Gå til hovedindhold
You are at:

Skolebestyrelsens arbejde

Her kan du se referater fra skolebestyrelsens møder.

Referat af skolebestyrelsesmøder 2019-2020

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 28. august 2019

  1. Meddelser

  Formanden har ingen meddelelser, da det hun gerne vil indvie bestyrelsen i, kommer til at ske under de punkter, hun har på dagsorden.

  Ledelsen

  BKA orienterer SKB om, at LMR er sygemeldt. Dette betyder, at ledelsen har fordelt de store opgaver som Lasse havde således: BKA overtager afdelingslederfunktionen, MST overtager uge 39 ift. koordinering og planlægning og TFJ overtager AKT for udskolingen. En erfaren tidligere ansat lærer kommer til at varetage den undervisning, som LMR har i en 7. kl. fremadrettet.

  Budgettet er presset, da vi oplever et børnetal i området der er faldende, dette betyder, at vi ikke genansætter alle de åbne stillinger.

  Velkomstklasserne er også påvirket af et faldende børnetal, hvilket medfører, at vi skal lukke en af vores to velkomstklasser. Dette svarer til kr. 655.000 i vores lønsum. Skolens ledelse er ærgerlige over, at vi skal lukke den ene velkomstklasse, da vi synes, at vi er lykkedes godt med opgaven, og vi har fået ros og anerkendelse oppefra, men dette betyder desværre ikke, at der kommer flere elever. Efter efterårsferien har vi kun to elever tilbage i velkomstklassen. 

  Eleverne holdt deres første elevrådsmøde tirsdag den 28.8-19. Her blev der valgt en formand og en næstformand. Rosa Skøt Hindrup fra 7.E og Arthur Lindebjerg Black-Petersen fra 8.C.

  2. Evaluering 1. skoledag

  Julie siger tak til der deltog og hjalp til - især tak til børnene der hjalp til. Vi havde ikke klaret det uden dem.

  Opgaven var en udfordring rent praktisk, og det bliver presset med den opsætning, som vi har nu, med smurte rundstykker. Måske kunne vi lade være med at smøre dem inden? Dette var flere for til mødet.

  Det fungerede godt for arrangementet, at tidspunktet for 0.kl. var rykket frem til kl. 9.15, mange flere forældre blev hængende lidt længere end tidligere.

  SKB ønsker stadig at have et arrangement på første skoledag, dog hvor SKB ikke skal være så meget smørrebrødsjomfruer, som de var i år. Derudover skal man nok kigge på en anden kaffeløsning med ekstra termokander, da der er 1000 mennesker, der måske vil have en kop kaffe.

  SKB og ledelsen mener, at det er en unik mulighed for at møde forældrene, når man samtidigt serverer dem en kop kaffe. 

  Kasper stod i SKB-bod, og han oplevede, at det infomateriale, som SKB havde lavet til formålet, fungerede godt. Man kunne især bruge materialet til at uddybe, hvad skolebestyrelsens arbejde handler om. Der blev derudover fundet et par samarbejdspartnere ift. layout og trykkeri, som ville kunne bruges af SKB i løbet af dette skoleår.

  SKB er enige om at fortsætte med at have boden på første skoledag.

  3. Udarbejdelse af talepapir til forældremøder

  Formanden startede med at sige, at der havde været en misforståelse ift. hvorvidt der skulle sendes noget ud inden mødet. Formandens intention med mødet var at bruge punktet til at tale om det indhold, som SKB går ud med til forældremøderne.

  Formålet med dette er, at SKB siger stort set det samme til alle forældremøder.

  SKB er enige om at fortsætte med formen på det fælles talepapir, man mener at formen gør det muligt at sige de samme hovedpointer samt at gøre det til sit eget.

  SKB besluttede disse overskrifter til talepapiret, gerne i tjeklisteform:

  • Kapacitet
  • Trafik
  • Kommunikation og trivsel
  • Principper

  Ift. kapacitet kunne man forklare, at det er noget som SKB samarbejder tæt med ledelsen omkring. Man kigger sammen på, hvordan selve byggeprocessen og indhold samt omfang kan blive bedst mulig.

  SKB vil gerne udgive et nyhedsbrev, og det blev foreslået, at det talepapir, som SKB bruger på forældremøderne, kunne skrives om til det første halvårlige nyhedsbrev. Kasper meldte sig til opgaven.

  4. Mødeplan for bestyrelsens deltagelse i forældremøder

  1. Årgang Thomas 11/9

  2. Årgang Tina 19/9

  3. Årgang Kasper 18/9

  4. Årgang Kasper 18/9

  5. Årgang 9/9

  6. Årgang Kasper 19/9

  7. Årgang Julie 10/9

  8. Årgang Niels

  Talepapiret kommer ud hurtigst muligt.

  5. Budget 2020 - 2023

  Julie giver en tilbagemelding på møde med borgmesteren samt skolerådsmødet.

  Inden sommerferien blev SKB bedt om at komme med et høringssvar på årets mulighedskatalog/sparekatalog. Dette katalog skar så dybt, at alle kommunens skolebestyrelser blev enige om at lave et fælles høringssvar, som var et ikke-svar. Man skrev til kommunalbestyrelsen samt borgmesteren, at man på samtlige skoler oplever, at der de seneste år var blevet sparet så meget, at nu var der ikke mere at spare af, så nu måtte det være nok. Man ville derfor ikke pege på noget, da man ikke så, at der kunne spares mere på området.

  Skolerådet som består af alle kommunens skolebestyrelsesformænd blev inviteret ind til dialog af børne- og ungeudvalgsformand og borgmester i starten af august. Skolebestyrelsesformændene havde to konkrete og tydelige budskaber med til mødet.

  For det første mener de ikke, at det er i orden at være en så velstående kommune med et budget som bruger så lidt på skoleområdet. LTK ligger sjette- lavest på indenrigsministeriets opgørelse over alle landets kommuners forbrug på skoleområdet. Man føler ikke, at dette står mål med den ambitiøse skolepolitik, som politikerne i kommunen ønsker.

  For det andet havde de fokus på, at skolernes decentrale råderum til den enkelte ledelse er svundet til næsten ingenting. Der ønskes, at dette råderum udvides i fremtidige budgetter.

  Borgmesteren ville gerne høre, hvad skolebestyrelsesformændene havde at sige, men borgmesteren sagde samtidigt til mødet, at hun ikke laver om på den kendsgerning, at der skal spares 10 millioner på skoleområdet. Skolerådet oplevede, at der fra udvalgsformand og borgmester blev lyttet, og de sagde at de tog mange punkter med fra mødet, hvilket også kunne ses i referatet. Næste skridt er en endnu en høringsrunde if. med budget 2020-23, hvor SKB igen skal høres og komme med et høringssvar. Der var opbakning fra alle skolebestyrelsesformænd til at indgive et svar, der minder om det første høringssvar, som var nej nu det er nok, ikke mere sparekniv på skoleområdet. SKB var enige om, at de gerne vil indgå i et fællessvar ligesom sidst, og med samme ordlyd, så der er fuld opbakning fra Engelsborgskolens skolebestyrelse.

  Det blev drøftet, at man i nyhedsbrevet kunne fortælle om den måde, som SKB forholder sig til sparekataloget og deres høringssvar, så SKB kunne bruge nyhedsbrevet at aktivere forældrene.

  Thomas opfordrede elevrådet til at fortælle historien videre i elevrådet.

  6. Konstituering af bestyrelse

  Formanden ønskede en konstituering af formandskab, samt status af aktive medlemmer i bestyrelsen.

  Catharina Hagemann Debois skal sammen med sin mand udstationeres fra årsskiftet, og hun ønsker derfor at træde ud af bestyrelsen.

  Bestyrelsens forventninger til aktiv deltagelse i møder blev diskuteret. Der var enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer deltager så vidt muligt deltager i alle møder. Ligeledes var der enighed om, at det er forventeligt, at bestyrelsesmedlemmer melder fra i god tid, hvis det mod forventning ikke er muligt at deltage i et møde.

  Den ledige plads tilbydes til vores suppleant Maria Ersvær, hvis hun ønsker at træde ind. Hvis hun ikke ønsker at træde ind, så har et tidligere medlem af skolebestyrelsen meldt, at hanønsker at træde ind igen såfremt der bliver en plads. Skoleledelsen skriver ud på intra ift den evt. ledige plads.   Julie og Bettina følger op på dette.

  7. Storforældremøde

  Drøftelse af tema og oplægsholder til storforældremøde.

  Til sidste skolebestyrelsesmøde kom ledelsen og formanden med et forslag til en oplægsholder til det årlige storforældremøde, som havde et AULA-fokuseret oplæg. Dette forslag fandt ikke genlyd i bestyrelsen. Begrundelsen var, at SKB ønskede at temaet for oplægget gerne skulle hænge bedre sammen med SKBs fokuspunkter/strategier.

  Tina foreslår Nina Boisen, som er terapeut indenfor skam og misbrug som værende både en spændende og relevant oplægsholder.

  Tina mente, at misbrug ville kunne linkes til de alkoholpolitikker i kommunen, og skolens fokus på alkohol kunne understøttes af dette oplæg.

  SKB blev enige om at oplæggene på de sidste to års storforældremøde har haft et opbyggende og dannende formål eller karakter, derfor mener SKB at det ville være et problem hvis emnet i år ikke var styrkende eller opbyggende. De ser ikke skam og misbrug som værende dette, og derfor blev SKB enige om at finde et andet emne.

  SKB blev nysgerrige på formålet med storforældremødet. Der står i Styrelsesvedtægten, at SKB skal indkalde alle forældre en gang om året. Ofte har det været under et fagligt tema, som har været opbyggende. Derudover har man en mulighed for her at samle forældre, personalet, de ældste elever og give en fælles referenceramme eller et fælles sprog. Som oftest har storforældremødet også været en mulighed for at SKB kan fortælle, hvad de laver. SKB drøftede, at det kan være svært at finde et tema, som rammer så bredt, at det er relevant for alle forældre samt de elever, man inviterer med.

  Niels foreslår HjerneMadsen, med et oplæg som kunne handle om, hvad der sker med hjernen fra 0. til 9. kl. HjerneMadsen ville helt sikkert have en opbyggelig vinkel. Temaet burde passe ind i SKB fokuspunkter/strategier.

  Derefter blev der spurgt til, om man kunne få en ind, der kunne tale ind i vores nye fag Medborgerskab og dannelse? BKA sluttede op omkring Medborgerskab og dannelse som tema, da det ville passe godt ind i skolens handleplan for trivsel og læring. Imran Rashid blev foreslået som oplægsholder. Han ville kunne tale ind i den digitale dannelse, som også er et ben i faget Medborgerskab og dannelse. Skolens virkelighed ift. mobiltelefoner er, at vi oplever nogle af vores elever er angste over ikke at have adgang til deres mobiltelefon i løbet af dagen.

  SKB er enige om, at det er godt, hvis der er et tydeligt link mellem temaet til årets storforældremøde til Engelsborgskolens handleplan for trivsel og læring.

  SKB bliver enige om, at Imran Rashid og HjerneMadsen ville kunne fungere. Imran Rashid har en vis medieopmærksomhed lige nu, samt at hans spor kunne passe godt ind i Digital device-strategien, og han skulle være en oplægsholder af høj kvalitet. Alt dette skulle kunne tiltrække mange forældre.

  BKA tager kontakt til Imran Rashid og forsøger at komme frem til en aftale i januar eller februar måned 2020.

  8. Vikardækning og fravær

  BKA har af SKB fået det opdrag at se på, hvordan det ser ud med brugen af vikarer i det forgangne skoleår.

  Skolen står på princippet omkring vikardækning.

  Der går blandt forældre en fortælling, at der er vikarer hele tiden. Fraværet blandt personalet på Engelsborgskolen er relativt lavt. Lærerne har et fravær på 2,5%..

  SFO-personalet har et fravær på 4,81%. Baune-personalet har et fravær på 2,86%. Generelt ligger sygefraværet rigtigt fint på Engelsborgskolen og der arbejdes vedholdent med at forbedre dette med afsæt i den udarbejdede handleplan..

  For fire et halvt år siden da BKA ankom til skolen, lå skolens fravær på alle tre personalegrupper for højt.

  Skolens ledelse har sammen med skolens MED-udvalg arbejdet struktureret og målrettet på at nedbringe personalefraværet, og dette kan nu ses på tallene. Engelsborgskolen ligger under gennemsnittet i LTK, og skolen ligger også under det gennemsnit, der er dannet ved at se på de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

  BKA redegør for, hvordan en gennemsnitsmedarbejders fravær kunne være bygget op.

  Alle medarbejder har ret til:

  • 6. ferieuge. (5 fraværsdage)
  • Omsorgsdage pga. 2 børn under 7 år, eller 2 seniordage, hvis man er over 60 (4 dage)
  • 5 sygedage på et år.
  • Børns første sygedage (4 dage.)
  • Kompetenceudvikling fra CUP på skoledage (1 dag). Vi forsøger at lægge det efter undervisningen.

  Dette giver et gennemsnit på 19 dage sammenlagt på et års 200 skoledage.

  Når vi dækker medarbejdernes fravær, så forsøger vi at flytte fraværet over på en kollega, der giver mening. Klassepædagog overtager, hvis læreren ikke er der. Dette synes vi er bedre end de cykelvikarer, som vi naturligvis også bliver nødt til at bruge.

  Sidste fravær fordelte sig således:

  • Fravær totalt: 8639 timer
  • Cykelvikar: 5018 timer
  • Egen lærer/pædagog: 3205
  • Aflyst: 71 timer
  • Arbejde selv: 345 timer

  Ved kendt fravær forberedes undervisningen af læreren eller pædagogen på forhånd, som en vikar dækker, og nogle gange vurderes, at de ældste arbejder bedre hjemme med en given opgave.

  BKA uddyber, at en anden årsag til, at en klasse kan opleve en anden underviser, kan være møder med PPR og andre kommunale samarbejdspartnere som nogle gange ligger i undervisningstiden. I vores tekniske system, Intra, fremstår det som om der er mange cykelvikarer, også selv om det er vores egne medarbejdere, vi har flyttet rundt for at sikre den bedste undervisning.

  Vi er begyndt at tage de første skridt imod et mere fleksibelt skema på anden årgang. Fleksibelt skema har den helt store fordel, at man kan planlægge sig ud af behovet for cykelvikarer, når en medarbejder har planlagt fravær.

  SKB kvitterer med at melde ud, at fraværet for sidste skoleår ser flot ud, og det er især positivt, at skolens sygefravær er så lavt.

  Eleverne siger, at de oplever, at der er vikartimer, men ikke meget.

  Der er stor forskel på, hvor meget det opleves fra forældrene i SKB. Nogle klasser må have mere fravær, mens andre nok ikke har det.

  SKB oplever, de har fået en god orientering, og at den viser, der er mange timer, der skal dækkes ,og at det er en kompliceret opgave.

  SKB er glade for tallene og især for redegørelsen, og at vi sælger medarbejderne, hvis vi ikke fortælle den historie, at vi har en lavt sygefravær. Det fravær børnene oplever, er især opstået af arbejdsmarkedsvilkår betingede godkendte medarbejderfravær. 

  Flere SKB medlemmer synes det er en ukendt historie, at der i gennemsnit er 19 fraværsdage pr. medarbejder, hvilket betyder, at alle klasser i gennemsnit har 4 vikartimer om ugen.

  SKB spørger til ,hvordan vi kunne kommunikere denne historie ud. Flere medlemmer i SKB ønsker, at SKB orienterer om gennemsnitsmedarbejderens fravær.

  Kasper fortæller, at arbejdsgruppen, der arbejder med kommunikation og trivsel, vil tage dette med ind i deres arbejde. Gruppen arbejder lige nu med at udvælge den data, som de skal arbejde videre med. De forsøger at medtage den data, der passer ind i SKBs kommunikationsstrategi.

  Forældrenes oplevelse af fravær kommer med i det spørgeskema, der arbejdes på i kommunikations-gruppen. Måske skulle SKB vente med at få mere data med, inden SKB sender noget ud?

  SKB slutter punktet af med at konkludere, at de er ambassadører for denne meget detaljerede viden, og det er en viden som er så vigtig, at SKB skal finde en måde at kommunikere dette ud.

  9. Eventuelt

  - Har elevrådene et budget? Ja.

  - Er der erfaringer med forældrefacebookgrupper? Det findes i flere klasser.

  - Nogle steder fremstår Tivolitur ikke blandt elever som en faglig tur.

  - Kunne vi foreslår et lave en skoleskovtur i fremtiden? Kunne kontaktforældrene bruges til dette? På Trongårdsskolen er alle elever på  skolepicnic første skoledag.

  - Kunne man kigge på de fem SFOer, og at det kunne komme til at fremstå mere ensartet, hvad der foregår i husene, hvordan de arbejder mere ens.

  - Budgetprocessen - hvordan er det nu den er? Lige så snart skolen får et budget fra CUP laver BKA de overordnede rammer Fremlægger for arbejdsgruppen omkring prioriteringerne.

  - Næste punkt fra Kommunikationsgruppen er at lave en ny projektplan, så det passer med de nyeste dele af kommunikationsprocessen.

  - Kunne vi lave punktet eventuelt længere fremover? SKB oplever ikke den fungerer i dens nuværende form? Julie og BKA overvejer om vi skal udvide dette punktet.

  10. Til formidling

  Der bliver lavet et nyhedsbrev, og det bliver sendt ud efter det sidst afholdte forældremøde. Dette bliver sendt rundt til SKB inden.

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 3. oktober 2019

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Anders Bitch, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, rep. elevråd

  Afbud: Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Birgitte Jepsen, Anders Liebl

   

  1. Meddelelser

  Formand:

  Formanden byder velkommen til Anders Bitch, som er nyt skolebestyrelsesmedlem.

  Anders Liebl træder ud permanent.

  Og velkommen til den nye elevrådsrepræsentant Katrine 9.C.

  Skolens forældre er blevet opfordret til at deltage i et borgermøde vedr. det kommende budget. Mødet finder sted samme tid som dette skolebestyrelsesmøde altså hertil aften den 3/10-19, derfor er der ikke nogen medlemmer af denne skoles bestyrelse, som kan deltage, men vi ved at der vil være skolebestyrelsesrepræsentanter fra kommunens andre skoler vil være til stede, og vi ved at de vil stille spørgsmål indtil budgetpunkterne vedr. skolerne.

  Formanden har deltaget til andet samarbejdsmøde mellem skolebestyrelsesformændene og borgmesteren og BU formanden. Til dette møde talte de primært om inklusion. Skolerådet blev informeret om den Rambøll undersøgelse som kommunens forvaltning har bestilt på området da man ønsker indblik i hvordan, hvorfor området har været så udgiftstungt i de senere år. Konklusionsrapporten vil udover et indblik i områdets praksis og økonomiske konsekvenser af denne praksis, også indeholde nogle løsningsanbefalinger til forvaltningen og skolerne til hvad man kunne gøre i fremtiden for at området ikke blev så omkostningstungt og generelt set fungere bedre. Skolebestyrelsesformændene gjorde borgmesteren og BU formanden opmærksom på at løsninger ofte også kræver et økonomisk indskud.

   

  Formanden meddelte bestyrelsen at der inden aftens møde var to ledige pladser pga. Catharina Hagemann Debois og Anders Liebl begge har trukket sig. Første suppleanten Maria Ersvær er blevet kontaktet, men hun er ude at rejse, men hun vil blive kontaktet, når hun er hjemvendt fra sin rejse. Hun har tidligere givet udtryk for at hun gerne ville træde ind i bestyrelsen lige så snart, der var en plads, så formanden forventer at hun vil takke ja til en af de to ledige pladser snarest. Da skolebestyrelsen kun fik en suppleant til det senest valg, har formanden kontaktet Anders Bitsch, som tidligere har siddet en periode i skolebestyrelsen, om han ville være interesseret i at træde ind igen. Han har takket ja, og han er mødt op til mødet i dag.

   

  Ledelse:

  Velkomstklassen V3 er lukket i forbindelse med efterårsferien grundet faldende elevtal. Processen omkring personalereduktionen er gået efter omstændighederne så godt som muligt.

  Omstrukturering af ledelsen i klub Baune.

  Skolelederen har tidligere orienteret bestyrelsen om at den ledige klublederstilling. For at sikre rød tråd mellem klub og sfo, samt sikre sparring i ledelsen omkring dette er det besluttet efter aftale med centerchef at opslå en afdelingsleder stilling for klub og sfo. Birgitte Jepsen som på nuværende tidspunkt er leder for SFO, er pr. 1/12-2019 blevet ansat som klub- og sfo leder. Stillingen som afdelingsleder er blevet slået op. Dette er sket i et samarbejde med mellem skolens ledelse og rekrutteringsbureauet Genitor.

  Kapacitetsprocessen

  Bestyrelsen blev af skolelederen informeret om kapacitetsprocessen. Hun fremviste seneste udkast af procesplanen for renovering og kapacitetsudvidelsen på Engelsborgskolen. Hovedpunkterne i planen er at man vil søge om fase 1 og fase 2. Begge disse er budgettet til ca. 200 millioner kr. Fase 1 handler om at udskolingen skal flyttes over i et let modulært byggeri placeret på skaterbanen ved siden af badmintonhallen på den modsatte side af Engelsborgvej. Dernæst vil den nuværende udskolingsbygning blive totalt istandsat, så den kan rumme faglokaler bl.a. inden for naturfag, samt skolens nye læringscenter. Fase 2 omhandler en etablering af en helt ny bygning til udskolingen, samt en ny multifunktionshal. Denne bygning vil komme i arkitekt udbud.

  Den fremviste plan kommer med som et vedtagelsespunkt på November mødet i kommunalbestyrelsen.

  SBK ønsker at invitere projektleder Thomas Rievers til næste bestyrelsesmøde for at uddybe den netop præsenterede plan.

  Aula

  Aula starter op mandag den 28. oktober i uge 44 på Engelsborgskolen. Vi sender forældrebrev ud i uge 40 og igen i uge 43. Medarbejder får info i slut uge 40. SBK har temamødet i november. Vi har i ledelsen drøftet og vil foreslå at vi slår kontaktforældre work-shoppen om Aula og skolebestyrelsens temamøde slås sammen. Formanden og ledelsen drøfter videre hvordan det kunne se ud, og melder tilbage til resten af SKB.

   

  Elever

  Eleverne fortæller at Mobil device politikken ikke fungerer så godt for mange elever. Flere elever forsøger at omgå rammerne omkring Politiken, bl.a. andet så afleverer nogle elever gamle telefoner, når telefonerne bliver indsamlet, eller siger de ikke har en med, og bruger så deres telefon, når de ikke må.

  Eleverne oplever, at der er stor forskel på, hvordan lærerne følger op på Mobil device politikken. Nogle lærere sikrer at eleverne afleverer deres telefoner, andre gør ikke. Lærerne oplever nogle klasser hvor halvdelen af klassen, eller at man har to telefoner med.

  Eleverne oplever at de ikke kender baggrunden for politikken, og at de ikke alle er blevet forberedt på politikken af deres lærere. Derudover har eleverne en oplevelse af, at der på skolen ikke er nogle tiltag som understøtter, at de laver noget andet i pauserne. Elevrådet er blevet udfordret på, hvad de kunne tænke sig ift. understøtte deres samvær i pauserne, og de er blevet spurgt om gode ideer til at understøtte og forklare bevæggrundene for politikken. Lærerne har efterspurgt at de sammen med eleverne kunne drøfte hvordan man kunne være sammen med hinanden i pauserne.

  SKB italesætter at her også er en opgave for forældrene ift. at italesætte overfor deres egne børn hvorfor politikken er som den er. Derudover fortæller SBK til de nye elevrådsrepræsentanter at denne Mobil device politik har været en svær opgave at lave for SKB, og at man vil kigge grundigt på om politikken kommer til at have den ønskede effekt. SKB påtænker sammen med ledelsen, lærerne og eleverne at evaluere politikken efter et år. 

  Ingen andre have nogle meddelelser.

   

  2. Opfølgning på bestyrelsens fire fokuspunkter

  Kommunikation, oplæg v. Kasper

  Gruppen fremlagde hvor de var i processen. Og det punkt de er kommet til, handler om at få defineret det for forpligtende fællesskab. Hvad betyder det i praksis for elever, forældre. Engelsborgskolen har et værdigrundlag, som bygger på de tre værdier: Trivsel, udvikling og virkelyst. Udvalget ønsker at lave et revurderet værdigrundlag hvor også kommunikation er et bærende element. Planen er at det skal være færdigt inden skolestart 2020. Alle interessenter skal høres inden i en proces. Medarbejderne skal høres igennem Pædagogisk Udvalg, MED udvalget samt fokusgrupper, og eleverne skal med i processen ved hjælp af fokusgrupper. Projektet er stort, så der allerede spurgt om støtte hos forældrene, og der er flere der har meldt at de gerne vil hjælpe med specifikke opgaver. Skolebestyrelsesmedlem Kasper Ulf er projektleder på gruppen sammen med skoleleder Bettina Kallenbach.

  Projektledelsesgruppen har møde i morgen fredag den 3/10, hvor de kigger på hvordan projekten ville kunne passe ind i resten af skolens projekter. Gruppen vender tilbage til næste møde med en endelig projektplan

  Kapacitet v. Julie, Trafik v. Thomas og Principper v. Thomas udskydes begge til næste møde.

   

  3. Storforældremøde og kommunikationsplan

  BKA orienterer om at Imran Rashid er blevet engageret til at han kommer den 23. januar 2020. Han vil tale med afsæt i skolens mobil device politik og ind i vores fag Medborgerskab og Dannelse, især med fokus på den digitale dannelse. Udskolingens elever vil have mødepligt til oplægget, og de bliver dernæst fritaget i to retningstimer i samme uge.

  SKB spørger hvordan den vil understøtte arrangementet ift. forældredeltagelse og eventuel pressedækning. Kasper Ulf melder sig til at stå for den overordnede kommunikationsstrategi omkring storforældremødet. SKB bliver enige om at der er behov for hurtig kommunikation ud til forældrene hvor oplægsholder kort bliver introduceret. Til næste skolebestyrelsesmøde nedsættes en arbejdsgruppe

   

  4.Drøftelse af bestyrelsens forventninger til deltagelse i møder og generelt deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Herunder drøftelse af muligheder for vedtægtsændring af forretningsorden

  Formanden fortæller at hun oplever SKB forretningsorden trænger til et eftersyn.

  Formanden foreslår at SKB revurderer deres forretningsorden, så man tydeliggør de forventninger der til Engelsborgskolens skolebestyrelses- medlemmer. Lige nu er der ingen skriftliggørelse af dette, og derfor ingen forventninger til deltagelse, eller andre tegn på engagement. Niels Højlund Pedersen vil forsøge, at reviderer forretningsordenen, så det er tydeligt hvad SKB forventer af hinanden. Dette udkast vil blive vist til næste skolebestyrelsesmøde, og dernæst til vedtagelse på mødet efter.

  Nuværende forretningsorden og styrelsesvedtægt vedhæftet

   

  5. Re konstituering af bestyrelse

  Der er komme nye medlemmer i bestyrelsen og derfor er der behov for en re-konstituering med henblik på valg af næstformand.

  SKB har på nuværende tidspunkt kun en formand, men ingen næstformænd. Anders Bitsch ønsker at stille op som næstformand. SKB vælger Anders Bitsch enstemmigt.

   

  6. Høring budget 2020 - 2023

  Formanden præsenterer et udkast til hørringsvaret fra SKB. Til sidste møde blev SKB enige om at støtte op om det høringssvar som skolebestyrelsesformændene havde skrevet sammen. Det endelig høringssvar er sendt ud til SKB, og det blev kort diskuteret.

  SKB står fortsat bag det fælles høringssvar, så SKB er også af den holdning, at der ikke er plads til flere besparelser i den skrabede virkelig vi ser på Engelsborgskolen.

   

  Budget 2020 – 2023 kommer i høring i perioden 3. oktober til 7. oktober. Materialet fremsendes umiddelbart før mødet eller ligger til mødet

   

  7. Ansøgning om brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21

  BKA orienterer om at ansøgningen til kommunalbestyrelsen for brug af §16b og §16d for skoleåret 2020-21. Engelsborgskolen benytter på nuværende tidspunkt §16b og §16d til at reducere skoledagens længde med ca. to timer. Dette sker ved at man omprioritere nogle timer til to-lærertimer til den ugentlige læringssamtale. I disse timer fokuserer skolens personale på i samarbejde med hver enkelt elev på skolen at identificere og understøtte hensigtsmæssige læringsstrategier. Derudover er der fokus på at synliggøre i samarbejde med barnet den progression, som barnet har gennemgået, og hvad der skal til yderligere at udvikle sig indenfor de målsatte områder. Derudover prioriterer skolen ekstra ressourcer ift. at alle klassen har faget ”Medborgerskab og dannelse”. Skolen konverterer en faglig fordybelsestime som før fungerede som lektiehjælp til at arbejde med børnenes forståelse og udvikling af medborgerskab og dannelse.

  SKB er nysgerrige på hvordan de to omlægninger fungerer i praksis. Eleverne fortæller at der læringssamtalerne sted, og at de kan huske noget af det de har talt om.

  Lærerne fortæller at de er meget glade for læringssamtalerne, og at de oplever at det er spændende med svær opgave, da det ikke er noget som man som lærer har øvet sig så meget i. Og at de føler sig understøttet af skolens læringsvejledere.

  Ledelsen fortæller om rejsen hvor skolens læringsvejledere har understøttet alle medarbejdere til at få både Medborgerskab og Dannelse op at stå som selvstændigt fag. Ligeledes har læringsvejlederne understøttet det rum hvori læringssamtalerne har kunnet vokse op nede fra. Efter år 1 kom PU og ledelse frem til at rammen til for læringssamtalerne. Denne er at i skoleåret 2019-20 skal alle elever være igennem 2 samtaler. Læringssamtalerne bliver afholdt af den ene lærer, mens den anden lærer har klassen. Hvis der er fravær i fra en af lærerne, så sættes der ikke vikar på, da der allerede er en kendt lærer i klassen.

  SKB påpeger at læringssamtalerne ikke må blive blive en sparingsøvelse. SKB spørger indtil baggrunden for brugen af paragrafferne. Ledelsen svarer at der er for både at sikre en højere kvalitet i det vi gør, og for at gøre en ugentlig skoledag lidt kortere og derved skoleugen.

  Ledelsen fortæller hvordan de arbejder med at understøtte medarbejderne fungerer i praksis, så de derigennem sikrer at de får det maksimale ud af ressourcen. Desuden fortæller ledelsen, hvordan de bruger data fra fokusgruppeinterview med børn og personale til at understøtte deres arbejde med læringssamtalerne.

  SKB er glade for at der forsøges at indhente data på et område, som et er så central ift. skolereformen. SKB oplever desuden at man her på skolen arbejder med dette svære område på en meget systematisk og professionel måde.

  SKB vedtager at de støtter op omkring den måde vi på nuværende tidspunkt forvalter de omlagte ressourcer, og derved står på ansøgningen om at fortsætte med at bruge paragrafferne §16b og §16d

   

  8. Eventuelt

  Ingen punkter til eventuelt

   

  9. Til formidling

  Storforældremødet.

  SKB kobles til at det fælles høringssvar via et intra opslag.

  Til sidste møde blev det aftalt at talepapiret fra forældremøderne kunne omdannes til et nyhedsbrev.

  SKB er nu en konstitueret på ny, og de efterspørger om der var ekstra suppleanter til at meldes sig.

  SKB mener at den måde de kommunikerer på nu, altså når der behov, er at foretrække frem for et nyhedsbrev med en given kadence. Og at den dagsordenstruktur med at fast punkt der hedder ”Til formidling”, er god. Derudover vil den store spørgeskema undersøgelse, som er en del af kortlægningen som kommunikationsgruppen arbejder med, også vil give input til hvordan SKB kommunikationsstrategi og mængde skal se ud fremover.

   

  10. Kommende punkter

  Kapacitetsgruppe (Julie og Niels)

  Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  Trafik politik

  Kompetenceudvikling af lærere 

  Kommunikation

  Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

  Principper til revidering

  Handleplan for læring og trivsel

  Grunddokumenter oa.

  Growe – forebyggende trivselsindsats

   

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 5. november 2019

  Tirsdag d. 5. november 2019 klokken 17.00 – 19.30

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Tina Svendsen, Thomas Black-Petersen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Kasper Ulf, Kathrine Andreasen Kaarde

  1. Meddelelser

  Formand:

  Vi starter med at sige velkommen til Maria Ersvær, som er blevet fuldgyldigt medlem af skolebestyrelsen.

  Formanden fortæller at at budgettet er godkendt, det betyder i praksis at alle besparelser på skoleområdet er aflyste, helt konkret er de forslåede forslag skubbet til næste budgetår.

  Især klubområdet er kommet under lup, og derfor skal området analyseres ift. muligheder for omstruktureringer. Brugerne skal spørges om de synes det ville være en god ide at lave profilklubber. Formanden og næstformanden vil tage dette op i skolerådet, så man også her kan stå på et fælles sted.

  Formanden er blevet kontaktet af en journalist fra Lorry, som gerne vil lave en historie omkring fordele

  og ulemper ved at have et kommunalt skoledistrikt. Journalisten søger forældre, som havde en oplevelse med et stort skoledistrikt. Så hvis vi kender til dette, må man gerne kontakte formanden, som så videreformidler til journalisten.

  Dagsorden til næste skoleråds er følgende:

  Ny centerchef for skoleområdet og en ny skolechef hvad betyder dette for skolerne?

  Opsamling på budget

  Aula og vidensdeling skolerne i mellem.

   

  Ledelse:

  Udrulning af Aula: Der ringede tre forældre, da skolen rullede Aula ud, men ellers oplever ledelsen, at de er kommet godt i gang. Skolen har dog en udfordring som handler om håndtering af sikre data. Proceduren er klar og tydelig, men der er pt. en udfordring ift. praksis. Enten skal medarbejderne bruge deres eget NemID eller skal de have et kommunalt udstedt NemID, som er en form for USB-nøgle. Den kommunale løsning er den kommunale IT-afdeling desværre ikke i mål med endnu. Skolens ledelse har givet udtryk for at dette er meget uhensigtsmæssigt, da det i meget høj grad vanskeliggør de daglige arbejdsgange. Ifølge vores kommunale Aula ansvarlig, så arbejder IT-afdelingen hårdt på at løse sagen.

   

  Der er enkelte forældre, der har oplevet, at de ikke kan åbne de ugeplaner, som der bliver udgivet på PDF eller i Word. Indtil videre er løsningen at man gemmer filen på sit devise/ sin telefon i noter og så kan man åbne filen derfra.

  Klub og SFO-afdelingsleder er blevet ansat per den 1/12-19. Han hedder Jesper Lange, og han har 20 års erfaring indenfor klubledelse. Skolens ledelse glæder sig til, at han starter.

  Skolen har ansat to lærere pr. 1/12-19. Ines som er tysklærer på nuværende tidspunkt har sagt op, fordi hun skal ud at lave noget andet end at undervise. Skolen har derudover et barselsvikariat i bl.a. tysk som de også får dækket via de to ansættelser.

  Formanden og Bettina er blevet enige om at flytte temamødet omkring Aula til den 22/1-20.

  Kapacitet: Skoleleder udtrykte en bekymring, da vi har mistet en centerchef og en skolechef, så hun oplever at det pt. er svært at lede op ad på ift. kapacitetsprojektet. Derudover har hun fået en henvendelse fra den projektleder, der står for kapacitetsudvidelsen, om hvordan hun ville have det, hvis det kun kom til at hedde fase 1 og ikke mere. Kommunalbestyrelsen har skubbet beslutningen til januar 20202, da der ifølge udvalget var nogle løse ender, som skal samles inden, der kan tages en politisk beslutning. Formanden deler skoleleders bekymring, derfor foreslår formanden og næstformanden, at de holder et møde med udvalgsformanden, for at skubbe på den politiske forpligtelser. Skolebestyrelsen mener, at det er vigtigt at pointere at selv med 4 spor på alle årgange, er Engelsborgskolen 20% for lille. Eleverne udtrykker også at de oplever at indeklimaet er meget dårligt i både mellemtrin og udskolingsbygningen.

  Grundet en for lille kapacitet på idræts faciliteter er skolen nødsaget til også at bruge drengesalen med meget tvivlsomme fælles badefaciliteter, for skolens to yngste årgange.

   

  Elever:

  Kathrine er blevet valgt til fælleselevrådsformand i kommunen. Tillykke med det. Til sidste fælleselevrådsmøde den 24/10, hørte vores elevrådsformænd om, hvad de andre elevråd i kommunen var optaget af. Og vores formænd blev inspireret af de klimastrejker og den generelle fokus på Klimakampen, som foregår på de andre skoler. Helt konkret er de blevet inspireret af hvordan man kunne affaldssortere, fra en anden skole. Eleverne i vores elevråd undrer sig en del over, at man ikke sorterer affaldet på Engelsborgskolen, mens de alle gør sorterer derhjemme. Skolebestyrelsen foreslog, at eleverne kunne bringe det op i fællesrådet, eller de kunne skrive et læserbrev til det grønne område. Derudover er der blevet oprettet en kommunal bæredygtighedspulje, som man kan søge i kommunen. Så bæredygtighed bliver et fokus for hele elevrådet.

   

  2. Opfølgning på bestyrelsens fire fokuspunkter

  Principper v. Thomas Black-Petersen

  TBP foreslår at skolebestyrelsen starter med at revidere et par udvalgte principper i en arbejdsgruppe, for finde en rutine samt en ordlyd som skolebestyrelsen er enige i. Arbejdsgruppen laver så et udkast, som bliver vedhæftet dagsorden, og som så bliver kommenteret til møde. Gruppen tager dernæst kommentarerne med tilbage, retter til, og sender det endelige udkast med som beslutning mødet måneden efter. Udvalget mener at de ville kunne nå at lave udkast på 4-6 principper i løbet af dette skoleår, som dernæst kunne komme igennem organisationen.

  Skolebestyrelsen synes, at det kommer til at give et super godt overblik, og den foreslår at der startes med de lovpligtige principper.

  For at sikre at arbejdsgruppen har forståelse for den praksis, der vedrører de principper, de arbejder med, skal arbejdsgruppen mødes med ledelsen, som vil forklare nuværende praksis på skolen. På den måde sikres det at gruppen er klædt på til at skrive. Når de har et første udkast færdigt, så sender de det til skoleledelsen, så den kan kigge det igennem inden det bliver vedhæftet dagsordenen. Herved sikres at skolebestyrelsen skal kommentere noget, som ikke passer til skolens praksis på området.

   

  Kl. 17.30 – 17.50

  20. min.

  Orientering v. arbejdsgrupper

  Det forventes af arbejdsgruppen efter et par principper, har et udkast til en fællesstruktur og opbygning af principperne klar, så omskrivningsgraden fremadrettet kommer til at ligge på et minimum.

  Se dette link ift. lovpligtige principper:

  www.skole-foraeldre.dk principper

  Principarbejdsgruppen kommer til at bestå af Thomas Black-Petersen, Maria Ersvær og Birthe Pedersen.

  Trafik v. Thomas Black-Petersen

  TBP har ikke haft mulighed for at kigge på området, da opgaven omkring principper er omfattede, er det 

  ikke muligt for TBP også at være aktiv på trafikområdet.

  Trafik er et af skolebestyrelsens fokuspunkter bl.a. fordi skolen vokser, og derved bliver trafikken rundt om skolen også mere udfordret. Derfor mener skolebestyrelsen, at det er centralt, at de er fokuseret på området. Da der er ingen medlemmer af skolebestyrelsen der ønskede at påtage sig opgaven, så afventer skolebestyrelsen, hvad der kommer som de skal rykke på, og så vil de gøre det i fællesskab.

  3. 

  Revidering af forretningsorden

  Kl. 17.50 – 18.20

  30. min

  Drøftelse v. Niels og Julie

  Til sidste møde blev der besluttet, at der var behov for at skolebestyrelsens forretningsorden blev revideret.

  Niels Højlund Pedersen har udsendt en revideret udgave af forretningsorden.

  Forretningsorden blev gennemlæst, og skolebestyrelsen kom med kommentarer, som NHP noterede sig.

  Skolebestyrelsen synes det er et rigtigt godt stykke papir at navigere efter.

  NHP retter forretningsordenen til ift. de ændringer som skolebestyrelsen forslog, og til næste møde forventes forretningsorden at blive godkendt.

   

  4. 

  Godkendelse af ferieplan med lukkedage

  Kl. 18.20 – 18.30

  10. min

  Beslutning v. Bettina

  Forvaltningen laver vejledende ferieplan for alle skoler og daginstitutioner, og de anbefaler at følge denne. Kommunalbestyrelsen har bestemt, at alle kommunens SFO’er skal have 5 lukkedage i hvert skoleår.

  Disse dage er valgt for at alle får de mest sammenhængende ferier. Skolens MED-udvalg er enige i valget af lukkedage.

  Skolebestyrelsen var til mødet også enige i at den foreslåede ferieplan og lukkedage var en god plan, så derved blev det besluttet af de ovennævnte datoer er lukkedage i skoleåret 20-21. Den godkendte ferieplan ligger tilgængelig på skolens hjemmeside.

   

  5. Handleplan for læring og trivsel

   

  Handleplanen for læring og trivsel opstod i 2017, da Lyngby Taarbæk kommune trak sig ud af 4K samarbejdet omkring Synlig læring. Det var nu op til den enkelte skole at arbejde videre med principper fra Synlig læring samt at få implementeret reformen lokalt. Handleplanen var og er et meget lokalt dokument, og da dette først og fremmest fungerer som et arbejdsdokument, og det altid igennem hele medarbejdersystemet på skolen (Pædagogisk udvalg og MED-udvalget.) Skolen prioriterer sammen de konkrete handlinger og tiltag ud handleplanen. Handleplanen er bygget op af de 3 faser, som skolen har været igennem siden 2017.

  For at skolebestyrelsen kan kvalificere fase 4, så får de til mødet mulighed for at gennemlæse hele handleplanen, samt mulighed for at komme med kommentarer.

  For at skolebestyrelsen kan kvalificere fase 4, så får de til mødet mulighed for at gennemlæse hele handleplanen, samt mulighed for at komme med kommentarer.

  Skolebestyrelse var nysgerrig på følgende:

  Skolebestyrelsen syntes at læringssamtalerne lyder spændende, især blev de interesserede da de hørte hvordan eleverne synes, læringssamtalerne er givtige for dem. Skolebestyrelsen var desuden nysgerrige på om alle er elever sikre på hvad formålet med elevsamtalerne er.

  Skolens ledelse og medarbejderrepræsentanterne fortalte at skolens personale bruger meget tid på at drøfte formålet og vigtigheden af at tale med børnene om formålet af læringssamtalerne. Derudover fortalte skolens ledelse, at de fortæller om læringssamtalerne til forældremøderne. Skolebestyrelsen mente at måske kunne det tåle, at man taler endnu mere om læringssamtalerne og formålet med disse til forældrene, så bedre kan støtte op omkring dem derhjemme.

  Skolebestyrelsen var desuden nysgerrige på det de kalder et tilfredsstillende læringsrum. Et rum som de talte om, var et sted hvor eleverne klar til undervisning. Skolebestyrelsen var nysgerrig på hvordan de kunne understøtte forældreansvaret i at alle børn er læringsparate. De var desuden nysgerrige på hvordan det takles på skolen ift. personale og ift. forældre. Skolens ledelse fortalte at skolen bl.a. italesætter dette med inklusionsfolder og kontaktforældrefolderen. Begge dele er noget skolen 

  har planer om at revidere, så de passer bedre på de behov og forældreroller, der er nu.

  Skolebestyrelsen foreslog, at der kunne være et dannelsesskriv i handleplanen. Derved kunne skolen synliggøre, at man med det store arbejde, som man gør med faget ”Medborgerskab og dannelse” (MD), som skole er på forkant med hele dannelsesaspektet af en moderne folkeskole. Her pointeres det af skolebestyrelsen, at det er vigtigt, at man også italesætter den digital dannelse.

  Ligeledes foreslog skolebestyrelsen at skolen beskrev profilerne i udskolingen, og skrev det direkte ind i skolens handleplan for læring og trivsel.

  Når skolebestyrelsens arbejde med kommunikation igennem bl.a. Aula er færdigbeskrevet, så kunne man ifølge skolebestyrelsen også skrive området med ind i handleplanen.

  Skolebestyrelsen adspurgte skolens ledelse om de kunne se at Engelsborgskolens Handleplan for læring og trivsel hænger godt sammen med kommunens kommende skolestrategi. Hertil sagde skolens ledelse at Handleplanen netop er vokset ud af kommunens skolestrategi, så de hænger uløseligt sammen.

  6. Høring skolestrategi

  Bilaget som beskriver kommunens kommende skolestrategi, var blevet sendt til skolebestyrelsen d.d., så derfor forslog formanden, at processen kunne være, at man tog det videre ind i skolerådet, som så skriver et fælles høringssvar, som Engelsborgskolens skolebestyrelse kan vælge at stå bag.

  Skolebestyrelsen input til skolerådet var følgende:

  Godt et kommunen kommer med en fælles politik, men måske kunne kommunen arbejde med en lidt højere kadence, hvert 9. år er ikke imponerende.

  Derudover ønsker skolebestyrelsen, at den perfektionskultur der til dels hersker blandt børn og forældre i kommunen kunne italesættes, så at man tydeligt beskrev at man i skolerne i Lyngby Taarbæk kommune lærer mest muligt, og at man som barn er glad samtidigt. 

  Skolebestyrelsen syntes er skolestrategien er ekstremt positiv læsning. Der er mange gode ambitioner, man hvad hvis det der bliver beskrevet ikke blive til virkelighed på alle skoler? Hvordan hænger faglig trivsel og de fysiske læringsmiljøer som de er beskrevet i skolestrategien sammen med den fysisk virkelighed der findes ude på skolerne, samt den økonomiske ramme som skoleledelserne har at agere i?

  Skolebestyrelsen er bekymret og har svært ved at se hvordan der kan være økonomisk råderum til at komme i mål med dette. (ift. ressourcer, ledelse og fysiske)

  Hvordan hænger en undersøgelsesbaseret didaktik sammen med, at man som lærer stort set hele tiden står alene? Og hvordan understøtter kommunen hverdagen på den enkelte skole, så det er muligt at den kompetenceudvikling som strategien fordrer, er økonomisk muligt, er også noget som skolebestyrelsen ønsker at høre mere om.

   

  7. Eventuelt

  Der blev spurgt til det relations projekt som bl.a. Trongårdsskolen arbejder med, også kommer til Engelsborgskolen? Skolens ledelse forklarer at det gør det ikke, da det er et lokalt projekt.

  Næste møde den 9/12 er her på skolen.

   

  8. Til formidling

  Skolebestyrelsen ønsker at formidle til skolens forældre at budgettet 2021 er vedtaget, og at vi som område undgik at blive berørt.

  Skolen sender første teaser ud omkring bestyrelsen stormøde i januar. Til næste møde vil bestyrelsen lave en plan for hvordan vi får mest muligt opmærksomhed omkring arrangementet.

   

  9. Kommende punkter

  Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  Kompetenceudvikling af lærere 

  Kommunikation

  Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

  Trafik politik

  Principper til revidering

  Grunddokumenter oa.

  Growe – forebyggende trivselsindsats

 • Referat af skolebestyrelsesmøder d. 9. december 2019

  Tirsdag d. 9. december 2019 klokken 17.00 – 19.30

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Julefrokost – bemærk vi afholder kort møde inden julefrokost

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Kathrine Andreasen Kaarde, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Anders Bitch, Birthe Pedersen, Maria Ersvær

   

  1. Meddelelser

  Formand:

  Mødet startede med en præsentationsrunde Jesper Lange, afdelingsleder på Baune, præsenterede sig.

   

  Formanden har taget kontakt til udvalgsformandskabet omkring de rygter, der florerer ift. at man kun planlægger at fuldføre fase 1 af kapacitetsudbygningsplanen. Formanden Gitte Kjær Vestermand svarede, at hun aldrig havde hørt noget om at kapacitetsprocessen skulle være sat i stå, eller at det var muligt at sløjfe projektet.

  Formanden udtaler, at politikerne kan huske projektet, og den nye for centerchef CUP Mette Grønvaldt vil også straks sætte sig ind i projektet og komme med en officiel status.

  Formanden beretter, at der har været møde i skolerådet, og her blev man enige om de punkter, der står i høringssvaret omkring skolestrategier, og man blev desuden enige om, at der vil være en fælles tekst, som de enkelte skoler kan bruge. Denne tekst findes ligeledes i høringssvaret. I skolerådet diskuterede man også den analyse omkring ungdomsklubområdet, som forvaltningen har igangsat. Man vil kigge på kapacitetsbehovene, og hvordan man bedst udnytter den kapacitet, man har nu. Vores næstformand, Anders Bitsch er med i arbejdsgruppen omkring analysen.

   

  Ledelse:

  BKA informerer bestyrelsen om, at LMR er stoppet som afdelingsleder for udskolingen efter gensidig aftale. Ledelsen er i proces med at finde ud af, hvilken struktur, der vil være den bedste.

  Formandskabet supplerer med, at der i LTK er prioriteret meget lidt ledelse, som eksempel har en skole med ca. 1100 elever som Engelsborgskolen en normering på 2,25 ledelsesstilling.

   

  Elever:

  Skolens elevråd har besluttet, at de gerne vil arbejde med affaldssortering. De undrer sig over, at når man i LTK sorterer affald hjemme, hvordan kan vi så også få lov til at gøre det her på skolen? I fælleselevrådet er dette også et emne, og fælleselevrådet overvejer at skrive et læserbrev til DGO om dette.

  Derudover overvejer elevrådet at opfordre eleverne til at deltage i en demonstration arrangeret af LTK fælleselevråd under overskriften ”Husk os”, som kommer til at foregå foran rådhuset. De vil gerne sætte lys på, at børnene i skolen også vil tilgodeses. Derudover fokus på kommunens fælleselevråds aktiviteter.

  I udskolingen efterspørger eleverne et arbejdsrum til at kunne arbejde uden for klassen. De spørger til hvordan tandplejeklinikken kunne bruges?

  BKA fortæller, at ledelsen officielt har forsøgt at tage lokalerne i brug, men da lokalerne ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige at bruge i deres nuværende stand, kræver dette en renovering af lokalerne, og dette er Center for areal og ejendommes ansvarsområde og dermed ikke en beslutning ledelsen kan træffe.

  Formanden gør eleverne opmærksom på, at de også er inviteret med til skoledialogmøderne mellem skolebestyrelserne og BU-udvalget i kommunen i løbet af dette skoleår.

  Elever spørger til om vi som skole er medlem af Danske skoleelever. Dette undersøger skoleleder

   

  2. Retninger/valgfag – ny lovgivning

  BKA fortæller, at vi desværre er nødt til at lave om på vores retninger/valgfag pga. den nye valgfagslov, som træder i kraft til skoleåret 2020-21.

  De nuværende 7. klasser er hver især direkte tilknyttet et valgfag (Håndværk og design, billedkunst og musik), som de skal til eksamen i når de går i 9. klasse. For at komme i mål med den nye valgfagslov, og for at sikre, at vi også i fremtiden har lavet en struktur, som sikrer stærke fagfaglige kompetencer hos de lærere, som skal undervise i valgfag, vil vi i fremtiden adskille valgfag fra retninger.

  Dette betyder i praksis, at alle elever får mulighed for at vælge et af følgende valgfag: madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Dette valg kommer de kommende 7. klasser til at foretage i 6. klasse, og de kommer til at fortsætte med det frem til de skal til eksamen i valgfag i 8. klasse. Der vil blive dannet hold på tværs af klasserne, og der vil blive dannet 5 valgfagshold til 4 klasser på en årgang for på denne måde at sikre mindre hold.

  Vi kommer til at bruge to af de fire retningstimer på valgfag, de resterende to kommer til fremadrettet at hedde tematimer. Begge dele kommer til at bliver periodelæst fordelt på følgende måde:

  7. klasse

  Efterår:   4 tematimer om ugen

  Forår:     4 valgfagstimer om ugen

  8. klasse

  Efterår:   4 valgfagstimer om ugen

  December/Januar:   Eksamen i valgfag

  Forår:     4 tematimer om ugen

  9. klasse

  Efterår:   2 tematimer om ugen

  Efterår:   Lejrskole 5 dage

  Forår:     2 tematimer om ugen

  Paragraf 16B er i anvendelse fra 4. – 9. klasse med en reduktion på maksimalt to timer om ugen.

  Ledelsen er meget tilfreds med, at vi nu kan lave en lejrskole i 9. klasse med et budget på 1500 kr. per elev, frem for den forældrefinansieret skolerejse, som skolen har nu.

  Denne nye model for både valgfag og for klassedannelse og en fremtidig lejrskole er blevet drøftet og kvalificeret i udskolingen.

  Skolebestyrelsen er glad for at der dannes nye klasser efter 6. kl.

  Skolebestyrelsen synes også, at modellen med et helt sammenhængende år, hvor man har valgfag og som afsluttes i direkte forlængelse, er rigtig god.

  Skolebestyrelsen spørger til hvad tematimer kommer til at indeholde. BKA forklarer, at tematimernes toning kommer til at findes i et samarbejde med eleverne og de lærerne der skal undervise dem i tematimerne. Udskolingens lærere har allerede snakket om, at det ville være oplagt, at de fire tematimer i efteråret i 7. klasse vil kunne bruges på, at få de nydannede klasser til at finde sammen.

  Skolebestyrelsen synes, det lyder som en god ide.

  Skolens næste skridt er, at ledelsen laver et udkast til et princip omkring lejrskoler.

  Derudover vil BKA i julebrev omtalt de ændringer, der kommer til at være for klassedannelsen i de kommende 7. klasser.

  Skolebestyrelsen udtaler, at de håber, at der vil blive arbejdet ambitiøst med tematimer, så det også kan 

  være med at til at sikre, at skolen stadig har noget ,som kendetegner udskolingen.

  BKA fortæller, at der til næste udskolingsmøde vil blive arbejdet med indholdet af tematimerne, samt en beskrivelse til kommende forældre til elever i udskolingen.

  Skolebestyrelsen bakker op omkring ændringerne omtalt under dette punkt.

   

  3. Høringssvar skoleudviklingsstrategi

  Bilag ligger til mødet

  Høringsfristen var i dag kl. 12.00, så derfor er dette til skolebestyrelsens orientering.

  Formanden fortæller, at der var meget, man kunne have valgt at nævne, men faktisk valgte skolerådet at skrive de punkter, som Engelsborgskolens skolebestyrelse nævnte til sidste møde.

  Skolebestyrelsen bakker om det høringssvar som skolerådet har lavet.

   

  4. Godkendelse af forretningsorden

  Skolebestyrelsen er enige om at godkende den nye endelige forretningsorden.

   

  5. Planlægning og koordinering af storforældremøde

  Imran Rashid kommer den 23.1-19 kl. 19.00 til 21.00. Alle forældre har fået direkte besked i deres indbakke på Aula. Der vil blive skrevet til alle igen i uge 3 op til deadline for tilmeldingen fredag den 17. januar.

  Udskolingen som har mødepligt bliver også informeret i uge 3 senest.

  Personalet er også inviteret. Formanden vil desuden invitere politikerne i uge 3. Og BKA vil også nævne det i sit julebrev.

  Skolebestyrelsen synes desuden, at pressen skal orienteres.

  Kasper og Anders vil gerne være med i arbejdsgruppen omkring dagen, så de hjælper ledelsen med at få til at falde i hak.

   

  6. Eventuelt

  Kommunikationsudvalget bliver spurgt til, hvor langt de er. De fortæller, at de har lavet selve kommunikationsplansoplægget, og at modtagelsen blandt personalet har været meget positiv. BKA fortæller, at trivselsundersøgelsen også kan komme med som data.

  Thomas fortæller om en mentorordning blandt forældrene i 0.B, som fungerer rigtigt godt. Man har blandt andet med stor succes hjulpet forældre med at komme på Aula, og med at sikre at alle børn kommer med til sociale arrangementer.

  Der bliver også talt om trafikale udfordringer omkring skolen. Bl.a. er der problemer ift. kiss and ride- pladserne, som nogle forældre holder længere på end de må. Derudover er der flere, der holder ulovligt ned omkring rundkørslen på Gl. Bagsværdvej. Thomas vil gerne arbejde ind i informationsmaterialer, og han vil være nysgerrig på de problemer omkring Kiss and ride, og infokampagner. Der blev også talt om, hvordan man kunne gøre Gl. Bagsværdvej mere sikker for gående og cyklende.

   

  7. Til formidling

  Imran Rashid

  Juleinfo fra BKA

   

  8. Kommende punkter

  -Principper til revidering

  -Trafik kunne være et fremtidigt (Kiss and ride)

  -Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres-

  -Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  -Kompetenceudvikling af lærere 

  -Kommunikation

  -Skolens indsat ift. Angst og Cool kids

 • Referat af skolebestyrelsesmødet d. 22. januar 2020

  Lokale: Personalerummet i H-bygningen

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Smørrebrød

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen, Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Kathrine Andreasen Kaarde, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud:

  Birgitte Jepsen, Rosa Skøt Hindrup

   

  1. Meddelelser

  Formandskabet:  

  Næstformand Anders Bitch skal den 25.2 til et møde, hvor der skal tales om den fremtidige struktur for klubber og ungdomsklubber i Lyngby Taarbæk kommune. Her skal der blandt andet tales om, hvordan man kan skabe sammenhænge og synergier i en ny klubstruktur. Anders er inviteret med som repræsentant for skolerådet. Ift. Engelsborgskolen og den tilhørende Klub, Baune, så kommer Anders med det udgangspunkt, at den fungerer rigtigt fint i dens nuværende form.

  Anders forventer, at besparelsen på området kommer til at fylde.

   

  Ledelse:

  BKA informerer skolebestyrelsen om, at der er startet en proces omkring en ny afdelingsleder for udskolingen, og processen er sat sammen så den nye afdelingsleder vil kunne begynde den 1. april 2020.

  Til sidste skolebestyrelsesmøde drøftede vi de udvidede kapacitetsbehov på faglokaler, som den nye valgfagsordning giver skolen fra skoleåret 2020.

  BKA har haft møde med kapacitetsudvidelsesstyregruppen sammen med projektleder Thomas Rivers, hvor de diskuterer skolens konkrete faglokalebehov fra august 2020. Disse er:

  1 ekstra musiklokale

  1 ekstra madkundskabslokale

  2 håndværk og design lokaler – da skolen ikke har et sådan

  1 ekstra billedkunstlokale.

  I samarbejde med Thomas har BKA fundet frem til, hvad der er bedst og samtidig billigst.

  Planen bliver at lave et madkundskabslokale i klasselokalet ved siden af det nuværende madkundskabslokale. Derudover kunne man inddrage det nuværende billedkunstlokale og det nuværende sløjdlokale til to sammenhængende håndværk og design lokaler. Da man vil nedlægge det nuværende billedkunstlokale, så er der behov for et nyt billedkunstlokale, et sådant lokale er ikke så kompliceret at etablere, da det ikke kræver så mange specialinstallationer, så derfor kunne man bruge et undervisningslokale. Vores nuværende musiklokaler, som ligger på første sal i søjlegangsbygningen, har kvadratmeter nok, vi mangler et tredje lokale for at have nok kapacitet. Man er derfor kommet med det forslag at rydde de to nuværende store lokaler og etablere 3 nye med øvebokse.

  Elever:

  Eleverne har været til fælles elevrådsmøde, hvor de har besluttet, at de vil opfordre alle elever til at demonstrere if. med Børne- og ungeudvalgets møde den 16.4.2020. Udvalgsmødet starter kl. 16.00. ”Husk os” er parolen, og den er inspireret af

  klimastrejkedemonstrationerne. Da demonstrationen forventes at starte inden mødet kl. 16, er der et ønske 

  fra formandskabet i elevrådet, at skoleleder giver fri til dette. Skoleleder kan ikke give fri.

  Elevrådet ytrer desuden et ønske om at kunne bruge den forladte tandklinik i kælderen af udskolingsbygningen som gruppe/elevrum.

  Elevrådet har startet en underskriftsindsamling rettet mod CAE. Argumentationen fra eleverne er, at da bygningen forhåbentligt skal renoveres i forbindelse med planlagte kapacitetsudvidelse, så foreslås det, at man starter med den gamle tandklinik.

  Andre:

  BKA har 7.2.2020 et brugermøde med CAE, hvor skolen skal afgive ønsker for renoveringsprojekter i det nye år, og her kan BKA aflevere underskrifterne til CAE.

  Skolebestyrelsens trafikansvarlige ønsker at indgå i en dialog med forvaltningen for at evaluere ”Kiss and ride” ordningen.

   

  2. Kapacitet - høringssvar

  Formandsskabet fra denne skolebestyrelse var den Julie og Anders til møde med formandskabet fra BU, udvalgsformand Gitte Kjær-Westermann og næstformand Martin Vendel Nielsen.

  Politikerne lyttede meget, og de fortalte, at de troede, at processen bare kørte derudad. Der blev talt meget om, at processen har været undervejs længe, og nu skal det hele gå meget hurtigt.

  De synes, at der ligger en plan, og det er ikke givet, at de kun vil beslutte sig for at godkende fase 1.

  De efterspurgte også, at der er behov for bedre kommunikation, og at de først fik faseplanen på dagen. Fremadrettet vil de gerne mødes regelmæssigt for at kunne følge processen.

  BKA knytter at par kommentarer til faseplanen.

  Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar på selve processen og hvad CAE vægter i deres proces. Deadline er 5. februar.

  Areal-paradigme er besluttet, princip for skolebyggeri er er ved at blive godkendt.

  Hovedpunkter i høringssvar:

  Centralt at fokusere på at kapacitetsudfordringerne ikke er løst udelukkende med fase 1. 

  Italesætte at det er en god plan, og at vi som skole er glad for, hvordan kommunen vil løse kapacitetsproblemet.

  Høringssvaret vil blive skrevet den 4. februar og sendes endeligt afsted den 5. februar. Skolebestyrelsen vil få mulighed for kort at kommentere.

  Formandskabet og BKA fik SKB mandat til at skrive høringssvar.

   

  3. Kommunikation – skolebestyrelsens indsatsområde 2

  Kasper fortæller om den udsendte procesplan. Denne plan er blevet vel modtaget af personalet i både MED og til lærermøde.

  Medarbejderne er spændte, og de kan se sig selv ind i en proces, som de også synes er vigtig og spændende.

  Ledelsen vil starte processen ved at være den første fokusgruppe efterfulgt af koordinerende medarbejdere, elevrådene og kontaktforældrene.

  Alle elever blive inddraget i faget Medborgerskab og dannelse i løbet af foråret.

  Udvalget vil derefter kigge på den første omgang data og finde en ramme for et spørgeskema, der kan sendes ud til alle forældre. Gruppen vil dernæst kunne komme med udkast til de datapunkter og kriterierne for dette, som skolen fremadrettet kan bruge til at evaluere, hvordan det går.

  Skolebestyrelsen synes, det ser rigtigt godt og velbeskrevet ud. Når processen er færdig ønsker skolebestyrelsen at invitere forvaltning og politikere til at se det færdige produkt.

   

  4. Kvalitetsrapport

  Bestyrelsen skal kommentere kvalitetsrapporten 2018/19.

  Kvalitetsrapportens data blev drøftet – fokus på en læringseffekt på 0,4 opleves som særdeles positiv.

  Drøftelse af at der kan være mange parametre, som influere på afgangsprøve resultater år for år – men at vi som skoleledelse altid følger udviklingen tæt.

  Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med kvalitetsrapporten og oplevede det gik godt på Engelsborgskolen.

   

  5.Storforældremøde – sidste detaljer og orientering

  Ingen udvalgsformænd kan desværre komme til mødet.

  Det Grønne Område kan ikke komme, men når vi har skrevet noget, må vi gerne sende det til dem.

  Programmet for aftenen:

  Årsberetning med bestyrelsesformanden

  Dernæst Imran med to gange 30-40 minutter.

  Pause 20.00 til 20.10

  Det forventes, at de sidste 15 minutter er der mulighed for spørgsmål. Thomas står for teknikken, der skal muliggøre dette.

  Bestyrelsesformanden siger tak for i aften.

  Tina vil tage billeder af: formand, publikum og Imran Rashid.

  Maria skriver en artikel.

   

  6.Eventuelt

  Ingen havde noget.

   

  7. Til formidling

  MST skriver ud til forældre en sidste gang.

  Maria skriver en artikel

  MST sender den ud på Aula

   

  8. Kommende punkter

  -Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres

  -Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)

  -Kompetenceudvikling af lærere 

  -Kommunikation

  -Skolens indsats ift. Angst og Cool kids

  -Principper til revidering

   

 • Referat af skolebestyrelsesmødet d. 5. maj 2020

  Tirsdag d. 5. maj 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere: Julie Kock Clausen, , Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Birgitte Jepsen, Kathrine Andreasen Kaarde, Rosa Skøt Hindrup, Arthur Lindebjerg Black-Petersen

  Afbud: Niels Højlund Pedersen

  1. Meddelelser

  Formand:

  Formanden har en artikel i denne uge af Det Grønne Område om gennemførsel af udbygningen af Engelsborgskolen. BKA har lagt artiklen op på Aula.

  Næstformand:

  Har været til møde med borgmesteren sammen med skolerådet. Referatet bliver sent til skolebestyrelsens medlemmer.

  Status på genåbning

  Majbørnene står for døren men på grund af lokalekravene til fase 1 af genåbningen, er alle skoler i kommunen pressede på at finde kapacitet til de nye maj børn. Skolerådet ønsker at give de nye børn så god en start som muligt, så det arbejdes der på. Indtil videre at starten skubbet til tidligst 1. juni.

  Fjernundervisningen

  Alle skoler arbejder hårdt på at få fjernundervisningen til at fungerer rundt på alle skoler. Indtil videre har der overordnet været god feedback fra forældrene, især med tanke på at ingen skoler havde erfaringer eller mulighed for at forberede sig på hvordan man kunne lave fjernundervisning.

  Ledelse:

  Valgfagsstatus.

  Valgfagsprocessen startet op på nuværende 6. årgang. Vi danner 6 hold. 2 håndværk og design valghold, 2 madkundskabsvalghold, 1 musikhold og 1 billedkunstvalghold.

  Status ift. midlertidig kapacitet.

  BKA har sat den ny konstitueret direktør og centerchef Edda Heinskou ind i hvor vi er i processen, og de ar et møde hvor BKA og direktøren sammen med forvaltningen får status på hvordan forvaltningen har arbejdet på vores midlertidig kapacitet siden sidste møde inden Corona. BKA informerer bestyrelsen at hvis vi ikke får den midlertidig kapacitet som lovet senest januar 2021, så skubber en meget stor del af fagundervisningen i indskolingen ud af faglokalerne. Fagfordelingen startet op ift. lovmæssige justeringer, Ingen ledig stilling på nuværende tidspunkt.

  Klassedannelsesprocessen i kommende 7. klasse.

  Processen er startet op i denne uge. Vi har lavet et nyt klassedannelsesprincip som bestyrelsen skal godkende til dette møde, så vi kan bruge den i den videre proces. Behovet for et nyt princip for klassedannelse, er at vi ikke kan danne klasser udfra linjer i udskolingen da de nye valgfagskrav sætter en stopper for linjer som vi kender dem

  Besparelse på SFO og klubområde.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal spares penge på klubområdet og SFO. De besluttede i første omgang at alle SFO skulle lukkes i uge 42 for at spare lønkroner.  Kommunens Klub og SFO-lederne har i fællesskab argumentet imod en tvungen lukkeuge. De har foreslået at de selv finder de 300.00 kr. for SFO-en og 120.000 kr. for klubben som det handler om for Engelsborgskolen.

  Elever:

  Fælleselevråds demonstration aflyst

  Eleverne informerer om at den planlagte fælleselevråds demonstration aflyst grundet en flytning af et udvalgsmøde. Eleverne er noget ærgerlige da de har brugt meget tid på dette. De forsøger at skubbe demonstrationen til en anden dato.

  2. Status delvis genåbning

  Orientering v. Bettina

  BKA informerer at vi oplever at det kører fortsat godt. Alle medarbejdere løber stærkt i en ny og kompleks hverdag, hvor vi står på Sundhedsstyrelsens retningslinjer i alt hvad vi gør.

  Vi ruller ressourcer i form af udskolingslærere der her måtte undervise andre årgange ofr at få virkeligheden til at gå op. Disse er vi ved at rulle tilbage hjem så de kan varetage endnu mere fjernundervisning for skolens ældste elever. De kommer stadig til at agere bagvagt ift. driften. Vi ved ikke om vi løber ind i en at en masse medarbejdere pludseligt bliver syge på samme tid. Derfor agerer nogle af udskolingslæreren som bagvagt for resten af skolen.

  Undervisningen på 9. årgang har kørt med alle fag. Vi har desuden besluttet at vi laver øveprøver i dansk, engelsk og matematik for 9. klasserne. Ligeledes vil der i de naturvidenskabelige fag være en læringssamtaler med den enkelte elev i Teams eller fysisk på skolen, hvor der vil blive mulighed for eleverne at vise hvad de har lært i fagene.

  Vi som skole ønsker at give vores 9. klasser oplevelsen af at have været til prøve og blive vurderet inden de forlader os. Endvidere bruger vi også begge dele til at vurderer hvilke årskarakterer de skal have og som blive overført grundet Corona.

  For os er det processen, som er det vigtigste, ikke hvilken karakter man får, så vi vil fokusere på den feedback eleverne får efter deres prøve. Undervisningsministeriet er kommet med en udmelding omkring prøveprøve muligheder, og det de skriver passer godt ind i de planer, vi har lavet.

  En ændring i en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen har gjort at man kan passe to hold på samme tid i SFO-tid, dette har gjort, at vi kan bruge pædagog-ressourcerne på en måde, så lærerne i indskolingen kan fokusere på skoledelen, og pædagogerne på SFO-delen.

  Vi har kigget på ressourcerne og rammerne om hvornår og hvordan vi eventuelt ville kunne modtage majbørnene. Vi har fundet plads i trygge miljøer, og lige nu arbejder vi på at finde ressourcerne internt, og få koblet medarbejderne på den bedst mulige måde.  

  Forældrene i bestyrelsen oplever at deres børn har haft en god start i fase 1 af genåbningen.

  Formanden spørger til om de af Jakob Bundsgaard formand for KL lovede ekstra ressourcer, er noget vi som skole har om. BKA fortæller at skolerne ikke fået noget tal på om hvor meget skolerne får dækket af deres ekstraudgifter, og man er i skolelederkredsen bekymret for meget af de ekstra omkostninger i forbindelse med Corona, den enkelte skole ender med selv at skulle indhente.

  Bestyrelsen spørger til hvordan er stemningen blandt personalegruppen?

  BKA fortæller at stemningen er god, ledelsen har forsøgt at finde en bedre balance for personalet, så så meget som muligt af deres arbejdstid bliver brugt i deres kerneopgave. Medarbejdere er godt brugte og trætte, da de arbejder i en mere kompleks hverdag, som kræver ekstra ressourcer mentalt.

  Skolebestyrelsen spørger ind hvordan skolen sikrer undervisning i de fag som ikke omfattes af nødundervisning?

  BKA fortæller at skolen forsøger at finde en balance imellem at skulle være på skolen, og kunne være en del af hjemmeundervisningen.

  3. Princip for klassedannelse

  Beslutning v. Julie og Bettina

  Ledelsen har lavet et oplæg, som har været behandlet og nikket til i skolens MED udvalg, og nu er det bestyrelsens mulighed for at komme med kommentarer til dette møde.

  Ledelsen har fundet inspiration udefra, og har lavet et princip som de synes fremstår som et bredt og helstøbt princip, som giver god plads til ønsker fra elever, så skolen fremadrettet kan danne fagligt og socialt afbalancerede klasser også ift. kønsfordelingen.

  Skolebestyrelsen har nu behandlet princippet. Og det er godkendt af skolebestyrelsen dd.

  Bilag – oplæg til princip for klassedannelse til kvalificering og beslutning.

  4. Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet

  Orientering og drøftelse v. Bettina og Jesper

  Forvaltningen varsler at de vedhæftede forslag kommer i høring 15. maj til 15. juni.

  Det omhandler fem omstillingsforslag og to investeringsforslag.

  De er blevet drøftet i MED-udvalget, som er videresendt til forvaltningen, som også er sendt til kommunalbestyrelsen på deres opfordring.

  Jesper Lange afdelingsleder i klub Baune uddyber hvad de forslagene kunne komme til at betyde for klub Baune.

  Klubben er forbeholdene for især forslaget om at starte et juniorklub tilbud, der ville være en aften om ugen som var kun for 7. klasserne. Man er blandt personalet og ledelsen i klub Baune bekymrede for at et juniorklub tilbud vil udhule ressourcerne i ungdomsklubben, da der ikke direkte følger ekstra personale ressourcer med. Man forestiller sig at de børn der vil benytte juniorklub aften er en gruppe, børn som har behov for meget voksen kontakt, så der er risiko for at de kommer til at udhule personaleressourcen på ungdomsklub aftenerne.

  Kontingenter for juniorklubben kommer til at ligge samme niveau som fritidsklub, og det betyder i praksis at et barn kun kan komme to gange om ugen for samme pris som da man kunne bruge fritidsklubben hver dag.

  Kapacitet er også udfordret ift. Baune er allerede presset på arealet med de eksisterende medlemmer og personale.

  I forslaget er der 500.000 kr. fordelt på alle klubber, hvilket kan ikke give mange lønkroner i den enkelte klub.

  Næstformanden sidder i et udvalg fremtiden for klubområdet i kommunen, og har oplevet, at der var et arbejdsmøde i en gruppe, som skulle kigge på området, som blev aflyst.

  SE høringssvar allerede er udarbejdet BKA og formanden.

  Den samlede bestyrelse synes at det er vigtigt, at vi er på denne opgave, da der ikke findes nogle steder i kommunen ud over klubberne, hvor de unge mennesker kan forsamles, så derfor er det vigtigt at vi som skolebestyrelse råber vagt i gevær, og at det ikke er at på dette område der skal spares.

  Eleverne foreslår at man måske kunne få klubpersonale til at patruljere i skolegårdene om aftenen, så de kunne bruges af eleverne, uden yderligere opsyn.

  Bestyrelsen er nysgerrig på om der findes data på hvor meget de tilmeldte børn bruger Klub Baune og Ungdomsklubben?

  Skolen har kun indmeldelsesdata, som ligger højt, men vi har ikke konkret tal her.

  Der er en vis bekymring hos personalet om at mange forældre vil benytte muligheden for at straks udmelde deres børn pga. Corona dispensation. Der ville gøre meget ondt på driften hvis mange gjorde det. Ledelsen følger tallene tæt og vil reagere hvis mange begynder at melde deres børn ud.

  SFO og klubleder kommenterer at de har bedt forældrene om at indmelde deres børn i april måned, og man holder øje med hvor stor en del af forældrene, der melder deres børn ind.

  Det undrer bestyrelsen at kommunalbestyrelsen vil spare på klub-området samtidigt med man ønsker at opprioritere en omfattende forebyggelses strategi.

  SKB forslår at Anders tager de kommentarer fra SKB med til næste møde med forældrene.

  Bilag – Drøftelse som kvalificering til kommende høringssvar til forvaltning.

  5. Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet

  Orientering v. Bettina og Birgitte

  Birgitte starter med at fortælle, at der skal findes 2.05 millioner på området, og at man i første omgang det meningen at beslutningen var at skulle findes ved at lave en årlig ferielukning i uge 42 på alle skoler, og så have nødåbning for hele kommunen et sted. Det er nu politisk besluttet at det kan gøres på andre måder. Klublederne foreslog kommunalbestyrelsen at de selv fandt pengene i deres lokale personale og driftsbudgetterne, og det har kommunalbestyrelsen accepteret. Resultatet er at børnene på Engelsborgskolen også næste år kan blive passet i uge 42 i egen SFO i stedet for i en fællespasning.

  På denne måde skal SFO og klubleder finde de ca. 400.000 på både drift og løn.

  Bilag

  6. Status indsatsområde 2

  Orientering v. Kasper og Julie

  Kasper fortæller at de afholdte workshops er gået godt. Anne Glerup en anden forældre og Kasper har lavet en rapport som sammenfatter de afholdte workshops. Denne vil snarest blive delt med ledelsen.

  Dernæst vil en tekstforfatter, som også er forældre, gennemskrive rapporten og gøre den lækker, så den kan præsenteres for hele personalegruppen i starten af det nye skoleår.

  Bestyrelsen kan dernæst komme med input herefter. Planen er stadig at udrulningen kommer til at ske sommer 2021.

  7. Eventuelt

  V. Julie

  Bestyrelsen spørger til hvor langt man er med renoveringen af det brændte skur i skolegården?

  BKA informerede at politiet har lukket sagen, og at der eksisterer en plan for en genopbygning i forvaltningen, og at ledelsen er opfølgende på den.

  Der er gadeplans SSP der runderer, samt klubpædagogerne gør det også jævnligt. Dog har det ikke en effekt ift. de unges ophold på skolens områder om aftenen og i weekenden.

  Bestyrelsen oplever at fredagsmailene fra ledelse til forældre fungerer rigtigt godt.

  8. Til formidling

  V. Julie

  Intet til formidling

   9. Kommende punkter

  • Kommunikationsfoldere for kontaktforældre skal genevalueres
  • Kapacitetsgruppe (Julie og Kasper)
  • Kompetenceudvikling af lærere 
  • Kommunikation
  • Skolens indsat ift. Angst og Cool kids
  • Principper til revidering

  Klassedannelse på kommende 1. årgang

  Skolen har indstillet til kommunalbestyrelsen at man ønsker at samle elever på kommende 1. årgang i 4 klasser i stedet for de nuværende 5 klasser. Der er 96 elever på nuværende tidspunkt, og disse er ikke fordelt så jævnt. En af klasser kommer helt ned på 16, og da denne klasse heller ikke fungerer optimalt så ønsker skolen at denne klasses eleverne fordeles ud på de 4 andre klasser. Skolen mener de ville kunne danne 4 klasser som er homogene på alle parametre, og der vil stadig være plads til vi kan optage 8 elever uden at vi skal en 5. klasse på årgangen.

  I morgen vi der komme første runde kommunikation til alle klasser på årgange.

 • Referat af skolebestyrelsesmøde d. 26. august 2020

  Mandag d. 26. august 2020 klokken 17.00 – 19.00

  Lokale: Teams

  Mødeleder: Julie Kock Clausen

  Referent: Martin Steno

  Forplejning: Forplejning efter eget valg

  Deltagere:

  Julie Kock Clausen, Niels Højlund Pedersen, Kasper Ulf, Maria Ersvær, Anders Bitch, Thomas Black-Petersen,Tina Svendsen, Marlene Hjerting, Birthe Pedersen, Bettina Kallenbach, Martin Steno, Rosa Skøt Hindrup, Linea Black-Petersen

  Afbud:

  Anders Bitch, Birgitte Jepsen, Haris Bin Waris

  1. Meddelelser

  Mødet startede med en præsentation af bestyrelse og nye de elevråds repræsentanter.

  Formanden

  Formanden og næstformanden har været til møde i skolerådet. Mødet havde fokus på et fælles høringssvar omkring programmet for det specialiserede børneområde. Alle skolebestyrelser er gået sammen om et fælles høringssvar. BKA vil rundsende det lokale høringssvar som formand og næst formand har lavet. Begge hørringsvar er vedhæftede.

  Ledelsen

  Hvad har vi lært af Corona?

  Skolen har arbejdet med, hvad man har lært af de to Coronaperioder, og man har blandt indført seks fordybelsesdage hen over skoleåret 2020-21. Disse dage er bygget op på samme måde som skoledagene var i anden genåbningsperiode, dvs. en forkortet skoledag, med alle ressourcerne fordelt på fire (indskoling) eller fem undervisningstimer (mellemtrin og udskoling). Og medarbejderne er sammen med den samme gruppe børm hele dagen, så det giver alle mulighed fordybelse og/eller ture ud af huset. Alle er opsat på at fordybelsesdagene skal blive det gode vi har taget med fra Coronaperioden. Skolen vil evaluere dagene i slutningen af året.

  Kapacitetsforøgelse

  BKA har dd. haft møde med arkitekten omkring fase 1 af kapacitetsudvidelsen. Næste uge vil det første styregruppemøde efter Corona-nedlukningen finde sted, og her vil BKA blive præsenteret med en revideret tidsplan.

  Indtil videre har arkitekten formildet at Bygning 6  (midlertidig udskoling) forventes at være færdig i 2024. Mens fagbygningerne (A og H) forventes at være færdig i 2025.

  En af baggrundene for tidsplanens fremskrevne datoer er at byggeriet skal igennem en tung og tidskrævende lokalplans proces, og at hele byggeriet skal i EU udbud grundet des budgetstørrelse.

  BKA vender tilbage med mere detaljeret tidsplan når denne officielt foreligger.

  Status på skolens budget

  Lige nu ser skolens budget ud til at kunne godt sammen. Skolen har et overskud på ca. 900.000 kr. mens SFO og klub har et underskud, men tilsammen ser det fornuftigt ud. Skolen har på nuværende brugt 250.000 kr. på ekstra udgifter if. med Corona. Blandt er værnemidler nu noget skole selv indkøber. Beløbet er konteret på skolens Coronakonto som CUP indledningsvis i foråret 2020 medlte ud at de ville dække. Skolen har endnu ikke hørt i hvilket omfang at de vil få dækket de konterede ekstra udgifter.

  Skoleårets opstart

  Skolen er kommet godt i gang med de nye 0. klasser. Og begge de nydannede årgange, 1. klasser og ny 7. klasserne er kommet godt i gang.

  Og alle både børn og ansatte har haft godt styr på Coronaforholdsreglerne. Skolen arbejder hele tiden på at justere rammerne omkring morgenaflevering for at undgå for meget klumpdannelse rundt omkring på skolen.

  Vakante stillinger

  En lærer som skolen ansatte op til sommerferien, har valgt at opsige sin stilling da han mod forventning ikke bestod sin sidste eksamen.

  Derudover oplevede vi at en medarbejder i udskolingen som var på barsel, opsagde sin stilling med 7 dages varsel.

  Derved har vi to stillinger slået op, en matematik, n/t og engelsklærer i indskolingen og en matematik og tysklærer i udskolingen. Indtil mulige ansættelser 1. november så bemander alt hvad vi kan med uddannede lærere, så langt han ad vejen, som det nu er muligt, men det er ret langt. Resten bliver læst af en fast vikar.

  For højt Sygefravær for højt ift. de kommunale retningslinjer.

  Skolens personale og SFO-personalet har for højt fravær ift. det kommunale gennemsnit for området.

  Data kommer fra maj 2019 og 12 måneder frem. Skoledelen har et samlet sygefravær på 13,8 dage per årsværk, mod et kommunalt gennemsnit på 13,3 dage.

  SFO’en havde et sygefravær på 24,7 sygedage per årsværk, mod det samme kommunale gennemsnit på 13,3 dage.

  Skolens ledelse har lavet et udkast til to handleplaner for nedbringelse af sygefraværet på begge områder. Disse bliver behandlet og endeligt besluttet på et MED-udvalgsmøde på fredag den 28. august.

  Elevrådet

  Elevrådet konstitueret for skoleåret 2020-21

  Dette skete til et elevrådsmøde i uge 34. Udskolingsleder Dorte, introducerede det nyvalgte elevråd for hvad det var for en rolle de havde fået. O der blev valgt tre elevrådsformænd, en for hver årgang. Valgt blev Linea Black-Petersen, Rosa Skøt Hindrup samt Haris Bin Waris. Der vil også blive valgt en elevrådsmiljørepræsentant, som eleverne vil kunne henvende sig til hvis de oplever noget ved deres arbejdsmiljø som der ikke fungerer. Og netop arbejdsmiljøet vil være et fast punkt til de kommende elevrådsmøder.

  Ingen andre havde nogle meddelelser

   

  2. Nyt juniorklub tilbud 1. oktober 2020

  Baggrund for juniorklub

  Som et led i at forbedre tilbuddene til kommunens unge mennesker, har man i BUU besluttet at indføre Juniorklub fra den 1/10 2020, som et særligt tilbud for kommunens 7. klasser. 

  Forældrebetalingen kommer til at beløbe sig på 600 kr. per måned i 11 måneder, mens en ungdomsklubplads kommer til at stige per 1/10.2020 til 300 kr. mod de 221kr. man betaler nu. For denne ydelser får de unge mennesker i 7. klasse både et

  Eftermiddagstilbud kun til dem hver eftermiddag, og et aftentilbud kun til dem to gange om ugen. Ungdomsklubben er fortsat to aftener om ugen.

  Personalet i klub Baune blev den 26. juni bekendt med BUUs endelige beslutning om at etablere en juniorklub til oktober. Og siden har de været i arbejdstøjet for at forberede og sælge juniorklubben

  De har brugt meget tid på at være nysgerrige på hvordan de kan tiltrække 7. årgang til eftermiddagstilbuddene. Et eksempel på hvad de er kommet frem til ind til videre, er en Rekorduge hvor der sættes fokus på at 7. klasserne er et stort fællesskab som en optakt og et eksempel på hvad en kommende juniorklub kan. Man har desuden i fællesskab med 7. klasserne indrettet et rum i Krydset som kun er til dem. Og klubben har i fællesskab med eleverne lavet et fast to ugers skema med lige og ulige uger.

  Den 7. september kl. 9.30 til 13.00 indtager 7. klasserne Baune, og prøver de specifikke 7. årgangsaktiviteter.

  Derudover er Juniorklubfestudvalget gået i gang med at planlægge en fest for hele årgangen.

  Desværre blev 7. årgangs forældremøde i sidste uge aflyst, men der kommer en folder ud til forældrene, som beskriver alle de gode ideer som er planlagt for det kommende skoleår.

  Der skal lyde en kæmpe ros fra skolebestyrelsen til Baune for hvor tydelige I er, og hvor gode I er, til det I laver.

  Slutteligt minder Jesper om at taksten stiger for alle 7. klasser den 1/10 til det dobbelte, men så får de også den fulde pakke.

  Derudover opfordrer Jesper skolebestyrelsen til at være med til at sælge klubben generelt set for alle årgange, da det har set meget slemt ud ift. at få børn indmeldt i klubben. Og færre børn betyder at økonomien kan have svært ved at hænge sammen med den nuværende bemanding, så vi har en fælles opgave at hele klubben og dens tre tilbud. Der er på alle årgange børn der ikke er blevet meldt igen efter at de havde mulighed for at straksudmelde deres børn if. med Corona.

   

  3. Corona

  Status på håndtering af Corona

  Generelt set oplever skolen at de er kommet godt i gang med den nuværende Coronasituation og de retningslinjer, der er gældende på nuværende tidspunkt. Der eksperimenteres med forskellige former for nudging, og søges dialog med især indskolingsforældrene om hvordan i fællesskab kan hjælpe til med at få, så få situationer som muligt, hvor mange mennesker står tæt. Vi har desuden fået lov til at få en indgang mere ind til cykelparkeringen ud mod Chr. X’s Allé, så vi kan lave en ind- og en udgang, og derved fjerne den flaskehals, som vi har haft ved den ene etablerede indgang.

  Skolen havde i sidste uge en episode på 7. årgang, hvor en elev tog en hjemmetest og denne vidste et vedkomne var Covid-19 positiv. Skolens ledelse ville som udgangspunkt ikke kommunikere ud til forældre omkring en positiv hjemmetest, men da familien havde været i kontakt med sundhedsstyrelsen mandag morgen, og de dernæst fortalte skolen, at de var blevet rådet til alle at blive testet og dernæst hjemmeisolerer sig selv, valgte skolen at skrive til både 7. årgang og til 9. årgang, hvor der var en søskende.

  Skolen skrev til begge årgange at der var tale om en positiv hjemmetest. Ikke en officiel test. De skrev desuden at der skulle ekstra øje med afsted på de to årgange og at der blev sprittet godt af.

  Skolen vidste ikke, at ikke forældre ville modtage en Aulabesked, hvilket resulterede i at flere forældre på 7. årgang ikke modtog skolens infomail. Dette skete fordi med på skolen ikke vidste at Aula ikke automatisk flyttede alle elever og forældre over fra 6. årgang før ferien til 7 årgang efter ferien. Dette kunne de ikke vide, da det var første år med et elevrul i Aula.

  Dagen efter udmeldingen oplevede skolen flere forældre der reagerede ved at holde børn hjemme på tværs af årgangene, og at mange havde kørt til lufthavnen for at blive lyntestet. Derudover var der flere der henvendte sig direkte til skolen, for at få mere information, og flere hvem det drejede sig om. Skolen havde fået vejled fra kommunens advokater at de ikke måtte nævne navnet på eleven pga. GDPR.

  Flere forældre pressede på for at få dele eller hele skolen lukket ned.

  BKA var i dialog med sundhedsmyndighederne ift. hvordan vi skole skulle forholde os. Og de stod på at vi ikke skulle lukke ned før der var en rigtig Coronatest som viste at eleven var Covid-19 positiv.

  Skolen har siden erfaret at andre skoler har oplevet samme udfordring med at Aula ikke rullede alle forældre med i de nye klasser.

  Skolen her været nødsaget til at udskyde 7. klassernes forældremøde. Det gav generelt ro og tryghed ift. de nuværende Coronaretningslinjer, men ikke alle forældre følte det var den beslutning.

   

  Den erfaringer skolens ledelse fik gjort sig, er at de fik håndteret situationen godt, og deres reaktionssystemer fungerer og nu har man sikret sig at alle elever er tilknyttet de rigtige klasser.

  Derudover var der håndsprit sagen fra Metroen om at deres håndsprit ikke var effektiv ift. Covid 19. Det gjorde, at der var nogle forældre, der forhørte sig om den håndsprit, vi havde fået sat op i udskolingen, også var effektiv nok ift. Covid 19, da børnene oplevede at den virkede mild på hænderne.

  BKA går i dialog med leverandør for at få en garanti for at deres produkt var effektivt ift. Covid 19. Det kunne de desværre ikke, så vi har nu indkøbt et Ethanol baseret produkt, som kan stå inden for at være effektivt ift. Covid 19

  Ekstra indgang til cykelparkering.

  Da vi længe har oplevet at der kø omkring cykelparkeringen bag mellemtrinsbygningen, da der kun er en indgang som også skal fungere som udgang. Vi har nu endelig fået lov til at få lavet et hul i hækken, så vi kan undgå kø ved den ene indgang/udgang.

  Voksne som rollemodeller

  Det blev kort vendt, at det er vigtigt at alle voksne også holder afstand, når de er ved skolen, så de kan fremstå som rollemodeler for vores børn.

  Højere fravær hos medarbejderne pga. en ændret teststrategi

  Vi kan se, at vi begynder at få et højere sygefravær, da vi alle har fokus på Covid 19 symptomer, og at man har ændret teststrategien om at flere skal testes.

  Næste skridt er at vi på skolen diskuterer hvordan vi kan få en undervisning med den lærer, der venter på svar derhjemme til at fungere.

   

  Skolebestyrelsen roser den håndtering som skolens ledelser har truffet på baggrund af sundhedsmyndighederne vejledning.

   

  4 Høring administrative budget 2021-2024

  Det kom BKA i hænde i går tirsdag,

  Formanden gennemgår processen omkring høring vedr. budget, hun fortæller at processen lige nu befinder sig på det overordnede plan.

  Det høringssvar som bestyrelsen skal lave, vil formanden og BKA gerne lave et udkast til sammen. Dette vil ske når der har været et virtuelt møde, hvor budgettet bliver foldet ud.

  BKA fortæller kort hvad hun læser ind i budgettet. På den ene side at der tilført penge, men der er desværre også ni konkrete reduktion, så samlet ser resultatet på nuværende tidspunkt ud til at være dårligere end sidst. Det er dog endnu svært at se hvordan tallene konkret kommer til at udmønte sig for Engelsborgskolen.

  Formanden kommenterer at man konkret vil investere i det specieleret område, hvorved man regner med at kunne høste gevinster på det almene område.

  BKA og formanden vil forsøge at nå at lave høringssvaret tidsnok til at det kan blive sendt rundt bestyrelsens medlemmer, inden det skal afgives.

   

  5 Opdatering fra skolebestyrelsen efter deltagelse i forældremøder

  Medlemmer der har været ude fortæller at de bød velkommen til skoleåret og kom ind på de aftalte punkter. Derudover blev det også forsøgt at hverve medlemmer til den kommende skolebestyrelse.

  Skolebestyrelsesmedlemmerne oplevede forskellig stemning i klasserne. Det fremstod som om der var stor forskel på hvordan forældrene sender deres børn i skole, og hvilke forventninger der var fra forældrene.

  Alle oplevede at det var godt at komme rundt i klasserne, fremfor en hel årgang, da man fik mere dialog med flere forældre end de andre år.

  Til næste skolebestyrelsesmøde ønskes en samlet opsamling ift. den fremadrettede struktur for deltagelse på forældremøder.

  Ledelsen havde også en oplevelse at deres klassevise oplæg for 0. klassernes forældre også fungerede godt, da det også her gav mere mulighed for dialog.

  Hele skolebestyrelsen mener desuden at det færdige værdigrundlag også vil kunne understøtte og forbedre måden hvorpå skolebestyrelsen kan bidrage til forældremøderne fremadrettet.

  Dette bliver et punkt til næste bestyrelsesmøde.

   

  6 Eventuelt

  Må man gå i Netto?

  Oplevelse af at der er mange børn i Netto i løbet af pauserne.

  Vi er enige at eleverne ikke må gå i Netto. Dorte vil efter planen var i pauserne foran Netto. Dorte går ud i klasserne og snakker om at

  Vil vi se at vores elever blander sig udenfor legegrupperne i Netto eller hos bageren. Det er kun skolen hvor vi kan sikre at børnene ikke blander sig.

  Bestyrelsen glade for fredagsinfo.

   

  7 Til formidling

  Skolebestyrelsen anbefaler skolen at de laver et generelt skriv om hvordan man som forældre skal forholde sig hvis skolen får et Coronatilfælde blandt eleverne eller medarbejdere.

  Skolens ledelse genindfører fredagsinfo opslaget til alle forældre på Aula