted, og at de kan huske noget af det de har talt om.

  Lærerne fortæller at de er meget glade for læringssamtalerne, og at de oplever at det er spændende med svær opgave, da det ikke er noget som man som lærer har øvet sig så meget i. Og at de føler sig understøttet af skolens læringsvejledere.

  Ledelsen fortæller om rejsen hvor skolens læringsvejledere har understøttet alle medarbejdere til at få både Medborgerskab og Dannelse op at stå som selvstændigt fag. Ligeledes har læringsvejlederne understøttet det rum hvori læringssamtalerne har kunnet vokse op nede fra. Efter år 1 kom PU og ledelse frem til at rammen til for læringssamtalerne. Denne er at i skoleåret 2019-20 skal alle elever være igennem 2 samtaler. Læringssamtalerne bliver afholdt af den ene lærer, mens den anden lærer har klassen. Hvis der er fravær i fra en af lærerne, så sættes der ikke vikar på, da der allerede er en kendt lærer i klassen.

  SKB påpeger at læringssamtalerne ikke må blive blive en sparingsøvelse. SKB spørger indtil baggrunden for brugen af paragrafferne. Ledelsen svarer at der er for både at sikre en højere kvalitet i det vi gør, og for at gøre en ugentlig skoledag lidt kortere og derved skoleugen.

  Ledelsen fortæller hvordan de arbejder med at understøtte medarbejderne fungerer i praksis, så de derigennem sikrer at de får det maksimale ud af ressourcen. Desuden fortæller ledelsen, hvordan de bruger data fra fokusgruppeinterview med børn og personale til at understøtte deres arbejde med læringssamtalerne.

  SKB er glade for at der forsøges at indhente data på et område, som et er så central ift. skolereformen. SKB oplever desuden at man her på skolen arbejder med dette svære område på en meget systematisk og professionel måde.

  SKB vedtager at de støtter op omkring den måde vi på nuværende tidspunkt forvalter de omlagte ressourcer, og derved står på ansøgningen om at fortsætte med at bruge paragrafferne §16b og §16d

   

  8. Eventuelt

  Ingen punkter til eventuelt

   

  9. Til formidling

  Storforældremødet.

  SKB kobles til at det fælles høringssvar via et intra opslag.

  Til sidste møde blev det aftalt at talepapiret fra forældremøderne kunne omdannes til et nyhedsbrev.

  SKB er nu en konstitueret på ny, og de efterspørger om der var ekstra suppleanter til at meldes sig.

  SKB mener at den måde de kommunikerer på nu, altså når der behov, er at foretrække frem for et nyhedsbrev med en given kadence. Og at den dagsordenstruktur med at fast punkt der hedder ”Til formidling”, er god. Derudover vil den store spørgeskema undersøgelse, som er en del af kortlægningen som kommunikationsgruppen arbejder med, også vil give input til hvordan SKB kommunikationsstrategi og mængde skal se ud fremover.

   

  10. Kommende punkter

  Kapacitetsgruppe (Julie og Niels)

  Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  Trafik politik

  Kompetenceudvikling af lærere 

  Kommunikation

  Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

  Principper til revidering

  Handleplan for læring og trivsel

  Grunddokumenter oa.

  Growe – forebyggende trivselsindsats

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 5. november 2019

  Tirsdag d. 5. november 2019 klokken 17.00 – 19.30

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Tina Svendsen, Thomas Black-Petersen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Kasper Ulf, Kathrine Andreasen Kaarde

  1. Meddelelser

  Formand:

  Vi starter med at sige velkommen til Maria Ersvær, som er blevet fuldgyldigt medlem af skolebestyrelsen.

  Formanden fortæller at at budgettet er godkendt, det betyder i praksis at alle besparelser på skoleområdet er aflyste, helt konkret er de forslåede forslag skubbet til næste budgetår.

  Især klubområdet er kommet under lup, og derfor skal området analyseres ift. muligheder for omstruktureringer. Brugerne skal spørges om de synes det ville være en god ide at lave profilklubber. Formanden og næstformanden vil tage dette op i skolerådet, så man også her kan stå på et fælles sted.

  Formanden er blevet kontaktet af en journalist fra Lorry, som gerne vil lave en historie omkring fordele

  og ulemper ved at have et kommunalt skoledistrikt. Journalisten søger forældre, som havde en oplevelse med et stort skoledistrikt. Så hvis vi kender til dette, må man gerne kontakte formanden, som så videreformidler til journalisten.

  Dagsorden til næste skoleråds er følgende:

  Ny centerchef for skoleområdet og en ny skolechef hvad betyder dette for skolerne?

  Opsamling på budget

  Aula og vidensdeling skolerne i mellem.

   

  Ledelse:

  Udrulning af Aula: Der ringede tre forældre, da skolen rullede Aula ud, men ellers oplever ledelsen, at de er kommet godt i gang. Skolen har dog en udfordring som handler om håndtering af sikre data. Proceduren er klar og tydelig, men der er pt. en udfordring ift. praksis. Enten skal medarbejderne bruge deres eget NemID eller skal de have et kommunalt udstedt NemID, som er en form for USB-nøgle. Den kommunale løsning er den kommunale IT-afdeling desværre ikke i mål med endnu. Skolens ledelse har givet udtryk for at dette er meget uhensigtsmæssigt, da det i meget høj grad vanskeliggør de daglige arbejdsgange. Ifølge vores kommunale Aula ansvarlig, så arbejder IT-afdelingen hårdt på at løse sagen.

   

  Der er enkelte forældre, der har oplevet, at de ikke kan åbne de ugeplaner, som der bliver udgivet på PDF eller i Word. Indtil videre er løsningen at man gemmer filen på sit devise/ sin telefon i noter og så kan man åbne filen derfra.

  Klub og SFO-afdelingsleder er blevet ansat per den 1/12-19. Han hedder Jesper Lange, og han har 20 års erfaring indenfor klubledelse. Skolens ledelse glæder sig til, at han starter.

  Skolen har ansat to lærere pr. 1/12-19. Ines som er tysklærer på nuværende tidspunkt har sagt op, fordi hun skal ud at lave noget andet end at undervise. Skolen har derudover et barselsvikariat i bl.a. tysk som de også får dækket via de to ansættelser.

  Formanden og Bettina er blevet enige om at flytte temamødet omkring Aula til den 22/1-20.

  Kapacitet: Skoleleder udtrykte en bekymring, da vi har mistet en centerchef og en skolechef, så hun oplever at det pt. er svært at lede op ad på ift. kapacitetsprojektet. Derudover har hun fået en henvendelse fra den projektleder, der står for kapacitetsudvidelsen, om hvordan hun ville have det, hvis det kun kom til at hedde fase 1 og ikke mere. Kommunalbestyrelsen har skubbet beslutningen til januar 20202, da der ifølge udvalget var nogle løse ender, som skal samles inden, der kan tages en politisk beslutning. Formanden deler skoleleders bekymring, derfor foreslår formanden og næstformanden, at de holder et møde med udvalgsformanden, for at skubbe på den politiske forpligtelser. Skolebestyrelsen mener, at det er vigtigt at pointere at selv med 4 spor på alle årgange, er Engelsborgskolen 20% for lille. Eleverne udtrykker også at de oplever at indeklimaet er meget dårligt i både mellemtrin og udskolingsbygningen.

  Grundet en for lille kapacitet på idræts faciliteter er skolen nødsaget til også at bruge drengesalen med meget tvivlsomme fælles badefaciliteter, for skolens to yngste årgange.

   

  Elever:

  Kathrine er blevet valgt til fælleselevrådsformand i kommunen. Tillykke med det. Til sidste fælleselevrådsmøde den 24/10, hørte vores elevrådsformænd om, hvad de andre elevråd i kommunen var optaget af. Og vores formænd blev inspireret af de klimastrejker og den generelle fokus på Klimakampen, som foregår på de andre skoler. Helt konkret er de blevet inspireret af hvordan man kunne affaldssortere, fra en anden skole. Eleverne i vores elevråd undrer sig en del over, at man ikke sorterer affaldet på Engelsborgskolen, mens de alle gør sorterer derhjemme. Skolebestyrelsen foreslog, at eleverne kunne bringe det op i fællesrådet, eller de kunne skrive et læserbrev til det grønne område. Derudover er der blevet oprettet en kommunal bæredygtighedspulje, som man kan søge i kommunen. Så bæredygtighed bliver et fokus for hele elevrådet.

   

  2. Opfølgning på bestyrelsens fire fokuspunkter

  Principper v. Thomas Black-Petersen

  TBP foreslår at skolebestyrelsen starter med at revidere et par udvalgte principper i en arbejdsgruppe, for finde en rutine samt en ordlyd som skolebestyrelsen er enige i. Arbejdsgruppen laver så et udkast, som bliver vedhæftet dagsorden, og som så bliver kommenteret til møde. Gruppen tager dernæst kommentarerne med tilbage, retter til, og sender det endelige udkast med som beslutning mødet måneden efter. Udvalget mener at de ville kunne nå at lave udkast på 4-6 principper i løbet af dette skoleår, som dernæst kunne komme igennem organisationen.

  Skolebestyrelsen synes, at det kommer til at give et super godt overblik, og den foreslår at der startes med de lovpligtige principper.

  For at sikre at arbejdsgruppen har forståelse for den praksis, der vedrører de principper, de arbejder med, skal arbejdsgruppen mødes med ledelsen, som vil forklare nuværende praksis på skolen. På den måde sikres det at gruppen er klædt på til at skrive. Når de har et første udkast færdigt, så sender de det til skoleledelsen, så den kan kigge det igennem inden det bliver vedhæftet dagsordenen. Herved sikres at skolebestyrelsen skal kommentere noget, som ikke passer til skolens praksis på området.

   

  Kl. 17.30 – 17.50

  20. min.

  Orientering v. arbejdsgrupper

  Det forventes af arbejdsgruppen efter et par principper, har et udkast til en fællesstruktur og opbygning af principperne klar, så omskrivningsgraden fremadrettet kommer til at ligge på et minimum.

  Se dette link ift. lovpligtige principper:

  www.skole-foraeldre.dk principper

  Principarbejdsgruppen kommer til at bestå af Thomas Black-Petersen, Maria Ersvær og Birthe Pedersen.

  Trafik v. Thomas Black-Petersen

  TBP har ikke haft mulighed for at kigge på området, da opgaven omkring principper er omfattede, er det 

  ikke muligt for TBP også at være aktiv på trafikområdet.

  Trafik er et af skolebestyrelsens fokuspunkter bl.a. fordi skolen vokser, og derved bliver trafikken rundt om skolen også mere udfordret. Derfor mener skolebestyrelsen, at det er centralt, at de er fokuseret på området. Da der er ingen medlemmer af skolebestyrelsen der ønskede at påtage sig opgaven, så afventer skolebestyrelsen, hvad der kommer som de skal rykke på, og så vil de gøre det i fællesskab.

  3. 

  Revidering af forretningsorden

  Kl. 17.50 – 18.20

  30. min

  Drøftelse v. Niels og Julie

  Til sidste møde blev der besluttet, at der var behov for at skolebestyrelsens forretningsorden blev revideret.

  Niels Højlund Pedersen har udsendt en revideret udgave af forretningsorden.

  Forretningsorden blev gennemlæst, og skolebestyrelsen kom med kommentarer, som NHP noterede sig.

  Skolebestyrelsen synes det er et rigtigt godt stykke papir at navigere efter.

  NHP retter forretningsordenen til ift. de ændringer som skolebestyrelsen forslog, og til næste møde forventes forretningsorden at blive godkendt.

   

  4. 

  Godkendelse af ferieplan med lukkedage

  Kl. 18.20 – 18.30

  10. min

  Beslutning v. Bettina

  Forvaltningen laver vejledende ferieplan for alle skoler og daginstitutioner, og de anbefaler at følge denne. Kommunalbestyrelsen har bestemt, at alle kommunens SFO’er skal have 5 lukkedage i hvert skoleår.

  Disse dage er valgt for at alle får de mest sammenhængende ferier. Skolens MED-udvalg er enige i valget af lukkedage.

  Skolebestyrelsen var til mødet også enige i at den foreslåede ferieplan og lukkedage var en god plan, så derved blev det besluttet af de ovennævnte datoer er lukkedage i skoleåret 20-21. Den godkendte ferieplan ligger tilgængelig på skolens hjemmeside.

   

  5. Handleplan for læring og trivsel

   

  Handleplanen for læring og trivsel opstod i 2017, da Lyngby Taarbæk kommune trak sig ud af 4K samarbejdet omkring Synlig læring. Det var nu op til den enkelte skole at arbejde videre med principper fra Synlig læring samt at få implementeret reformen lokalt. Handleplanen var og er et meget lokalt dokument, og da dette først og fremmest fungerer som et arbejdsdokument, og det altid igennem hele medarbejdersystemet på skolen (Pædagogisk udvalg og MED-udvalget.) Skolen prioriterer sammen de konkrete handlinger og tiltag ud handleplanen. Handleplanen er bygget op af de 3 faser, som skolen har været igennem siden 2017.

  For at skolebestyrelsen kan kvalificere fase 4, så får de til mødet mulighed for at gennemlæse hele handleplanen, samt mulighed for at komme med kommentarer.

  For at skolebestyrelsen kan kvalificere fase 4, så får de til mødet mulighed for at gennemlæse hele handleplanen, samt mulighed for at komme med kommentarer.

  Skolebestyrelse var nysgerrig på følgende:

  Skolebestyrelsen syntes at læringssamtalerne lyder spændende, især blev de interesserede da de hørte hvordan eleverne synes, læringssamtalerne er givtige for dem. Skolebestyrelsen var desuden nysgerrige på om alle er elever sikre på hvad formålet med elevsamtalerne er.

  Skolens ledelse og medarbejderrepræsentanterne fortalte at skolens personale bruger meget tid på at drøfte formålet og vigtigheden af at tale med børnene om formålet af læringssamtalerne. Derudover fortalte skolens ledelse, at de fortæller om læringssamtalerne til forældremøderne. Skolebestyrelsen mente at måske kunne det tåle, at man taler endnu mere om læringssamtalerne og formålet med disse til forældrene, så bedre kan støtte op omkring dem derhjemme.

  Skolebestyrelsen var desuden nysgerrige på det de kalder et tilfredsstillende læringsrum. Et rum som de talte om, var et sted hvor eleverne klar til undervisning. Skolebestyrelsen var nysgerrig på hvordan de kunne understøtte forældreansvaret i at alle børn er læringsparate. De var desuden nysgerrige på hvordan det takles på skolen ift. personale og ift. forældre. Skolens ledelse fortalte at skolen bl.a. italesætter dette med inklusionsfolder og kontaktforældrefolderen. Begge dele er noget skolen 

  har planer om at revidere, så de passer bedre på de behov og forældreroller, der er nu.

  Skolebestyrelsen foreslog, at der kunne være et dannelsesskriv i handleplanen. Derved kunne skolen synliggøre, at man med det store arbejde, som man gør med faget ”Medborgerskab og dannelse” (MD), som skole er på forkant med hele dannelsesaspektet af en moderne folkeskole. Her pointeres det af skolebestyrelsen, at det er vigtigt, at man også italesætter den digital dannelse.

  Ligeledes foreslog skolebestyrelsen at skolen beskrev profilerne i udskolingen, og skrev det direkte ind i skolens handleplan for læring og trivsel.

  Når skolebestyrelsens arbejde med kommunikation igennem bl.a. Aula er færdigbeskrevet, så kunne man ifølge skolebestyrelsen også skrive området med ind i handleplanen.

  Skolebestyrelsen adspurgte skolens ledelse om de kunne se at Engelsborgskolens Handleplan for læring og trivsel hænger godt sammen med kommunens kommende skolestrategi. Hertil sagde skolens ledelse at Handleplanen netop er vokset ud af kommunens skolestrategi, så de hænger uløseligt sammen.

  6. Høring skolestrategi

  Bilaget som beskriver kommunens kommende skolestrategi, var blevet sendt til skolebestyrelsen d.d., så derfor forslog formanden, at processen kunne være, at man tog det videre ind i skolerådet, som så skriver et fælles høringssvar, som Engelsborgskolens skolebestyrelse kan vælge at stå bag.

  Skolebestyrelsen input til skolerådet var følgende:

  Godt et kommunen kommer med en fælles politik, men måske kunne kommunen arbejde med en lidt højere kadence, hvert 9. år er ikke imponerende.

  Derudover ønsker skolebestyrelsen, at den perfektionskultur der til dels hersker blandt børn og forældre i kommunen kunne italesættes, så at man tydeligt beskrev at man i skolerne i Lyngby Taarbæk kommune lærer mest muligt, og at man som barn er glad samtidigt. 

  Skolebestyrelsen syntes er skolestrategien er ekstremt positiv læsning. Der er mange gode ambitioner, man hvad hvis det der bliver beskrevet ikke blive til virkelighed på alle skoler? Hvordan hænger faglig trivsel og de fysiske læringsmiljøer som de er beskrevet i skolestrategien sammen med den fysisk virkelighed der findes ude på skolerne, samt den økonomiske ramme som skoleledelserne har at agere i?

  Skolebestyrelsen er bekymret og har svært ved at se hvordan der kan være økonomisk råderum til at komme i mål med dette. (ift. ressourcer, ledelse og fysiske)

  Hvordan hænger en undersøgelsesbaseret didaktik sammen med, at man som lærer stort set hele tiden står alene? Og hvordan understøtter kommunen hverdagen på den enkelte skole, så det er muligt at den kompetenceudvikling som strategien fordrer, er økonomisk muligt, er også noget som skolebestyrelsen ønsker at høre mere om.

   

  7. Eventuelt

  Der blev spurgt til det relations projekt som bl.a. Trongårdsskolen arbejder med, også kommer til Engelsborgskolen? Skolens ledelse forklarer at det gør det ikke, da det er et lokalt projekt.

  Næste møde den 9/12 er her på skolen.

   

  8. Til formidling

  Skolebestyrelsen ønsker at formidle til skolens forældre at budgettet 2021 er vedtaget, og at vi som område undgik at blive berørt.

  Skolen sender første teaser ud omkring bestyrelsen stormøde i januar. Til næste møde vil bestyrelsen lave en plan for hvordan vi får mest muligt opmærksomhed omkring arrangementet.

   

  9. Kommende punkter

  Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  Kompetenceudvikling af lærere 

  Kommunikation

  Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

  Trafik politik

  Principper til revidering

  Grunddokumenter oa.

  Growe – forebyggende trivselsindsats

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 9. december 2019

  Tirsdag d. 9. december 2019 klokken 17.00 – 19.30

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Julefrokost – bemærk vi afholder kort møde inden julefrokost

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Kathrine Andreasen Kaarde, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Anders Bitch, Birthe Pedersen, Maria Ersvær

   

  1. Meddelelser

  Formand:

  Mødet startede med en præsentationsrunde Jesper Lange, afdelingsleder på Baune, præsenterede sig.

   

  Formanden har taget kontakt til udvalgsformandskabet omkring de rygter, der florerer ift. at man kun planlægger at fuldføre fase 1 af kapacitetsudbygningsplanen. Formanden Gitte Kjær Vestermand svarede, at hun aldrig havde hørt noget om at kapacitetsprocessen skulle være sat i stå, eller at det var muligt at sløjfe projektet.

  Formanden udtaler, at politikerne kan huske projektet, og den nye for centerchef CUP Mette Grønvaldt vil også straks sætte sig ind i projektet og komme med en officiel status.

  Formanden beretter, at der har været møde i skolerådet, og her blev man enige om de punkter, der står i høringssvaret omkring skolestrategier, og man blev desuden enige om, at der vil være en fælles tekst, som de enkelte skoler kan bruge. Denne tekst findes ligeledes i høringssvaret. I skolerådet diskuterede man også den analyse omkring ungdomsklubområdet, som forvaltningen har igangsat. Man vil kigge på kapacitetsbehovene, og hvordan man bedst udnytter den kapacitet, man har nu. Vores næstformand, Anders Bitsch er med i arbejdsgruppen omkring analysen.

   

  Ledelse:

  BKA informerer bestyrelsen om, at LMR er stoppet som afdelingsleder for udskolingen efter gensidig aftale. Ledelsen er i proces med at finde ud af, hvilken struktur, der vil være den bedste.

  Formandskabet supplerer med, at der i LTK er prioriteret meget lidt ledelse, som eksempel har en skole med ca. 1100 elever som Engelsborgskolen en normering på 2,25 ledelsesstilling.

   

  Elever:

  Skolens elevråd har besluttet, at de gerne vil arbejde med affaldssortering. De undrer sig over, at når man i LTK sorterer affald hjemme, hvordan kan vi så også få lov til at gøre det her på skolen? I fælleselevrådet er dette også et emne, og fælleselevrådet overvejer at skrive et læserbrev til DGO om dette.

  Derudover overvejer elevrådet at opfordre eleverne til at deltage i en demonstration arrangeret af LTK fælleselevråd under overskriften ”Husk os”, som kommer til at foregå foran rådhuset. De vil gerne sætte lys på, at børnene i skolen også vil tilgodeses. Derudover fokus på kommunens fælleselevråds aktiviteter.

  I udskolingen efterspørger eleverne et arbejdsrum til at kunne arbejde uden for klassen. De spørger til hvordan tandplejeklinikken kunne bruges?

  BKA fortæller, at ledelsen officielt har forsøgt at tage lokalerne i brug, men da lokalerne ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige at bruge i deres nuværende stand, kræver dette en renovering af lokalerne, og dette er Center for areal og ejendommes ansvarsområde og dermed ikke en beslutning ledelsen kan træffe.

  Formanden gør eleverne opmærksom på, at de også er inviteret med til skoledialogmøderne mellem skolebestyrelserne og BU-udvalget i kommunen i løbet af dette skoleår.

  Elever spørger til om vi som skole er medlem af Danske skoleelever. Dette undersøger skoleleder

   

  2. Retninger/valgfag – ny lovgivning

  BKA fortæller, at vi desværre er nødt til at lave om på vores retninger/valgfag pga. den nye valgfagslov, som træder i kraft til skoleåret 2020-21.

  De nuværende 7. klasser er hver især direkte tilknyttet et valgfag (Håndværk og design, billedkunst og musik), som de skal til eksamen i når de går i 9. klasse. For at komme i mål med den nye valgfagslov, og for at sikre, at vi også i fremtiden har lavet en struktur, som sikrer stærke fagfaglige kompetencer hos de lærere, som skal undervise i valgfag, vil vi i fremtiden adskille valgfag fra retninger.

  Dette betyder i praksis, at alle elever får mulighed for at vælge et af følgende valgfag: madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Dette valg kommer de kommende 7. klasser til at foretage i 6. klasse, og de kommer til at fortsætte med det frem til de skal til eksamen i valgfag i 8. klasse. Der vil blive dannet hold på tværs af klasserne, og der vil blive dannet 5 valgfagshold til 4 klasser på en årgang for på denne måde at sikre mindre hold.

  Vi kommer til at bruge to af de fire retningstimer på valgfag, de resterende to kommer til fremadrettet at hedde tematimer. Begge dele kommer til at bliver periodelæst fordelt på følgende måde:

  7. klasse

  Efterår:   4 tematimer om ugen

  Forår:     4 valgfagstimer om ugen

  8. klasse

  Efterår:   4 valgfagstimer om ugen

  December/Januar:   Eksamen i valgfag

  Forår:     4 tematimer om ugen

  9. klasse

  Efterår:   2 tematimer om ugen

  Efterår:   Lejrskole 5 dage

  Forår:     2 tematimer om ugen

  Paragraf 16B er i anvendelse fra 4. – 9. klasse med en reduktion på maksimalt to timer om ugen.

  Ledelsen er meget tilfreds med, at vi nu kan lave en lejrskole i 9. klasse med et budget på 1500 kr. per elev, frem for den forældrefinansieret skolerejse, som skolen har nu.

  Denne nye model for både valgfag og for klassedannelse og en fremtidig lejrskole er blevet drøftet og kvalificeret i udskolingen.

  Skolebestyrelsen er glad for at der dannes nye klasser efter 6. kl.

  Skolebestyrelsen synes også, at modellen med et helt sammenhængende år, hvor man har valgfag og som afsluttes i direkte forlængelse, er rigtig god.

  Skolebestyrelsen spørger til hvad tematimer kommer til at indeholde. BKA forklarer, at tematimernes toning kommer til at findes i et samarbejde med eleverne og de lærerne der skal undervise dem i tematimerne. Udskolingens lærere har allerede snakket om, at det ville være oplagt, at de fire tematimer i efteråret i 7. klasse vil kunne bruges på, at få de nydannede klasser til at finde sammen.

  Skolebestyrelsen synes, det lyder som en god ide.

  Skolens næste skridt er, at ledelsen laver et udkast til et princip omkring lejrskoler.

  Derudover vil BKA i julebrev omtalt de ændringer, der kommer til at være for klassedannelsen i de kommende 7. klasser.

  Skolebestyrelsen udtaler, at de håber, at der vil blive arbejdet ambitiøst med tematimer, så det også kan 

  være med at til at sikre, at skolen stadig har noget ,som kendetegner udskolingen.

  BKA fortæller, at der til næste udskolingsmøde vil blive arbejdet med indholdet af tematimerne, samt en beskrivelse til kommende forældre til elever i udskolingen.

  Skolebestyrelsen bakker op omkring ændringerne omtalt under dette punkt.

   

  3. Høringssvar skoleudviklingsstrategi

  Bilag ligger til mødet

  Høringsfristen var i dag kl. 12.00, så derfor er dette til skolebestyrelsens orientering.

  Formanden fortæller, at der var meget, man kunne have valgt at nævne, men faktisk valgte skolerådet at skrive de punkter, som Engelsborgskolens skolebestyrelse nævnte til sidste møde.

  Skolebestyrelsen bakker om det høringssvar som skolerådet har lavet.

   

  4. Godkendelse af forretningsorden

  Skolebestyrelsen er enige om at godkende den nye endelige forretningsorden.

   

  5. Planlægning og koordinering af storforældremøde

  Imran Rashid kommer den 23.1-19 kl. 19.00 til 21.00. Alle forældre har fået direkte besked i deres indbakke på Aula. Der vil blive skrevet til alle igen i uge 3 op til deadline for tilmeldingen fredag den 17. januar.

  Udskolingen som har mødepligt bliver også informeret i uge 3 senest.

  Personalet er også inviteret. Formanden vil desuden invitere politikerne i uge 3. Og BKA vil også nævne det i sit julebrev.

  Skolebestyrelsen synes desuden, at pressen skal orienteres.

  Kasper og Anders vil gerne være med i arbejdsgruppen omkring dagen, så de hjælper ledelsen med at få til at falde i hak.

   

  6. Eventuelt

  Kommunikationsudvalget bliver spurgt til, hvor langt de er. De fortæller, at de har lavet selve kommunikationsplansoplægget, og at modtagelsen blandt personalet har været meget positiv. BKA fortæller, at trivselsundersøgelsen også kan komme med som data.

  Thomas fortæller om en mentorordning blandt forældrene i 0.B, som fungerer rigtigt godt. Man har blandt andet med stor succes hjulpet forældre med at komme på Aula, og med at sikre at alle børn kommer med til sociale arrangementer.

  Der bliver også talt om trafikale udfordringer omkring skolen. Bl.a. er der problemer ift. kiss and ride- pladserne, som nogle forældre holder længere på end de må. Derudover er der flere, der holder ulovligt ned omkring rundkørslen på Gl. Bagsværdvej. Thomas vil gerne arbejde ind i informationsmaterialer, og han vil være nysgerrig på de problemer omkring Kiss and ride, og infokampagner. Der blev også talt om, hvordan man kunne gøre Gl. Bagsværdvej mere sikker for gående og cyklende.

   

  7. Til formidling

  Imran Rashid

  Juleinfo fra BKA

   

  8. Kommende punkter

  -Principper til revidering

  -Trafik kunne være et fremtidigt (Kiss and ride)

  -Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres-

  -Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  -Kompetenceudvikling af lærere 

  -Kommunikation

  -Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

 • Referat af skolebestyrelsesmødet d. 22. januar 2020

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Kathrine Andreasen Kaarde, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud:

  Birgitte Jepsen, Rosa Skøt Hindrup

   

  1. Meddelelser

  Formandskabet:  

  Næstformand Anders Bitch skal den 25.2 til et møde, hvor der skal tales om den fremtidige struktur for klubber og ungdomsklubber i Lyngby Taarbæk kommune. Her skal der blandt andet tales om, hvordan man kan skabe sammenhænge og synergier i en ny klubstruktur. Anders er inviteret med som repræsentant for skolerådet. Ift. Engelsborgskolen og den tilhørende Klub, Baune, så kommer Anders med det udgangspunkt, at den fungerer rigtigt fint i dens nuværende form.

  Anders forventer, at besparelsen på området kommer til at fylde.

   

  Ledelse:

  BKA informerer skolebestyrelsen om, at der er startet en proces omkring en ny afdelingsleder for udskolingen, og processen er sat sammen så den nye afdelingsleder vil kunne begynde den 1. april 2020.

  Til sidste skolebestyrelsesmøde drøftede vi de udvidede kapacitetsbehov på faglokaler, som den nye valgfagsordning giver skolen fra skoleåret 2020.

  BKA har haft møde med kapacitetsudvidelsesstyregruppen sammen med projektleder Thomas Rivers, hvor de diskuterer skolens konkrete faglokalebehov fra august 2020. Disse er:

  1 ekstra musiklokale

  1 ekstra madkundskabslokale

  2 håndværk og design lokaler – da skolen ikke har et sådan

  1 ekstra billedkunstlokale.

  I samarbejde med Thomas har BKA fundet frem til, hvad der er bedst og samtidig billigst.

  Planen bliver at lave et madkundskabslokale i klasselokalet ved siden af det nuværende madkundskabslokale. Derudover kunne man inddrage det nuværende billedkunstlokale og det nuværende sløjdlokale til to sammenhængende håndværk og design lokaler. Da man vil nedlægge det nuværende billedkunstlokale, så er der behov for et nyt billedkunstlokale, et sådant lokale er ikke så kompliceret at etablere, da det ikke kræver så mange specialinstallationer, så derfor kunne man bruge et undervisningslokale. Vores nuværende musiklokaler, som ligger på første sal i søjlegangsbygningen, har kvadratmeter nok, vi mangler et tredje lokale for at have nok kapacitet. Man er derfor kommet med det forslag at rydde de to nuværende store lokaler og etablere 3 nye med øvebokse.

  Elever:

  Eleverne har været til fælles elevrådsmøde, hvor de har besluttet, at de vil opfordre alle elever til at demonstrere if. med Børne- og ungeudvalgets møde den 16.4.2020. Udvalgsmødet starter kl. 16.00. ”Husk os” er parolen, og den er inspireret af

  klimastrejkedemonstrationerne. Da demonstrationen forventes at starte inden mødet kl. 16, er der et ønske 

  fra formandskabet i elevrådet, at skoleleder giver fri til dette. Skoleleder kan ikke give fri.

  Elevrådet ytrer desuden et ønske om at kunne bruge den forladte tandklinik i kælderen af udskolingsbygningen som gruppe/elevrum.

  Elevrådet har startet en underskriftsindsamling rettet mod CAE. Argumentationen fra eleverne er, at da bygningen forhåbentligt skal renoveres i forbindelse med planlagte kapacitetsudvidelse, så foreslås det, at man starter med den gamle tandklinik.

  Andre:

  BKA har 7.2.2020 et brugermøde med CAE, hvor skolen skal afgive ønsker for renoveringsprojekter i det nye år, og her kan BKA aflevere underskrifterne til CAE.

  Skolebestyrelsens trafikansvarlige ønsker at indgå i en dialog med forvaltningen for at evaluere ”Kiss and ride” ordningen.

   

  2. Kapacitet - høringssvar

  Formandsskabet fra denne skolebestyrelse var den Julie og Anders til møde med formandskabet fra BU, udvalgsformand Gitte Kjær-Westermann og næstformand Martin Vendel Nielsen.

  Politikerne lyttede meget, og de fortalte, at de troede, at processen bare kørte derudad. Der blev talt meget om, at processen har været undervejs længe, og nu skal det hele gå meget hurtigt.

  De synes, at der ligger en plan, og det er ikke givet, at de kun vil beslutte sig for at godkende fase 1.

  De efterspurgte også, at der er behov for bedre kommunikation, og at de først fik faseplanen på dagen. Fremadrettet vil de gerne mødes regelmæssigt for at kunne følge processen.

  BKA knytter at par kommentarer til faseplanen.

  Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar på selve processen og hvad CAE vægter i deres proces. Deadline er 5. februar.

  Areal-paradigme er besluttet, princip for skolebyggeri er er ved at blive godkendt.

  Hovedpunkter i høringssvar:

  Centralt at fokusere på at kapacitetsudfordringerne ikke er løst udelukkende med fase 1. 

  Italesætte at det er en god plan, og at vi som skole er glad for, hvordan kommunen vil løse kapacitetsproblemet.

  Høringssvaret vil blive skrevet den 4. februar og sendes endeligt afsted den 5. februar. Skolebestyrelsen vil få mulighed for kort at kommentere.

  Formandskabet og BKA fik SKB mandat til at skrive høringssvar.

   

  3. Kommunikation – skolebestyrelsens indsatsområde 2

  Kasper fortæller om den udsendte procesplan. Denne plan er blevet vel modtaget af personalet i både MED og til lærermøde.

  Medarbejderne er spændte, og de kan se sig selv ind i en proces, som de også synes er vigtig og spændende.

  Ledelsen vil starte processen ved at være den første fokusgruppe efterfulgt af koordinerende medarbejdere, elevrådene og kontaktforældrene.

  Alle elever blive inddraget i faget Medborgerskab og dannelse i løbet af foråret.

  Udvalget vil derefter kigge på den første omgang data og finde en ramme for et spørgeskema, der kan sendes ud til alle forældre. Gruppen vil dernæst kunne komme med udkast til de datapunkter og kriterierne for dette, som skolen fremadrettet kan bruge til at evaluere, hvordan det går.

  Skolebestyrelsen synes, det ser rigtigt godt og velbeskrevet ud. Når processen er færdig ønsker skolebestyrelsen at invitere forvaltning og politikere til at se det færdige produkt.

   

  4. Kvalitetsrapport

  Bestyrelsen skal kommentere kvalitetsrapporten 2018/19.

  Kvalitetsrapportens data blev drøftet – fokus på en læringseffekt på 0,4 opleves som særdeles positiv.

  Drøftelse af at der kan være mange parametre, som influere på afgangsprøve resultater år for år – men at vi som skoleledelse altid følger udviklingen tæt.

  Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med kvalitetsrapporten og oplevede det gik godt på Engelsborgskolen.

   

  5.Storforældremøde – sidste detaljer og orientering

  Ingen udvalgsformænd kan desværre komme til mødet.

  Det Grønne Område kan ikke komme, men når vi har skrevet noget, må vi gerne sende det til dem.

  Programmet for aftenen:

  Årsberetning med bestyrelsesformanden

  Dernæst Imran med to gange 30-40 minutter.

  Pause 20.00 til 20.10

  Det forventes, at de sidste 15 minutter er der mulighed for spørgsmål. Thomas står for teknikken, der skal muliggøre dette.

  Bestyrelsesformanden siger tak for i aften.

  Tina vil tage billeder af: formand, publikum og Imran Rashid.

  Maria skriver en artikel.

   

  6.Eventuelt

  Ingen havde noget.

   

  7. Til formidling

  MST skriver ud til forældre en sidste gang.

  Maria skriver en artikel

  MST sender den ud på Aula

   

  8. Kommende punkter

  -Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  -Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  -Kompetenceudvikling af lærere 

  -Kommunikation

  -Skolens indsats ift. Angst og Cool kids

  -Principper til revidering

   

 • Referat af skolebestyrelsesmødet d. 5. maj 2020

  Tirsdag d. 5. maj 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere: Julie Kock Clausen, , Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Kathrine Andreasen Kaarde, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Niels Højlund Pedersen

  1. Meddelelser

  Formand:

  Formanden har en artikel i denne uge af Det Grønne Område om gennemførsel af udbygningen af Engelsborgskolen. BKA har lagt artiklen op på Aula.

  Næstformand:

  Har været til møde med borgmesteren sammen med skolerådet. Referatet bliver sent til skolebestyrelsens medlemmer.

  Status på genåbning

  Majbørnene står for døren men på grund af lokalekravene til fase 1 af genåbningen, er alle skoler i kommunen pressede på at finde kapacitet til de nye maj børn. Skolerådet ønsker at give de nye børn så god en start som muligt, så det arbejdes der på. Indtil videre at starten skubbet til tidligst 1. juni.

  Fjernundervisningen

  Alle skoler arbejder hårdt på at få fjernundervisningen til at fungerer rundt på alle skoler. Indtil videre har der overordnet været god feedback fra forældrene, især med tanke på at ingen skoler havde erfaringer eller mulighed for at forberede sig på hvordan man kunne lave fjernundervisning.

  Ledelse:

  Valgfagsstatus.

  Valgfagsprocessen startet op på nuværende 6. årgang. Vi danner 6 hold. 2 håndværk og design valghold, 2 madkundskabsvalghold, 1 musikhold og 1 billedkunstvalghold.

  Status ift. midlertidig kapacitet.

  BKA har sat den ny konstitueret direktør og centerchef Edda Heinskou ind i hvor vi er i processen, og de ar et møde hvor BKA og direktøren sammen med forvaltningen får status på hvordan forvaltningen har arbejdet på vores midlertidig kapacitet siden sidste møde inden Corona. BKA informerer bestyrelsen at hvis vi ikke får den midlertidig kapacitet som lovet senest januar 2021, så skubber en meget stor del af fagundervisningen i indskolingen ud af faglokalerne. Fagfordelingen startet op ift. lovmæssige justeringer, Ingen ledig stilling på nuværende tidspunkt.

  Klassedannelsesprocessen i kommende 7. klasse.

  Processen er startet op i denne uge. Vi har lavet et nyt klassedannelsesprincip som bestyrelsen skal godkende til dette møde, så vi kan bruge den i den videre proces. Behovet for et nyt princip for klassedannelse, er at vi ikke kan danne klasser udfra linjer i udskolingen da de nye valgfagskrav sætter en stopper for linjer som vi kender dem

  Besparelse på SFO og klubområde.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal spares penge på klubområdet og SFO. De besluttede i første omgang at alle SFO skulle lukkes i uge 42 for at spare lønkroner.  Kommunens Klub og SFO-lederne har i fællesskab argumentet imod en tvungen lukkeuge. De har foreslået at de selv finder de 300.00 kr. for SFO-en og 120.000 kr. for klubben som det handler om for Engelsborgskolen.

  Elever:

  Fælleselevråds demonstration aflyst

  Eleverne informerer om at den planlagte fælleselevråds demonstration aflyst grundet en flytning af et udvalgsmøde. Eleverne er noget ærgerlige da de har brugt meget tid på dette. De forsøger at skubbe demonstrationen til en anden dato.

  2. Status delvis genåbning

  Orientering v. Bettina

  BKA informerer at vi oplever at det kører fortsat godt. Alle medarbejdere løber stærkt i en ny og kompleks hverdag, hvor vi står på Sundhedsstyrelsens retningslinjer i alt hvad vi gør.

  Vi ruller ressourcer i form af udskolingslærere der her måtte undervise andre årgange ofr at få virkeligheden til at gå op. Disse er vi ved at rulle tilbage hjem så de kan varetage endnu mere fjernundervisning for skolens ældste elever. De kommer stadig til at agere bagvagt ift. driften. Vi ved ikke om vi løber ind i en at en masse medarbejdere pludseligt bliver syge på samme tid. Derfor agerer nogle af udskolingslæreren som bagvagt for resten af skolen.

  Undervisningen på 9. årgang har kørt med alle fag. Vi har desuden besluttet at vi laver øveprøver i dansk, engelsk og matematik for 9. klasserne. Ligeledes vil der i de naturvidenskabelige fag være en læringssamtaler med den enkelte elev i Teams eller fysisk på skolen, hvor der vil blive mulighed for eleverne at vise hvad de har lært i fagene.

  Vi som skole ønsker at give vores 9. klasser oplevelsen af at have været til prøve og blive vurderet inden de forlader os. Endvidere bruger vi også begge dele til at vurderer hvilke årskarakterer de skal have og som blive overført grundet Corona.

  For os er det processen, som er det vigtigste, ikke hvilken karakter man får, så vi vil fokusere på den feedback eleverne får efter deres prøve. Undervisningsministeriet er kommet med en udmelding omkring prøveprøve muligheder, og det de skriver passer godt ind i de planer, vi har lavet.

  En ændring i en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen har gjort at man kan passe to hold på samme tid i SFO-tid, dette har gjort, at vi kan bruge pædagog-ressourcerne på en måde, så lærerne i indskolingen kan fokusere på skoledelen, og pædagogerne på SFO-delen.

  Vi har kigget på ressourcerne og rammerne om hvornår og hvordan vi eventuelt ville kunne modtage majbørnene. Vi har fundet plads i trygge miljøer, og lige nu arbejder vi på at finde ressourcerne internt, og få koblet medarbejderne på den bedst mulige måde.  

  Forældrene i bestyrelsen oplever at deres børn har haft en god start i fase 1 af genåbningen.

  Formanden spørger til om de af Jakob Bundsgaard formand for KL lovede ekstra ressourcer, er noget vi som skole har om. BKA fortæller at skolerne ikke fået noget tal på om hvor meget skolerne får dækket af deres ekstraudgifter, og man er i skolelederkredsen bekymret for meget af de ekstra omkostninger i forbindelse med Corona, den enkelte skole ender med selv at skulle indhente.

  Bestyrelsen spørger til hvordan er stemningen blandt personalegruppen?

  BKA fortæller at stemningen er god, ledelsen har forsøgt at finde en bedre balance for personalet, så så meget som muligt af deres arbejdstid bliver brugt i deres kerneopgave. Medarbejdere er godt brugte og trætte, da de arbejder i en mere kompleks hverdag, som kræver ekstra ressourcer mentalt.

  Skolebestyrelsen spørger ind hvordan skolen sikrer undervisning i de fag som ikke omfattes af nødundervisning?

  BKA fortæller at skolen forsøger at finde en balance imellem at skulle være på skolen, og kunne være en del af hjemmeundervisningen.

  3. Princip for klassedannelse

  Beslutning v. Julie og Bettina

  Ledelsen har lavet et oplæg, som har været behandlet og nikket til i skolens MED udvalg, og nu er det bestyrelsens mulighed for at komme med kommentarer til dette møde.

  Ledelsen har fundet inspiration udefra, og har lavet et princip som de synes fremstår som et bredt og helstøbt princip, som giver god plads til ønsker fra elever, så skolen fremadrettet kan danne fagligt og socialt afbalancerede klasser også ift. kønsfordelingen.

  Skolebestyrelsen har nu behandlet princippet. Og det er godkendt af skolebestyrelsen dd.

  Bilag – oplæg til princip for klassedannelse til kvalificering og beslutning.

  4. Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet

  Orientering og drøftelse v. Bettina og Jesper

  Forvaltningen varsler at de vedhæftede forslag kommer i høring 15. maj til 15. juni.

  Det omhandler fem omstillingsforslag og to investeringsforslag.

  De er blevet drøftet i MED-udvalget, som er videresendt til forvaltningen, som også er sendt til kommunalbestyrelsen på deres opfordring.

  Jesper Lange afdelingsleder i klub Baune uddyber hvad de forslagene kunne komme til at betyde for klub Baune.

  Klubben er forbeholdene for især forslaget om at starte et juniorklub tilbud, der ville være en aften om ugen som var kun for 7. klasserne. Man er blandt personalet og ledelsen i klub Baune bekymrede for at et juniorklub tilbud vil udhule ressourcerne i ungdomsklubben, da der ikke direkte følger ekstra personale ressourcer med. Man forestiller sig at de børn der vil benytte juniorklub aften er en gruppe, børn som har behov for meget voksen kontakt, så der er risiko for at de kommer til at udhule personaleressourcen på ungdomsklub aftenerne.

  Kontingenter for juniorklubben kommer til at ligge samme niveau som fritidsklub, og det betyder i praksis at et barn kun kan komme to gange om ugen for samme pris som da man kunne bruge fritidsklubben hver dag.

  Kapacitet er også udfordret ift. Baune er allerede presset på arealet med de eksisterende medlemmer og personale.

  I forslaget er der 500.000 kr. fordelt på alle klubber, hvilket kan ikke give mange lønkroner i den enkelte klub.

  Næstformanden sidder i et udvalg fremtiden for klubområdet i kommunen, og har oplevet, at der var et arbejdsmøde i en gruppe, som skulle kigge på området, som blev aflyst.

  SE høringssvar allerede er udarbejdet BKA og formanden.

  Den samlede bestyrelse synes at det er vigtigt, at vi er på denne opgave, da der ikke findes nogle steder i kommunen ud over klubberne, hvor de unge mennesker kan forsamles, så derfor er det vigtigt at vi som skolebestyrelse råber vagt i gevær, og at det ikke er at på dette område der skal spares.

  Eleverne foreslår at man måske kunne få klubpersonale til at patruljere i skolegårdene om aftenen, så de kunne bruges af eleverne, uden yderligere opsyn.

  Bestyrelsen er nysgerrig på om der findes data på hvor meget de tilmeldte børn bruger Klub Baune og Ungdomsklubben?

  Skolen har kun indmeldelsesdata, som ligger højt, men vi har ikke konkret tal her.

  Der er en vis bekymring hos personalet om at mange forældre vil benytte muligheden for at straks udmelde deres børn pga. Corona dispensation. Der ville gøre meget ondt på driften hvis mange gjorde det. Ledelsen følger tallene tæt og vil reagere hvis mange begynder at melde deres børn ud.

  SFO og klubleder kommenterer at de har bedt forældrene om at indmelde deres børn i april måned, og man holder øje med hvor stor en del af forældrene, der melder deres børn ind.

  Det undrer bestyrelsen at kommunalbestyrelsen vil spare på klub-området samtidigt med man ønsker at opprioritere en omfattende forebyggelses strategi.

  SKB forslår at Anders tager de kommentarer fra SKB med til næste møde med forældrene.

  Bilag – Drøftelse som kvalificering til kommende høringssvar til forvaltning.

  5. Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet

  Orientering v. Bettina og Birgitte

  Birgitte starter med at fortælle, at der skal findes 2.05 millioner på området, og at man i første omgang det meningen at beslutningen var at skulle findes ved at lave en årlig ferielukning i uge 42 på alle skoler, og så have nødåbning for hele kommunen et sted. Det er nu politisk besluttet at det kan gøres på andre måder. Klublederne foreslog kommunalbestyrelsen at de selv fandt pengene i deres lokale personale og driftsbudgetterne, og det har kommunalbestyrelsen accepteret. Resultatet er at børnene på Engelsborgskolen også næste år kan blive passet i uge 42 i egen SFO i stedet for i en fællespasning.

  På denne måde skal SFO og klubleder finde de ca. 400.000 på både drift og løn.

  Bilag

  6. Status indsatsområde 2

  Orientering v. Kasper og Julie

  Kasper fortæller at de afholdte workshops er gået godt. Anne Glerup en anden forældre og Kasper har lavet en rapport som sammenfatter de afholdte workshops. Denne vil snarest blive delt med ledelsen.

  Dernæst vil en tekstforfatter, som også er forældre, gennemskrive rapporten og gøre den lækker, så den kan præsenteres for hele personalegruppen i starten af det nye skoleår.

  Bestyrelsen kan dernæst komme med input herefter. Planen er stadig at udrulningen kommer til at ske sommer 2021.

  7. Eventuelt

  V. Julie

  Bestyrelsen spørger til hvor langt man er med renoveringen af det brændte skur i skolegården?

  BKA informerede at politiet har lukket sagen, og at der eksisterer en plan for en genopbygning i forvaltningen, og at ledelsen er opfølgende på den.

  Der er gadeplans SSP der runderer, samt klubpædagogerne gør det også jævnligt. Dog har det ikke en effekt ift. de unges ophold på skolens områder om aftenen og i weekenden.

  Bestyrelsen oplever at fredagsmailene fra ledelse til forældre fungerer rigtigt godt.

  8. Til formidling

  V. Julie

  Intet til formidling

   9. Kommende punkter

  • Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres
  • Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)
  • Kompetenceudvikling af lærere 
  • Kommunikation
  • Skolens indsat ift. Angst og Cool kids
  • Principper til revidering

  Klassedannelse på kommende 1. årgang

  Skolen har indstillet til kommunalbestyrelsen at man ønsker at samle elever på kommende 1. årgang i 4 klasser i stedet for de nuværende 5 klasser. Der er 96 elever på nuværende tidspunkt, og disse er ikke fordelt så jævnt. En af klasser kommer helt ned på 16, og da denne klasse heller ikke fungerer optimalt så ønsker skolen at denne klasses eleverne fordeles ud på de 4 andre klasser. Skolen mener de ville kunne danne 4 klasser som er homogene på alle parametre, og der vil stadig være plads til vi kan optage 8 elever uden at vi skal en 5. klasse på årgangen.

  I morgen vi der komme første runde kommunikation til alle klasser på årgange.

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. august 2020

  Mandag d. 26. august 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Rosa Skøt Hindrup, Linea Black-Petersen

  Afbud:

  Anders Bitch, Birgitte Jepsen, Haris Bin Waris

   

  1. Meddelelser

  Mødet startede med en præsentation af bestyrelse og nye de elevråds repræsentanter.

  Formanden

  Formanden og næstformanden har været til møde i skolerådet. Mødet havde fokus på et fælles høringssvar omkring programmet for det specialiserede børneområde. Alle skolebestyrelser er gået sammen om et fælles høringssvar. BKA vil rundsende det lokale høringssvar som formand og næst formand har lavet. Begge hørringsvar er vedhæftede.

  Ledelsen

  Hvad har vi lært af Corona?

  Skolen har arbejdet med, hvad man har lært af de to Coronaperioder, og man har blandt indført seks fordybelsesdage hen over skoleåret 2020-21. Disse dage er bygget op på samme måde som skoledagene var i anden genåbningsperiode, dvs. en forkortet skoledag, med alle ressourcerne fordelt på fire (indskoling) eller fem undervisningstimer (mellemtrin og udskoling). Og medarbejderne er sammen med den samme gruppe børm hele dagen, så det giver alle mulighed fordybelse og/eller ture ud af huset. Alle er opsat på at fordybelsesdagene skal blive det gode vi har taget med fra Coronaperioden. Skolen vil evaluere dagene i slutningen af året.

  Kapacitetsforøgelse

  BKA har dd. haft møde med arkitekten omkring fase 1 af kapacitetsudvidelsen. Næste uge vil det første styregruppemøde efter Corona-nedlukningen finde sted, og her vil BKA blive præsenteret med en revideret tidsplan.

  Indtil videre har arkitekten formildet at Bygning 6  (midlertidig udskoling) forventes at være færdig i 2024. Mens fagbygningerne (A og H) forventes at være færdig i 2025.

  En af baggrundene for tidsplanens fremskrevne datoer er at byggeriet skal igennem en tung og tidskrævende lokalplans proces, og at hele byggeriet skal i EU udbud grundet des budgetstørrelse.

  BKA vender tilbage med mere detaljeret tidsplan når denne officielt foreligger.

  Status på skolens budget

  Lige nu ser skolens budget ud til at kunne godt sammen. Skolen har et overskud på ca. 900.000 kr. mens SFO og klub har et underskud, men tilsammen ser det fornuftigt ud. Skolen har på nuværende brugt 250.000 kr. på ekstra udgifter if. med Corona. Blandt er værnemidler nu noget skole selv indkøber. Beløbet er konteret på skolens Coronakonto som CUP indledningsvis i foråret 2020 medlte ud at de ville dække. Skolen har endnu ikke hørt i hvilket omfang at de vil få dækket de konterede ekstra udgifter.

  Skoleårets opstart

  Skolen er kommet godt i gang med de nye 0. klasser. Og begge de nydannede årgange, 1. klasser og ny 7. klasserne er kommet godt i gang.

  Og alle både børn og ansatte har haft godt styr på Coronaforholdsreglerne. Skolen arbejder hele tiden på at justere rammerne omkring morgenaflevering for at undgå for meget klumpdannelse rundt omkring på skolen.

  Vakante stillinger

  En lærer som skolen ansatte op til sommerferien, har valgt at opsige sin stilling da han mod forventning ikke bestod sin sidste eksamen.

  Derudover oplevede vi at en medarbejder i udskolingen som var på barsel, opsagde sin stilling med 7 dages varsel.

  Derved har vi to stillinger slået op, en matematik, n/t og engelsklærer i indskolingen og en matematik og tysklærer i udskolingen. Indtil mulige ansættelser 1. november så bemander alt hvad vi kan med uddannede lærere, så langt han ad vejen, som det nu er muligt, men det er ret langt. Resten bliver læst af en fast vikar.

  For højt Sygefravær for højt ift. de kommunale retningslinjer.

  Skolens personale og SFO-personalet har for højt fravær ift. det kommunale gennemsnit for området.

  Data kommer fra maj 2019 og 12 måneder frem. Skoledelen har et samlet sygefravær på 13,8 dage per årsværk, mod et kommunalt gennemsnit på 13,3 dage.

  SFO’en havde et sygefravær på 24,7 sygedage per årsværk, mod det samme kommunale gennemsnit på 13,3 dage.

  Skolens ledelse har lavet et udkast til to handleplaner for nedbringelse af sygefraværet på begge områder. Disse bliver behandlet og endeligt besluttet på et MED-udvalgsmøde på fredag den 28. august.

  Elevrådet

  Elevrådet konstitueret for skoleåret 2020-21

  Dette skete til et elevrådsmøde i uge 34. Udskolingsleder Dorte, introducerede det nyvalgte elevråd for hvad det var for en rolle de havde fået. O der blev valgt tre elevrådsformænd, en for hver årgang. Valgt blev Linea Black-Petersen, Rosa Skøt Hindrup samt Haris Bin Waris. Der vil også blive valgt en elevrådsmiljørepræsentant, som eleverne vil kunne henvende sig til hvis de oplever noget ved deres arbejdsmiljø som der ikke fungerer. Og netop arbejdsmiljøet vil være et fast punkt til de kommende elevrådsmøder.

  Ingen andre havde nogle meddelelser

   

  2. Nyt juniorklub tilbud 1. oktober 2020

  Baggrund for juniorklub

  Som et led i at forbedre tilbuddene til kommunens unge mennesker, har man i BUU besluttet at indføre Juniorklub fra den 1/10 2020, som et særligt tilbud for kommunens 7. klasser. 

  Forældrebetalingen kommer til at beløbe sig på 600 kr. per måned i 11 måneder, mens en ungdomsklubplads kommer til at stige per 1/10.2020 til 300 kr. mod de 221kr. man betaler nu. For denne ydelser får de unge mennesker i 7. klasse både et

  Eftermiddagstilbud kun til dem hver eftermiddag, og et aftentilbud kun til dem to gange om ugen. Ungdomsklubben er fortsat to aftener om ugen.

  Personalet i klub Baune blev den 26. juni bekendt med BUUs endelige beslutning om at etablere en juniorklub til oktober. Og siden har de været i arbejdstøjet for at forberede og sælge juniorklubben

  De har brugt meget tid på at være nysgerrige på hvordan de kan tiltrække 7. årgang til eftermiddagstilbuddene. Et eksempel på hvad de er kommet frem til ind til videre, er en Rekorduge hvor der sættes fokus på at 7. klasserne er et stort fællesskab som en optakt og et eksempel på hvad en kommende juniorklub kan. Man har desuden i fællesskab med 7. klasserne indrettet et rum i Krydset som kun er til dem. Og klubben har i fællesskab med eleverne lavet et fast to ugers skema med lige og ulige uger.

  Den 7. september kl. 9.30 til 13.00 indtager 7. klasserne Baune, og prøver de specifikke 7. årgangsaktiviteter.

  Derudover er Juniorklubfestudvalget gået i gang med at planlægge en fest for hele årgangen.

  Desværre blev 7. årgangs forældremøde i sidste uge aflyst, men der kommer en folder ud til forældrene, som beskriver alle de gode ideer som er planlagt for det kommende skoleår.

  Der skal lyde en kæmpe ros fra skolebestyrelsen til Baune for hvor tydelige I er, og hvor gode I er, til det I laver.

  Slutteligt minder Jesper om at taksten stiger for alle 7. klasser den 1/10 til det dobbelte, men så får de også den fulde pakke.

  Derudover opfordrer Jesper skolebestyrelsen til at være med til at sælge klubben generelt set for alle årgange, da det har set meget slemt ud ift. at få børn indmeldt i klubben. Og færre børn betyder at økonomien kan have svært ved at hænge sammen med den nuværende bemanding, så vi har en fælles opgave at hele klubben og dens tre tilbud. Der er på alle årgange børn der ikke er blevet meldt igen efter at de havde mulighed for at straksudmelde deres børn if. med Corona.

   

  3. Corona

  Status på håndtering af Corona

  Generelt set oplever skolen at de er kommet godt i gang med den nuværende Coronasituation og de retningslinjer, der er gældende på nuværende tidspunkt. Der eksperimenteres med forskellige former for nudging, og søges dialog med især indskolingsforældrene om hvordan i fællesskab kan hjælpe til med at få, så få situationer som muligt, hvor mange mennesker står tæt. Vi har desuden fået lov til at få en indgang mere ind til cykelparkeringen ud mod Chr. X’s Allé, så vi kan lave en ind- og en udgang, og derved fjerne den flaskehals, som vi har haft ved den ene etablerede indgang.

  Skolen havde i sidste uge en episode på 7. årgang, hvor en elev tog en hjemmetest og denne vidste et vedkomne var Covid-19 positiv. Skolens ledelse ville som udgangspunkt ikke kommunikere ud til forældre omkring en positiv hjemmetest, men da familien havde været i kontakt med sundhedsstyrelsen mandag morgen, og de dernæst fortalte skolen, at de var blevet rådet til alle at blive testet og dernæst hjemmeisolerer sig selv, valgte skolen at skrive til både 7. årgang og til 9. årgang, hvor der var en søskende.

  Skolen skrev til begge årgange at der var tale om en positiv hjemmetest. Ikke en officiel test. De skrev desuden at der skulle ekstra øje med afsted på de to årgange og at der blev sprittet godt af.

  Skolen vidste ikke, at ikke forældre ville modtage en Aulabesked, hvilket resulterede i at flere forældre på 7. årgang ikke modtog skolens infomail. Dette skete fordi med på skolen ikke vidste at Aula ikke automatisk flyttede alle elever og forældre over fra 6. årgang før ferien til 7 årgang efter ferien. Dette kunne de ikke vide, da det var første år med et elevrul i Aula.

  Dagen efter udmeldingen oplevede skolen flere forældre der reagerede ved at holde børn hjemme på tværs af årgangene, og at mange havde kørt til lufthavnen for at blive lyntestet. Derudover var der flere der henvendte sig direkte til skolen, for at få mere information, og flere hvem det drejede sig om. Skolen havde fået vejled fra kommunens advokater at de ikke måtte nævne navnet på eleven pga. GDPR.

  Flere forældre pressede på for at få dele eller hele skolen lukket ned.

  BKA var i dialog med sundhedsmyndighederne ift. hvordan vi skole skulle forholde os. Og de stod på at vi ikke skulle lukke ned før der var en rigtig Coronatest som viste at eleven var Covid-19 positiv.

  Skolen har siden erfaret at andre skoler har oplevet samme udfordring med at Aula ikke rullede alle forældre med i de nye klasser.

  Skolen her været nødsaget til at udskyde 7. klassernes forældremøde. Det gav generelt ro og tryghed ift. de nuværende Coronaretningslinjer, men ikke alle forældre følte det var den beslutning.

   

  Den erfaringer skolens ledelse fik gjort sig, er at de fik håndteret situationen godt, og deres reaktionssystemer fungerer og nu har man sikret sig at alle elever er tilknyttet de rigtige klasser.

  Derudover var der håndsprit sagen fra Metroen om at deres håndsprit ikke var effektiv ift. Covid 19. Det gjorde, at der var nogle forældre, der forhørte sig om den håndsprit, vi havde fået sat op i udskolingen, også var effektiv nok ift. Covid 19, da børnene oplevede at den virkede mild på hænderne.

  BKA går i dialog med leverandør for at få en garanti for at deres produkt var effektivt ift. Covid 19. Det kunne de desværre ikke, så vi har nu indkøbt et Ethanol baseret produkt, som kan stå inden for at være effektivt ift. Covid 19

  Ekstra indgang til cykelparkering.

  Da vi længe har oplevet at der kø omkring cykelparkeringen bag mellemtrinsbygningen, da der kun er en indgang som også skal fungere som udgang. Vi har nu endelig fået lov til at få lavet et hul i hækken, så vi kan undgå kø ved den ene indgang/udgang.

  Voksne som rollemodeller

  Det blev kort vendt, at det er vigtigt at alle voksne også holder afstand, når de er ved skolen, så de kan fremstå som rollemodeler for vores børn.

  Højere fravær hos medarbejderne pga. en ændret teststrategi

  Vi kan se, at vi begynder at få et højere sygefravær, da vi alle har fokus på Covid 19 symptomer, og at man har ændret teststrategien om at flere skal testes.

  Næste skridt er at vi på skolen diskuterer hvordan vi kan få en undervisning med den lærer, der venter på svar derhjemme til at fungere.

   

  Skolebestyrelsen roser den håndtering som skolens ledelser har truffet på baggrund af sundhedsmyndighederne vejledning.

   

  4 Høring administrative budget 2021-2024

  Det kom BKA i hænde i går tirsdag,

  Formanden gennemgår processen omkring høring vedr. budget, hun fortæller at processen lige nu befinder sig på det overordnede plan.

  Det høringssvar som bestyrelsen skal lave, vil formanden og BKA gerne lave et udkast til sammen. Dette vil ske når der har været et virtuelt møde, hvor budgettet bliver foldet ud.

  BKA fortæller kort hvad hun læser ind i budgettet. På den ene side at der tilført penge, men der er desværre også ni konkrete reduktion, så samlet ser resultatet på nuværende tidspunkt ud til at være dårligere end sidst. Det er dog endnu svært at se hvordan tallene konkret kommer til at udmønte sig for Engelsborgskolen.

  Formanden kommenterer at man konkret vil investere i det specieleret område, hvorved man regner med at kunne høste gevinster på det almene område.

  BKA og formanden vil forsøge at nå at lave høringssvaret tidsnok til at det kan blive sendt rundt bestyrelsens medlemmer, inden det skal afgives.

   

  5 Opdatering fra skolebestyrelsen efter deltagelse i forældremøder

  Medlemmer der har været ude fortæller at de bød velkommen til skoleåret og kom ind på de aftalte punkter. Derudover blev det også forsøgt at hverve medlemmer til den kommende skolebestyrelse.

  Skolebestyrelsesmedlemmerne oplevede forskellig stemning i klasserne. Det fremstod som om der var stor forskel på hvordan forældrene sender deres børn i skole, og hvilke forventninger der var fra forældrene.

  Alle oplevede at det var godt at komme rundt i klasserne, fremfor en hel årgang, da man fik mere dialog med flere forældre end de andre år.

  Til næste skolebestyrelsesmøde ønskes en samlet opsamling ift. den fremadrettede struktur for deltagelse på forældremøder.

  Ledelsen havde også en oplevelse at deres klassevise oplæg for 0. klassernes forældre også fungerede godt, da det også her gav mere mulighed for dialog.

  Hele skolebestyrelsen mener desuden at det færdige værdigrundlag også vil kunne understøtte og forbedre måden hvorpå skolebestyrelsen kan bidrage til forældremøderne fremadrettet.

  Dette bliver et punkt til næste bestyrelsesmøde.

   

  6 Eventuelt

  Må man gå i Netto?

  Oplevelse af at der er mange børn i Netto i løbet af pauserne.

  Vi er enige at eleverne ikke må gå i Netto. Dorte vil efter planen var i pauserne foran Netto. Dorte går ud i klasserne og snakker om at

  Vil vi se at vores elever blander sig udenfor legegrupperne i Netto eller hos bageren. Det er kun skolen hvor vi kan sikre at børnene ikke blander sig.

  Bestyrelsen glade for fredagsinfo.

   

  7 Til formidling

  Skolebestyrelsen anbefaler skolen at de laver et generelt skriv om hvordan man som forældre skal forholde sig hvis skolen får et Coronatilfælde blandt eleverne eller medarbejdere.

  Skolens ledelse genindfører fredagsinfo opslaget til alle forældre på Aula

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28. oktober 2020

  Mandag d. 28. oktober 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Rosa Skøt Hindrup, Linea Black-Petersen, Anders Bitch

  Afbud:

  Anders Bitch, Birgitte Jepsen, Haris Bin Waris

   

  1. Meddelelse

  Formanden

  Formandskabet har ingen meddelelser.

   

  Ledelsen

  Skuret der brændte ud mod Chr. X’s allé.

  Nu er det i gang med at bygge op, og så det bliver tilpasset affaldssortering.

  Afdelingsleder

  Efter gensidig aftale fratræder Dorte sin stilling pr. 2.2-21. Ledelsen er i proces omkring næste skridt – der arbejdes på en eventuel todeling af skolen fremfor tredeling som vi har nu.

  Opsigelser/vakante stillinger

  To opsigelser siden skolestart, og en lærer der ikke ønskede at komme tilbage fra sin barsel.

  Vi har ansat Sergio Pulli som sproglærer i udskolingen, og Bonnie Banyaroat Ou som matematiklærer i indskolingen.

  Derudover er ansættelsessamtaler i torsdag den 28. oktober omkring de to stillinger, der er vakante i udskolingen.

  Bestyrelsen er nysgerrige på baggrunden for opsigelserne. Hver gang en medarbejder opsiger sin stilling på Engelsborgskolen bliver der altid afviklet en samtale med den enkelte medarbejder ifht opsigelsen – netop for at vi som ledelse kan få indsigt i de bevæggrunde, der er ifht opsigelser. Der pågår en proces med TR og AMR omkring trivslen generelt på Engelsborgskolen.

  Orienteringsmøde kommende 0. årgang

  Der var 43 deltagere og de havde mundbind på, og det gik godt, de kom rundt og kigge i SFO og klasselokaler.

  Planen for den midlertidig kapacitet opbygning for faglokaler

  Lige nu ventes det samlede midlertidige kapacitetsudvidelse at være færdig til indflytning medio maj 2021. Med de forskellige delelementer klar:

  Opsætning af pavillon til billedkunst: primo marts til primo april 2021.

  Indflytning pavillon: medio april 2021.

  Ombygning af musiklokaler: medio januar til ultimo februar 2021.

  Ombygning af madkundskab: ultimo februar –ultimo marts 2021.

  Ombygning af håndværk og design: medio april –medio maj 2021

  Ombygning af drengesalens omklædningsfaciliteter er planlagt til 2021.

  Formanden foreslår at december bestyrelsesmødet bliver et temamøde omkring den permanente kapacitets udvidelse, hvor der inviteres projektleder. Her forventes at en detaljeret tidsplan at være under udarbejdelse.

   

  Elevrådet

  Elevrådet delt op i udvalg som arbejder med forskellige fokusområder.

  Udeområde udvalg.

  Der kommer endnu en baskekurv på opfordringer fra udvalget, denne bliver placeret på bagsiden af udskolingsbygningen. Den er bestil og forventes sat op i uge 47. Ledelsen fortæller at hele området bag udskolingen, er ved at blive udviklet til et mere brugbart område for udskolingens elever.  

  Mobiludvalg

  Dette udvalg kommer med et ønsker om at afprøve en uge med mobiler, og se hvordan det går. Derudover foreslår de et system, der holdt øje med om hvilke eventuelle elever, der ikke kan håndtere at have mobilerne. Denne praksisdata ønsker eleverne tages med i evalueringen af mobilpolitikken.

  Undervisningsdifferentierings udvalg

  Her der tales der om at eleverne foreslår at der fast indføres tre niveauer i opgaverne, der på den måde er opgaver som passer til alle.

  Sidste skoledagsudvalg

  Info følger fra dette udvalg.

  Eleverne er begyndt at gå i Netto igen ovenpå det forbud uddeleren gav eleverne. Dette er ikke et tema i elevrådet.

  Bestyrelsen spørger til hvornår den besluttede mobilpolitik skal evalueres. Ledelsen mener at det rigtige tidspunkt er marts måned 2021.

  Næste skridt i evalueringsprocessen er at udskolingens personalet og ledelsen forholder sig til elevforslaget om en mobiluge eller andet forslag når det kommer fra arbejdsgruppen i elevrådet.

   

  Ingen andre havde nogle meddelelser

   

  2. Opsamling forældremøder fremadrettet struktur for skolebestyrelsens deltagelse

  Grundet Corona har skolebestyrelsen i år været ude i klasserne fremfor og tale, fremfor den normale praksis med oplæg for hele årgangens forældre.  De af skolebestyrelsesmedlemmer der nåede ud inden forældremøderne, blev lukket ned, havde gode erfaringer med dette.

  På førsteskoledag holdt ledelsen også oplæg klassevis, og det har de fået god respons på.

  Formanden foreslår, at den nye måde med oplæg for klasserne bliver den nye måde at skolebestyrelsen laver oplæg på. Især fordi skolebestyrelsen til næste skoleår står overfor at skulle hverve til næste skolebestyrelsesvalg som finder sted i foråret 2022.

  Medarbejderne pointerer at skolebestyrelsen helst ikke må fylde for meget på forældrene møderne, da de fleste forældre ønsker at det primært deres børns lærere de hører fra til forældremøderne. Alle bliver enige om at de ti minutter som skolebestyrelsen ønsker at tale, passer rigtigt godt.  

  Bestyrelsen beslutter at de til næste år igen vil komme i klasserne frem for på årgangen til forældremøderne.

   

  3. Corona

  Status på håndtering af Corona

  Skolen har i går den 27. oktober haft et positivt tilfælde af en elev i 3. klasse, dennes klasse blev hjemsendt. Eleven var mandag eftermiddag i SFO i Trækronen, derfor blev de to andre klasser i Trækronen også hjemsendt. Alle børn blev sendt hjem til testprogrammet for nær kontakt med testning på 4. dagen og to dage senere.

  Vi skrev ud at det var torsdag og lørdag at der skal testes, da det var de retningslinjer, fik vi anvist. Lige nu afprøver vi om de retningslinjer er korrekte, og så sender i besked ud til de berørte børn og forældre.

  Ledelsen pointerer at personalet har gjort det fremragende, ift. tiltag og understøttelse af corona.

  Et konkret eksempel er at man i udskolingen har lavet et system omkring at komme ind og ud af udskolingsbygningen eneste indgang. Derudover arbejdes der med at finde måder på at få eleverne til at holde lidt mere afstand, særligt blandt udskolingseleverne.

  Fagudvalgene mødes for at kigge på i fællesskab hvordan vi kan finde flere gode måder at gennemfører undervisningen med Corona retningslinjer.

  I SFO’en går det fint, men der vasker meget af og tørres meget af, for at sikre at der er noget at lege med, og at det er rent. Vi oplever at børnene bliver hentet tidligere.

  I Baune er der også en tendens til at børnene vælger det fra, og derfor arbejdes der meget på hvordan personalet kan lave sociale ting som børnene gerne vil, under de nuværende retningslinjer.

  Særligt efter at vi har været nødt til at inddele Baune området i zoner igen, er det blevet tydeligt at de ældste vælger ikke at bruge klubben så meget. Dette arbejdes der på at finde attraktive aktiviteter som vi ved de ældste vil tilvælge.

  Et bestyrelsesmedlem kom med et konkret forslag om at 0. klasserne kunne møde ind kl. 8.30 fra næste skoleår, det har skolen tidligere gjort, og det betød at der ikke var så mange forældre der aflevere på samme tid, og på den måde afhjælpe de propper der er om morgen i indgange til indskolingen.

   

  4 Kort status vedr. værdiprojekt

  Det går godt projektet, der er kommet fire retninger/vinklinger ud af fokusgrupperne.

  Næste skridt er at hele personalegruppen i fællesskab vælger retning/vinkling. Dette skulle have været sket den 5. november, men det er udskudt til den 12. januar på grund af udfordringerne ved at samle hele personalet grundet corona situationen lige nu.

  Når personale har været igennem den sidste proces, vil den endelige retning/vikling skrives igennem en sidste gang. Når den endelig tekst er på plads, sætter det en proces hvor en række dokumenter skal omskrives så de passer til det nye værdigrundlag. Her tænkes der især på det materiale som beskriver skolen for personalet og for forældrene.

  Ledelsen synes de fire viklinger var meget spændende og de gav alle en følelse af stolthed for vores skole.

  Bestyrelsen glæder til de kommer til at se hvad er kommet ud af det. Bestyrelsens mødet i marts kommer til at have værdigrundlaget som tema.

  5 Arbejdsgrupper om kapacitetsudbygning og trafik

  Formanden vender startede med at vende tilbage til de første møder efter konstitueringen af den nuværende skolebestyrelse. Der udvalgte man fire fokuspunkter som bestyrelsen ville arbejde med i den nuværende periode. De fire fokuspunkter var:

  Principper

  Værdigrundlag

  Trafik

  Kapacitet

  Formanden spørger om det stadig er de punkter bestyrelsen ønsker at skabe forandring på? Det er det.

  Kapacitet og værdigrundlaget mener formanden at man er godt i gang med, mens trafik og principper ikke rigtigt er kommet i gang.

  Bestyrelsen drøftede hvordan de sidste områder kunne komme i spil. De besluttede at Thomas fortsætter med at være tovholder på principper, og at principper er på som punkt til næste skolebestyrelsesmøde.

  Det foreslås der laves et kapacitetsudvalg og et trafikudvalg. Til trafikudvalget vil der forsøges at rekrutteres fra de andre forældre, som i samarbejde med en tovholder fra skolebestyrelsen kan arbejde videre med området. Bestyrelsen er enige om at det er vigtigt trafikudvalget kommer op at køre hurtigt, da kommunalbestyrelsen netop har afsat midler til netop at projekter, der skal understøtte en sikker skolevej for kommunens børn.

  Tina ønsker at være tovholder på Trafikudvalget. Bestyrelsen foreslår at Tina kunne kontakte Jan fra den tidligere skolebestyrelse, da han tidligere har haft stor succes med at arbejde med dette område.

  Julie og Niels vil gerne være tovholder i gruppen omkring kapacitet.

  Værdigrundlaget arbejder Kasper videre med, og han fortsætter med at være tovholder på dette område.

   

  6 Høring Styrelsesvedtægt

  Formanden og ledelsen har fundet de områder hvor ændringer fra den tidligere styrelsesvedtægt er. De oplever ikke at det er de store ændringer, og foreslår på den baggrund at de udarbejder et høringssvar.

  Et skolebestyrelsesmedlem foreslår at der måske ændres dette i § 18 stk. 2 tilføjes ”en eller flere næstformænd”.

  Efter diskussion beslutter

  Bestyrelsen at det er Bettina og formanden der udarbejder et høringssvar.

   

  7 Eventuelt

  Skolebestyrelsen ønsker en ramme for hvornår der tales om trivslen blandt elever, og hvordan der arbejdes med trivslen blandt personalet. Dog er de glade for den ramme og måde man gør det på nuværende tidspunkt. Trivsel bliver sat på som punkt i marts måned.

  Punkter til næste møde 24. november

  Kapacitet v. Bettina

  Princip v Thomas

  Midtvejsevaluering af skolebestyrelsens arbejde v. Kasper

   

  8 Til formidling

  Julie og Kasper laver et opslag i Aula om trafikudvalget og kapacitetsudvalget og mulighederne for deltagelse.

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. november 2020

  Tirsdag d. 24. november 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen, Marlene Hjerting, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Rosa Skøt Hindrup, Linea Black-Petersen.

  Afbud:

  Birgitte Jepsen, Haris Bin Waris, Birthe Pedersen, Tina Svendsen

   

  1. Meddelelse

  Formanden

  Formanden ønsker at afprøve, at man har en mødeleder da det er komplekst både at lede mødet kombineret med formandskab. Niels foreslås som mødeleder. Han vælges som mødeleder.

  Til sidste møde kom bestyrelsen med input til et høringssvar omkring styrelsesvedtægterne, inputtet er taget med i det endelige høringssvar. Ydermere har der været møde i skolerådet, hvor man i fællesskab er kommet frem til fælles elementer i alle skolers høringssvar. Bl.a. at skolerådet ønskes skrevet ind i styrelsesvedtægterne.

  Til sidste møde besluttede bestyrelsen at lave et opslag på Aula omkring ekstra hænder blandt forældrene til områderne trafik og kapacitet. Dette har allerede betydet, at der er fire forældre, som har meldt sig. Formandskabet ønsker derfor at invitere de frivillige med som gæster til næste skolebestyrelsesmødet.

  Næstformanden

  Næstformanden fortæller, at der er kommet en ny stærk formand i skolerådet. Han hedder Morten Frouvne Vincentz og er skolebestyrelsesformand på Fuglsanggårdsskolen.

  Skolerådet er optaget af at få mere kommunikation fra forvaltningen ud til skolebestyrelserne. Derudover arbejder rådet for, at det bliver tilladt at have suppleanter fast med til skolebestyrelsesmøderne, samt at man laver to forskudte valgperioder for skolebestyrelserne. Dette vil betyde at halvdelen af skolebestyrelsen var på valg hvert andet år, mod hele bestyrelsen hvert fjerde år, som det er nu.

  Man har ligeledes besluttet at tage referater fra møderne, disse vil blive offentligt tilgængelige.

  Til næste skolerådsmøde vil den nyansatte Centerchef Rasmus Mattern Nielsen være til stede, så rådet har her mulighed for direkte dialog med forvaltningen.

  Ledelsen

  Pga. afspærring på Buddingevej er der opstået trafikkaos omkring skolen. I et par dage var der voldsom meget trafik. Der var episoder, hvor frustrationerne gik meget højt hos bilisterne. Disse var både forældre og bilister uden tilknytning til skolen. Heldigvis skete der ingen ulykker, og der var rigtig god opbakning til skolepatruljen og de lærere som er sammen med patruljen ude på gaden.

  Corona kommer og går, og det er til stadighed en kæmpe logistisk udfordring med at få hverdagen til at gå op. Vi hjemsender efter de regler som forvaltningen udstikker i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Dette er en kompleks opgave, og ledelsen bruger meget tid på dette.

  På trods af de rammer vi har pt, så er Projektopgaven blevet afviklet på 9. årgang med stor succes.

  Resultaterne af den årlige trivselsundersøgelse blamdt eleverne er blevet frigivet til ledelsen. De vil lave en proces omkring, hvordan der arbejdes med denne.

  Eleverne

  Eleverne fortæller, at der har været omvalg i elevrådet. Her blev Harris valgt til formand. Linnea og Rosa blev valgt til næstformand.

   

  Thomas fortæller, at han 16. november ringede til politiet og foreslog dem at de næste morgen skulle stå ved krydset Buddingevej og Chr. X’s Alle.

   

  1. Evaluering af skolebestyrelsens indtil videre

  Kasper:

  Ideen med evalueringen er, at vi i fællesskab kigger på de fire fokusområder bestyrelsen har udvalgt, og på den generelle indsatser.

  Hvad fungerer godt?

  Hvad kunne vi tænke os mere af?

  Fokuspunkt 1:

  Kapacitetsudvidelse.

  Status er følgende:

  Etape O:

  Midlertidig kapacitet faglokaler.

  Sat i gang, forventes afsluttet maj 2021

  Etape 1a:

  Ombygning af udskolingsbygning

  Ombygning af administrationsbygning

  Opførelses af Let byggeri (Genhusning af elever)

  Sættes i gang april 2021

  Let byggeri færdig 2024

  Resten færdig 2025

  Etape 1b:

  Ombygning af omklædningsrum drengesal

  Sættes i gang 2021

  Færdig 2021

  Etape 2:

  Projektering og dimensionering

  Nedrivning af badmintonhal

  Nedriv af nuværende Pavillon (Klub)

  Ny bygning udskoling

  Ny multihal.

  Tidsplan under udarbejdelse af CAE

  Udbud planlagt til 2021.

  Etape 3-6:

  Mellemtrin og indskolingsbygninger

  2022-29

  Næste skridt for udvalget:

  Sparring med den øvrige bestyrelse og sikre en løbende dialog med politikerne, særligt ift. etape 2, og derigennem sikre, at der bliver tænkt i en større helhedsløsning.

  Det vil være styregruppemøde på alle etaper, som ledelsen deltager i.

  Det drøftes i bestyrelsen at udvalget måske kunne lave et dokument som løbende opdateres, hvori status på byggeriet står beskrevet, og hvor der er fokus på aktionspunkter for skolebestyrelsen.

  Der spørges indtil hvordan kompenseres skoles medarbejdere for den tid de bruger, og i fremtiden kommer til at bruge i forbindelse med byggeriet. I forbindelse med kapacitetsudvidelsen bliver skolen ikke kompenseret ifht ekstra forbrug af tid til det personale som deltager. Ledelsen forsøger så vidt muligt at tildele ekstra tid til det personale, som skal deltage, hvis dette ikke er muligt sikres andre løsninger så personalet sikres den nødvendige tid.

   

  Fokuspunkt 2

  Dialog, kommunikation og samarbejde.

  Udgangspunktet for denne arbejdsgruppe var, at skolebestyrelsen ønskede at understøtte den bedst mulige dialog mellem skole, elever og forældre imellem.

  Udvalget har været i gang med dette fokuspunkt, og det er blevet til et større projekt. Projektet handler om at understøtte skabelsen af et fælles, tydeligt og aktivt værdigrundlag, som kan blive et tydeligt fundament, som alle i og omkring skolen kan argere ud fra.

  I 2020 er der blevet afholdt fokusgruppeinterview med ledelse, udvalgte medarbejdere, udvalgte elever samt kontaktforældre.

  Næste skridt var at der skulle afholdes en værdisæt workshop for hele personalet inden jul. Denne er nu blevet flyttet to gange på grund af Coronarestriktioner. Hvis workshoppen ikke kan gennemføres, så laves processen om, så den kan gennemføres virtuelt.

  Næste skridt er at Kasper til næste skolebestyrelsesmøde vil fremlægge det arbejde, der er lavet på nuværende tidspunkt.

  Målet er at værdigrundlaget er kommet på plads med alle skolestartsdokumenter til skolestarten 2021.

  Ledelsen oplever at medarbejderne har deltaget aktivt og særdeles positivt i fokusgruppe interview og ser nu frem til at få mulighed for at tale om skolens kerneværdier, og at de glæder sig til at have et fælles værdigrundlag at stå på. Det er udfordrende at sidste fælles personalemøde omkring det endelige værdigrundlag ikke kan afvikles grundet corona.

  Alle elever vil i faget Medborgerskab og dannelse også blive inddraget i implementeringen.

  Det foreslås, at hvis bestyrelsen afholder et storforældremøde, ville det være i foråret 2021, kunne værdigrundlaget været temaet.

   

  Fokuspunkt 3:

  Trafik og sikker skolevej

  Desværre er Tina ikke til stede, så punktet flyttes til næste skolebestyrelsesmøde.

  Bestyrelsen diskuterer dog kort, hvordan de sammen kan sikre at, der bliver taget fat på dette område snarest. Især set i lyset af letbanebyggeriets påvirkning af skolevejen, samt at kommunalbestyrelsen netop har frigivet midler, til at sikre skolevejene i kommunen. Bestyrelsen er enige om at prioritere området i de sidste to år af valgperioden.  

  Det blev oplyst, at det er i kommunalbestyrelsen, er blevet besluttet og budgetteret, at der snarest etableres en reel rundkørsel i T-krydset Gl. Bagsværdvej og Chr. d. X’s Alle.

  Kasper samler op sammen med Tina, inden næste møde.

   

  Fokuspunkt 4:

  Revidering af skolens principper

  Der har været tre møder i udvalget, dog har Corona sat en pind i hjulet på udvalget.

  Som det står beskrevet i folderen ”Skolebestyrelsens arbejde – Principper til styring af skolen” fra Forældre og samfund, er der 7 lovpligtige principper som alle skoler skal have, og så er der ingen grænser for hvilke andre principper en skolebestyrelse kan opsætte. Udvalget er startet med at kigge på de lovpligtige.

  Disse er listet op her:

   

  Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser).

  Lavet og findes under ”Princip for undervisningens tilrettelæggelse” på hjemmesiden

   

  Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.

  Lavet og findes under ”Princip for forældrenes ansvar i samarbejdet med skolen” på hjemmesiden.

  Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.

  Lavet og findes under ”Princip for skole/hjem samarbejdet samt kontaktforældreordning” og findes på hjemmesiden

   

  Arbejdets fordeling mellem lærerne.

  Ikke lavet.

   

  Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden.

  Ikke lavet.

   

  Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende. Delvist lavet og findes under ”Princip for ekskursioner og lejrskoler” på hjemmesiden.

  Der mangler princip for praktik og brobygning.

   

  Skolefritidsordningens virksomhed.

  Ikke lavet.

  Som det fremgår, så er fire af de lovpligtige principper lavet og offentlige tilgængelige på skolens hjemmeside. Udvalget foreslår at bestyrelsen kigger på de tre manglende lovpligtige principper. Udvalget ønsker at mødes med skoleledelsen og sammen gennemgå de principper, der er lavet.

   

  Udvalget foreslår at når værdigrundlaget er på plads, kunne man formulere et værdiregelsæt, som kunne supplere skolens ordensregler. Udvalget udtalte til mødet at skolens ordensregler ikke var at finde på skolens hjemmeside, referenten vedhæfter derfor dette link fra skolens hjemmeside:

  https://engelsborgskolen.ltk.dk/ordensregler-engelsborgskolen

   

  I dette skoleår arbejder man i Pædagogisk Udvalg (PU) omkring skolehjemsamarbejdet i fremtiden på Engelsborgskolen. Skolebestyrelsen ønsker at understøtte arbejdet ved at revidere ”Princip for skole/hjem samarbejdet samt kontaktforældreordning”, og andre relevante principper, så det passer.

  Udvalget afslutter med at rejse spørgsmålet: Fører vi som skolebestyrelse nok tilsyn? Og er dagsorden godt nok beskrevet eller understøttet ved bilag?

  En runde blandt medlemmerne viste, at flertallet mente, at bestyrelsen fører tilfredsstillende tilsyn.

  Samtalen giver anledning til, at flere i bestyrelsen henstiller til, at alle medlemmer bliver bedre til at skille de personlige oplevelser fra de overordnede træk og huske, at man repræsenterer hele forældregruppen som medlem af bestyrelsen. Derudover blev det italesat, at der ønskes en generel forbedret mødedisciplin. Desuden er det vigtigt, at bestyrelsen ikke er direkte medvirkende til, at medarbejderne bliver presset af krav fra skolebestyrelsen. Generelt set oplever bestyrelsen, at den har et meget godt samarbejde med personalet og ledelsen.

   

  3. Ændret organisering på skolen

  BKA orienterer om, at skolens ledelsen i samarbejde med lærerne igennem længere tid har arbejdet frem mod at gå fra en tre-deling af skolen til en to-deling.

  Med dette menes, at eleverne på sigt først skifter lærere efter 5. klasse, til de lærere som dernæst følger dem til 9. klasse. En skole som fagfordelingsmæssigt består af en afdeling fra 0.-5. klasse og en afdeling som består af 6.-9. klasse. I denne struktur vil der være en overordnet strategisk skoleleder, BKA, og to afdelingsledere; TFJ for 0.-5. klasse og MST for 6.-9. klasse. BKA fortsætter som afdelingsleder for Velkomstklassen. Dette frigiver en ledelsesstilling, som ønskes besat af en afdelingsleder, som skal understøtte opgaven med at gøre Engelsborgskolen endnu mere inkluderende og klar til de strukturelle forandringer, der kommer på det specialiserende område i kommunen. Denne leder vil have ledelsesansvar, men ikke direkte personaleansvar. Dette vil være hos afdelingslederne.

  Baggrunden for strukturændringen er, at man i praksis ser udfordringer i en skole med mange skift ift. relationen mellem lærere og elever, der tager tid at opbygge. Det samme ifht samarbejde med forældre. I denne periode oplever skolen, at der går læring og trivsel tabt, og det kan tage op til et år før dette er ordentligt på plads. Færre skift vil derfor være en stor gevinst for både elever, personale og forældre på den lange bane.

  Derudover vil vidensdeling omkring fag og elever blive mere fokuseret, og man vil øge muligheden for en større faglig progression.

  For ca. 6 år siden havde skolen faktisk besluttet at lave skiftet til en todelt skole, men grundet bla ledelsesskift blev dette ikke effektueret.

  Processen har indtil videre været, at skolens ledelse på personalemøder i afdelingerne har inddraget alle lærere. De har diskuteret fordele og ulemper. Desuden har lærerne forholdt sig til, hvilke krav det stiller til den enkelte lærer og lærerkollegiet som helhed.

  De næste skridt er individuelle møder med alle årgange og herefter lærere, hvor de har mulighed for at tale med skolelederen og deres nærmeste leder om, hvor de ser sig selv næste år og på sigt (fx ift. efteruddannelse)

  Formandskabet er løbende blevet orienteret om processen og om bevæggrundene bag, og ledelsen og formandskabet er i fællesskab blevet enige om, at skolebestyrelsen først skulle orienteres efter at personalet fik udmeldingen om, at beslutningen om en todeling var endelig, og hvem der bliver afdelingsleder for de to afdelinger.

  Bestyrelsen kvitterer for, at skolens ledelse kigger på skolens opdeling, fordi man ser, at der er udfordringer i den nuværende tredeling. Bestyrelsen ønsker at blive inddraget i denne proces fremadrettet, da de ser dette som en stor omstrukturering, og noget som mange forældre kommer til at reagere på. Bestyrelsen ser det derfor hensigtsmæssigt, at den kan være med til at videregive bevæggrundene for ændringen. De gør slutteligt opmærksom på, at de gerne ville have være inddraget i processen på et tidligere tidspunkt.

  Skolens ledelsen valgte at orientere bestyrelsen og lade processen bo i personalet, før den kom til skolebestyrelsen.

  Det besluttes at sætte todelingen på næste bestyrelsesmøde som et temapunkt.

   

  4. Revidering Anti-mobbe strategi

  Principudvalget har sendt en artikel til skolebestyrelsen om en konkret mobbesag på en anden skole.

  Udvalget ønsker indsigt i, hvordan skolen håndterer konkrete mobbesager.

  Ledelsen forklarer proceduren:

  Første træk er at kvittere for henvendelsen om mobning og at fortælle om de første skridt som skolen vil tage.

  Herefter mødes ledelsen med personalet og forhører sig om personalets perspektiv.

  Dernæst bliver situationen kortlagt f.eks. ved trivselsundersøgelser eller samtaler med børn.

  Dernæst kommer der konkrete handlinger afledt af dette.

  Udvalget har udarbejdet et udkast til en revideret Anti-mobbestrategi. Det er bygget op omkring de retningslinjer, som udvalget har fundet hos ”Skole og forældre”, derudover har udvalget fået inspiration hos andre skoler og deres Antimobbestrategi.

  Hvis bestyrelsen er enige i strategien, er næste skridt afdelingsmøder, dernæst elevråd og MED-udvalg.

  Bestyrelsen er meget imponeret af arbejdet, og at det fremstår gennemarbejdet og klar til at personalet og eleverne kan kvalificere det.

  Bestyrelsen spørger ind til, hvordan strategien kan få liv på skolen. Udvalget og ledelsen ser forankringen som et separat afsnit i selve strategien.

  Bestyrelsen spørger ind til, om der findes et billede omfanget af mobning på skolen.

  Ledelsen fortæller, at det historisk set er meget lavt på skolen, men at den netop afsluttede trivselsmåling blandt eleverne, vil give et mere nøjagtigt billede af, hvad omfanget af mobning er lige nu.

  Udvalget beder bestyrelsen om at få eventuelle konkrete kommentarer til det sproglige tilsendt.

  Bestyrelsen bliver orienteret om at midlertidig videoovervågning af særligt udsatte områder i udskolingen vil blive igangsat pga et voldsomt omfang af hærværk. Fx har elever forsøgt at sætte ild til hæfter i underetagen i udskolingsbygningen, samt har der flere gange været voldsomt hærværk i udskolingen. Skolen er på opgaven pædagogisk, men oplever manglende handlemuligheder.

  Den midlertidige overvågning af udvalgte fællesarealer er drøftet med Center for areal og ejendomme. Det er ikke skolens intension at overvåge klasser. Det handler udelukkende om at komme det hærværk, der sker på fælles arealer, samt at sikre at der ikke kommer elever eller andre udefra på skolen.

  Ledelsen har til udskolingens forældre meldt ud om hærværksproblematikken og ligeledes meldt ud om den midlertidige overvågning. Der har været positive reaktioner på selve overvågningen, på nær en enkelt forælder, som udtrykker bekymringer for at det kan blive starten på en glidebane.

  Ledelsen vil inddrage eleverne via elevrådet.

  Bestyrelsen spørger om eleverne er utrygge omkring hærværk. Både ledelsen og elevrådsrepræsentanterne siger, at de ikke oplever, at eleverne i udskolingen er bekymrede eller utrygge.

  Ledelsen vil informere bestyrelsen om dette punkt, som det skrider frem.

   

  6. Eventuelt

  Et medlem gør opmærksom på, at Coronasituationen har den konsekvens, at der ikke findes så mange positive historier fra skolen. Kunne man finde nogle historier fra skolen, som kunne fordeles ud over det næste stykke tid? Alternativt kunne man have en god historie med i fredagsinfo? Kunne eleverne eventuelt være med til at finde gode historier fra dagligdagen?  

  7. Til formidling

  Gode historier og julenyt - BKA

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 14. december 2020

  Mandag d. 14. december 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Niels Højlund Pedersen

  Referent: Jesper Lange

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Hjølund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Martin Steno, Sara Damnjanovic, Linea Black-Petersen; Anders Bitch, Jesper Lange, Haris Bin Waris

  Afbud:

  Birgitte Jepsen, Bettina Kallenbach

   

  1. Meddelelse

  Formanden

  Niels og Julie har deltaget i møde med arbejdsgruppe under skolebestyrelsen. Arbejdsgruppen består af fem forældre. Fokus på byggeproces og trafiksituationen. To forældre meldte sig som mandskab, som skal ind i arbejdsgruppe omkring trafiksituationen.

  Hvor skal vi sætte ind som skole? Være på forkant.

  Bygge bro til det arbejde Tina er i gang med omkring Trafik.

  På næste skolebestyrelsesmøde drøftes redegørelse.

  Der er lavet aktindsigt – denne var vedhæftet dagens dagsorden.

  Ledelsen

  Eva er ansat som klasselærer i 1. klasse.

  Status midlertidig kapacitet: Der sker noget nu. Procesplan omkring musik, billedkunst og madkundskab kører nu.

  Skolepatrulje har været igennem en hård periode, med blandt en masse sure og råbende bilister. Der er altid to lærere med derude. Skolepatruljen har klaret det rigtig flot.

  Elever

  9. klassernes sidste skoledag: Elevrådet ønsket drøftelse med Bettina om hvordan vi kan gøre sidste skoledag 2021 rigtig festlig – også selvom der skulle være Covid19-restriktioner.

  Elevrådet ønsker at rydde op i tandlægelokalet og gøre dette til at arbejdslokale. Vi drøftede at man kan ansøge Fog-fonden om midler, samt at elevrådet skal være opmærksom på at der er strøm i gulvene.

  Der er spurgt ud i klasserne om hvordan eleverne oplever fjernundervisningen her i runde 2: Tilbagemeldingen er, at det er meget bedre end i foråret, der er mere styr på det, der er mere gruppearbejde hvor lærerne er til rådighed på Teams og skemaet følges meget bedre.

   

  1,5. Orienteringspunkter og dagsordener

  Vi havde en drøftelse omkring at materialet til skolebestyrelsesmøderne skulle sendes ud i god tid til møderne, samt at der er i dagsordenen skulle stå et par linjer omkring selve indholdet. Dem der har punktet på dagsordenen må gerne skrive et par linjer, så man ved hvad man skal forholde sig til.

  Julie spurgte ud, hvem der havde tid og overskud til at lave disse dagsordener, hvis de skulle være mere omfattende. Ingen meldte sig.

  Vi drøftede også, hvad der fremadrettet skal være orienteringspunkter og hvad der skal være egentlige punkter hvor tingene kan drøftes.

   

  2. Status værdigrundlag

  Kasper gennemgik processen og introducerede fire brandfortællinger.

  Fire værdiord: Mod, nysgerrighed, sammenhold og entusiasme.

   

  3. Godkendelse ferieplan              

  Ferieplanen var vedhæftet dagsorden.

  Godkendt og den findes her på hjemmesiden

  Ferieplan for skoleåret 2021-2022

   

  4. Status aktuelle nedlukning

  Pr. 9.12.2020 blev 5.-9.klasserne sendt hjem.

  Forvaltningen vil sandsynligvis udmelde at den første skoledag 3.1.2021. vil køre under nuværende ramme.

  En del af personalet er hjemsendt – dette betyder at der er tyndt besat personalemæssigt.

   

  5. Status Trafik

  Tina har kontakt med Jytte Ohlander. Tina vil sende links videre til skolebestyrelsen om skolevejsprojekter der er på vej. Der er afsat 7,4 mio. til sikre skoleveje og 1. mio. om året fra 2022 til 2028.

  Tina skal mødes med de forældre der meldte sig til arbejdsgruppen og så fremlægge en procesplan for bestyrelsen.

  Tænke trafikindsats sammen med byggeplanerne/byggeprocessen.

   

  6. Todelt skole

  Martin gennemgik den proces som skolen har været gennem frem til nu. Han fortalte hvordan lærerne er blevet hørt, og hvilke tanker de har gjort sig ift. fordele og ulemper ved en todelt skole. Tilbagemeldingen fra personale var at de overvejende var positive for strukturændringen, og at det især er positivt med færre skift, der kan ellers godt blive tendens til at skolen bliver opdelt i ”3 skoler”. På mellemtrinnet var der en særskilt opmærksomhed på at det var deres afdeling, der skulle deles to, de kunne se de samme fordele og synergier som indskolingen og udskolingen.

  Bettina deltager på samtlige teammøder i januar 2021, for at drøfte de spørgsmål der presser sig på ift. todelingen. Derudover bliver der mulighed for drøftelse af hvad de enkelte årgange tænker og oplever der er behov for, og vi skal være særligt opmærksom på, ift. deres kommende afdelingsleder.

  Ledelsen har besluttet i samråd med MED-udvalget, at der hives lidt i håndbremsen i forhold til den oprindelige procesplan for at få alle med, men samtidig ikke så meget, så udskolingen står alt for længe uden afdelingsleder.

  Der skal findes en kandidat på afdelingslederniveau, men uden personaleansvar. Vedkommende skal have fokus på inklusion og omstilling på det specialiseret område.

  Der findes data som kigger på fordelene ved to-delt skole. Ledelsen vil fremsende materiale som kan danne afsæt for drøftelse i skolebestyrelsen. Det ønskes som et samtalepunkt hvor bestyrelsen kan diskutere hvad en todeling af skolen gør ved os som skole, og hvordan de kan støtte op omkring denne ændring.

   

  7. Eventuelt

  Der var ingen der havde noget til punktet.

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28. januar 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag d. 28. januar 2021 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Niels Hjølund Pedersen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Selvvalgt

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Hjølund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Sara Damnjanovic, Linea Black-Petersen, Anders Bitch, Birgitte Jepsen

  Afbud:

  Haris Bin Waris

   

  1 Meddelelser

  Formandskabet:

  Skoleråd

  Næstformanden har været til skolerådsmøde hvor Edda Heinskou, direktør for Center For Pædagogik (CUP) og Rasmus Mattern Nielsen, Centerchef for CUP. De talte om omstillingsprogrammet for det specialiserede område i LTK, og de talte med skolerådet om, hvad det betyder for de enkelte skoler. Derudover gennemgik de projektplanen, som skolebestyrelsen også har fået.

  Skolerådet valgte at udnævne en repræsentant fra rådet, som skal deltage i referencegruppen for projektet.

  Corona-guidelines

  Skolerådet udtrykte nysgerrighed på hvordan forvaltningen er kommet frem til de konkrete Corona-guidelines som skolerne har ageret efter i løbet af det sidste år. Forvaltningen fortalte, at de står skarpt på de guidelines som sundhedsmyndighederne og KL sætter op for dem, og det vil de forsat gøre.

  Trafik

  Trafikken rundt om kommunens skoler er stadig udfordret mange steder. Dette mener skolerådet og forvaltningen, skyldes blandt andet den adfærd, som visse trafikanter udviser, når de færdes omkring skolerne. Derudover er de lokale trafikforhold, og manglende vejudstyr også noget som udfordrer trafikken. Derudover har forvaltningen ekstra fokus på de skoler hvor, der er byggeprojekter i gang eller på vej. Disse skoler vil forvaltningen besøge for sammen med skoleledelserne at være på forkant med de trafikale udfordringer der kan opstå, og heriblandt er også Engelsborgskolen.  Formandskabet og skolens ledelse ønsker i februar at afholde et temamøde skolebestyrelsesmøde om trafiksituationen på Engelsborgskolen nu og særligt fremadrettet.

  Skolebestyrelsesvalg 2022

  Bestyrelsen er nysgerrige på om det næste skolebestyrelsesvalg i 2022 kommer til at foregå digitalt. Næstformanden tager spørgsmålet videre til skolerådet.

  Der skulle være lokale erfaringer, da man til sidste skolebestyrelses valg havde digitale valg som et forsøg på udvalgte skoler.

   

  Ledelse:

  Midlertidig kapacitet status

  Det går godt med musiklokalerne, det ser fint ud og forløber som aftalt.

  I næste uge går de i gang med madkundskabslokalerne, hvilket er helt efter planen.

  Rengøring nedlukning

  Da der ikke har været behov for samme grad af rengøring fordi de fleste børn har været i hjemmeskole siden nytår, er der blevet gjort hovedrent på hele skolen i løbet af de sidste uger.

  Inventar og maling udskoling

  I udskolingen males der i alt 6 klasser og i alle fællesområdet, og inventaret opdateres. Skolen har investeret 400.000 kr. i projektet.

  Ansættelse

  Skolen har ansat ny pædagog, som skal understøtte de bredere børnefællesskaber, som det er beskrevet i programmet for omlægningen af det specialiserede område. Hun hedder Maria Vangmand, og den 1. februar bliver hendes første dag.

   

  Elever:

  Nødundervisning

  Eleverne i udskolingen oplever at lærerne går det rigtigt godt, og at undervisningen fungerer godt. Lærerne har bl.a. justeret så lektiemængden passer bedre, og undervisningen er blevet mere aktiv.

  7. årgang som har været sammen som klasser kortest tid, har desuden fået ekstra trivselslektier for som understøtter sammenholdet i klasserne.

  Det er en problematik, at der er stor forskel på hvordan lærerne håndhæver kravet om webkameraet skal forblive tændt i undervisningen. Der er et klart elevønske om fokus på dette fremadrettet.

   

  Medarbejdere:

  Ingen meddelelser fra medarbejderne

   

  2. Status værdigrundlag

  Vi skal have drøftet og besluttet et afsæt for den fremadrettede proces i det videre arbejde med værdigrundlaget og den samlede personalegruppe inden sommerferien.

  Det er blevet besluttet at det videre arbejde med skolens værdigrundlag fortsætter virtuelt. Det betyder i praksis, at det næste skridt er et virtuelt personalemøde for hele personalegruppen i Teams, idet et fælles møde på skolen ikke ser ud til at kunne realiseres før sommerferien. Første møde finder sted den 11. februar, og er med de medarbejdere, som var med til medarbejderfokusgruppen i foråret. De kommer til at fungerer som ambassadører for processen og de fire retninger.

  Dernæst hele personalegruppen den 23. februar. Her skal medarbejderne stemme om de fire retninger, og dernæst kvalificering af to retninger med flest stemmer.

  Efter personalemødet arbejdes der videre med at lave et udkast til teksten til den endelige retninger, eller det endelige værdigrundlag. Ledelsen og Kasper laver dernæst den endelige procesplan for udrulning og elevinddragelse samt en plan for bearbejdninger af skolens dokumenter.  

   

  3. Kort status trafik

  Arbejdsgruppen for trafik har modtaget materiale i forbindelse om forespørgsel om aktindsigt. Materialet er meget omfangsrigt, og gruppen har derfor endnu ikke den nødvendige overblik. Der ønskes og indstilles til beslutning om et ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar med dette punkt på dagsordenen.

  Her mener gruppen at være i stand til at give bestyrelsen et overblik over situationen.

  Kommentar fra bestyrelsen at det er vigtigt at sikre at udvalget bliver koblet til det temamøde, som skolerådet holder om trafik omkring kommunens skoler.

  Andre kommuner har inddraget skolerne og eleverne ved at de skal regne på forskellige ting rundt om letbanebyggeriet f.eks. trafikscenarier. Kunne vi finde inspiration idet? Formanden undersøger nærmere.  

   

  4. Status aktuelle nedlukning

  Punktet lægger op til en videns -og erfaringsudveksling omkring hvordan fjernundervisningen opleves og fungere ud fra forældre, lærer, pædagog, elev og ledelsesperspektiv.

  Forældrene:

  I indskolingen oplever vi at det fungerer godt, bl.a. i 1. klasserne fungerer det rigtigt godt.

  I udskolingen fungerer den nye struktur godt., dog oplevere forældrene at børnene savner det praktiske musiske i dagligdagen.

  Flere forældre oplever, at de har mindre dialog end normalt med lærerne. Der bliver spurgt til om skolen planlægger at gennemføre forældremøder eller skolehjem samtaler i nærmeste fremtid virtuelt? Flere forældre oplever at de mangler kontakten med lærerne og derved oplever de manglende føling med børnene.

  Det blev vendt hvordan nogle klasser havde brugt kontaktforældrene aktivt i denne periode, mens andre kontaktforældre ikke var brugt.

  Ledelse:

  I indskolingen arbejdes der med at finde den rette balance mellem struktureret tid foran skærmen, og mindre faste tider med opgaver som kan laves på alle tidspunkter. Der er stor forskel på hvor lang tid det enkelte barn kan koncentrere sig, der er lige så stor forskel i klasserne, som der er forskel på årgangene.

  Vi har kun fået positive ud meldinger i udskolingen, lærerne er blevet rigtig gode til at varetage den virtuelle undervisning.

  For at skabe mere sammenhængskraft i personalegruppen, har vi lavet flere virtuelle rum, hvor vi kan mødes, og vi har indført personalebanko en gang om ugen.

  Medarbejderne:

  I 2. klasserne er det helt fantastik, hvad man kan få skabt i samarbejde med forældrene

  Derudover så ser vi, at de børn der har det svært, også har det svært i hjemmeskolen. Enkelte børn som savner det sociale fællesskab, for de få elever, hvor det virkelig skaber udfordringer, at personalet tæt på, og forældrene inddrages.

  Flere klasser har haft kontaktforældremøde i Teams, og det har været en god måde at komme tættere på hvorvidt, der er noget som ikke fungerer i hjemmeundervisningen.

  Eleverne:

  Eleverne oplever at der arbejdes med forskellige sociale aktiviteter.

   

  5. Todelt skole

  Det er besluttet at udskyde tidspunktet for en todeling af skolen fra skoleåret 2021/22 til skoleåret 2022/2023 grundet covid-19. For at sikre at der tid nok og mulighed for at mødes fysisk, når vi skal snakke om alle de processer, som den nye organisering kalder på.

  Skolen mangler en afdelingsleder til udskolingen, så derfor har vi besluttet at fortsætte med planen om en organisatorisk to-deling af skolen fra 1. april 2021, hvor vi indsætter Martin som leder for 6-9. klasse og Tine indsættes som leder for 0. til 5. klasse. Dette betyder i praksis, at man som årgangsteam kan tilhøre 0.-5. klasse eller 6.-9. klasse. Og det første der kommer til at ske, er at begge afdelinger skal redefinere sig selv, vi starter med at se på hvordan skal vi lave afdelingsmøder i de to afdelinger. Det er en vigtig pointe at processen vil tage nogle år inden, alle medarbejdere er på plads i de to afdelinger.

  Ledelsen vil så hurtigt som muligt søges en afdelingsleder med opgaven at understøtte de bredere børnefællesskaber. Med lidt held er den en stilling skolen har besat til den 1. maj 2021.

  Bestyrelsen drøftede i mindre grupper – hvad er vigtigt set i et forældreperspektiv, når vi skal igennem denne proces, samt hvad kalder det på med afsæt i den nuværende struktur ifht fx

  Skole/hjem samarbejde

  Kontaktforældre

  Klassedannelse

  Lejrskole

  Andet

  Der er vedhæftet to bilag fra analyse af fordele og ulemper ved todelt skolestruktur udarbejdet af Oxford Research.

  Emnerne blev diskuteret, og der kom disse opmærksomhedspunkter ud:

  Hvordan passer en ny klassedannelse sammen med elever der skal begynde i 6. klasse, er de klar og modne til nye klasser her?

  Er efter 6. klasse det rigtige tidspunkt at lave skiftet på?

  Skal skolen fortsætte med at lave nye klasser i skiftet mellem de to afdelinger?

  Positivt at der kommer et lærerskift mindre i løbet af skoletiden. Opmærksomhed på at flytte de gode overleveringsstrukturer til det nye skiftested.

  Hvad betyder skiftet mellem 5. og 6. klasse for de pædagogskifter som ligger i de blivende strukturer ift. SFO og klub?

  Kan man nå at tænke 4 årgange ind i de nye bygninger?

  At sikre at de lærere der vil have behov for faglig efteruddannelse pga. den nye struktur understøttes i dette.

  Hvordan passer kontaktforældre ind i den nye model?

  Hvordan passer valgfag ind i den nye struktur?

  Godt at der er mere end et helt skoleår til at forandringer implementeres.

  God ledelsesstruktur som vil understøtte som bedre vil understøtte BKA i at kunne være der i byggeprocessen.

  Opmærksomhed på at den yngste afdeling er en stor afdeling og derved en stor opgave.

  Kunne en model med fokus på glidende overgang hvor ikke alle lærere skrifter på samme tid, være en god idé?

  Kunne modellen være med at understøtte en sammenhængende progression i alle fag?

  Kan der findes mere konkret data/forskning som kan underbygge beslutninger omkring todeling og i givet fald hvornår?

  Det ville nok være smart at når man præsenterer den nye struktur for forældrene at man samtidig viser en evalueringsplan.

  Bestyrelsen er enige om at punktet gentages fremadrettet for bedst at følge processen.

   

  6. Eventuelt

  Der blev spurgt ind til hvor Antimobbepolitiken er henne i medarbejderprocessen? Den skal vendes til næste MED møde den 19. marts.

  Ros til dagsorden med uddybelser af de enkelte punkter.

  Pointering af at der if. Forretningsorden skal være punkterne:

  ”Godkendelse af referat” og ”Godkendelse af dagsorden”

  Da årets storforældremødet ser ud til ikke at kunne blive til et fysisk møde, skubbes det til den tid hvor det kan afholdes fysisk, et oplagt emne vil være Værdigrundlag.

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. marts 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Onsdag d. 24. marts 2021 klokken 17.00 – 19.00

  Download referat

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 25. maj 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 25. maj 2021 klokken 17.00 – 19.00

  Download referat

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 21. juni 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag d. 21. juni 2021 klokken 17.00 – 19.00

  Download referat

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. august 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 24. august 2021  klokken 17.00 – 19.00

  Download referat

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 6. oktober 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Onsdag d. 6. oktober 2021  klokken 17.00 – 19.30

  Download referat

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 13. december 2021

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag d. 13. december 2021  klokken 17.00 – 19.30

  Download referat

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 11. januar 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 11. januar 2022  klokken 17.00 – 19.30

  Download referat

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 22. marts 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 22. marts 2022  klokken 17.00 – 19.30

  Download referat

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 8. august 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag d. 8. august 2022  klokken 17.00 – 18.00

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 27. september 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 27. september 2022  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 24. november 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag d. 24. november 2022  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 13. december 2022

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag d. 13. december 2022  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 23. januar 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag d. 23. januar 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28. marts 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag d. 28. marts 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 14. maj 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Onsdag d. 14. maj 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 15. juni 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag den 15. juni 2023

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 22. august 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag den 22. august 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 18. september 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Mandag den 18. september 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 4. oktober 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Onsdag den 4. oktober 2023  klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 2. november 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag den 2. november 2023

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 14. december 2023

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag den 14. december 2023

  Her kan du downloade referatet

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 1. februar 2024

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Torsdag den 1. februar  2024 klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 23. april 2024

  Skolebestyrelsen Engelsborgskolen

  Tirsdag den 23. april  2024 klokken 17.00 – 19.30

  Her kan du downloade referatet