Gå til hovedindhold

Uddannelsesplan for 2019-20

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Københavns Professionshøjskole KP/Campus Carlsberg.

Praktikbillede

Uddannelsesplan 2019-20

For lærerstuderende i praktik fra Københavns Professionshøjskole KP/Campus Carlsberg

Uddannelsesplanens indhold:

 1. Skolen som uddannelsessted
 2. Kompetencemål for praktikfaget
 3. Forventninger til praktikkens parter
 4. Plan for praktik på niveau I
 5. Plan for praktik på niveau II
 6. Plan for praktik på niveau III

1. Skolen som uddannelsessted

Skolens ledelse

Skoleleder: Bettina Kallenbach

Afdelingsleder for indskolingen: Martin Steno

Afdelingsleder for udskolingen: Lasse Rømer

Afdelingsleder for mellemtrin: Tine Friis Jakobsen

Kontorleder: Jill Jørgensen

Sygemelding: vikartelefonen 20239539 (6.45-7.00).

Raskmelding mandag til torsdag skal ske inden kl. 15.00 til kontoret dagen før, du kommer tilbage på tlf: 45284000. Alle medarbejder er automatisk raskmeldt fredag eftermiddag.

Er du syg hen over weekenden, skal du sygemelde dig igen mandag morgen.

Skolens adresse og mail

Engelsborgvej 66, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 45 28 40 00 mail.: engelsborg@ltk.dk

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlige og praktikkoordinatorer

Hanne Kinslev mail: uv67x8dx@ltkedu.dk

Helle Faurschou mail:uv7k49t4@ltkedu.dk

Engelsborgskolen

Engelsborgskolen er uddannelsessted for områdets børn med ca. 1025 elever fordelt fra

børnehaveklasse til 9. klasse.

Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling med 4/5 spor på hver årgang (7. årgang har 5 spor, børnehaveklasser og 1. årgang ligeledes 5 spor).

Vi har en udskolingsstruktur med retningsopdelte klasser, hvor der er fokus på innovative processer.

Engelsborgskolen har et tæt samarbejde med Virum Gymnasium omkring elever med særlige forudsætninger. Som led i åben- skoleprojekt udbygges dette samarbejde til også at gælde andre ungdomsuddannelser. Yderligere samarbejdes med områdets virksomheder om fælles projekter.

I indeværende skoleår er der fokus på ny mellemtrins struktur med fokus på innovative processer.

Vi arbejder i selvstyrende team. Vi har særlig fokus på Meebook, Aula, synlig læring, læringsmålstyret undervisning, lektionsstudier….

Skolen som uddannelsessted

Engelsborgskolen er uddannelsessted for lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole med ca. 30 studerende årligt fordelt på 1., 2., 3. og 4. årgang. På Engelsborgskolen tilstræber vi at lave praktikskemaer, hvor de studerende følger èn lærer eller èn klasse.

Vi deltager også i skoletilknytning på 1. årgang.

Vi betragter det som et privilegium at have samarbejde med lærerstuderende hen over et

skoleår til gensidig inspiration. Nye kollegaer er ofte tidligere lærerstuderende, som har udmærket sig i deres praktik her på skolen.

Vi bruger videooptagelser og brug af videoklip i vejledningen, og videooptagelser indgår også i kompetencemålsprøverne.  De studerende – ligesom det gælder for lærerne på skolen – er omfattet af Engelsborgskolens regler om brug af videoklip til intern kompetenceudvikling. De studerende skal huske, at alle optagelser skal tages på eget udstyr og aldrig på elevers. Optagelserne må udelukkende bruges i forbindelse med uddannelse og skal, efter endt brug, slettes. Ved praktikkens begyndelse afleveres en Tro- og Love-erklæring til HKI eller HFA.

Denne tro- og loveerklæring findes på praktikportalen.

Skolen prioriterer, at praktiklærere som udgangspunkt deltager i Københavns Professionshøjskoles praktiklærerkurser, og at skolens praktikkoordinatorer deltager i Praktiklærerforeningens kurser mindst en gang om året.

Muligheder for praksissamarbejde

Skolen prioriterer højt at samarbejde med de studerende og professionshøjskolen om øget praksissamarbejde.

Vi har bl.a. tidligere haft samarbejde om:

skoleovertagelse af flere dages varighed

projekt om faglig læsning på udvalgte årgange

praktiklærerne har varetaget praktikundervisning på Professionshøjskolen

øget skoletilknytning til praktikklasser uden for de ordinære praktikperioder

Link til relevant information på Engelsborgskolens hjemmeside. Praktikpolitik:

http://engelsborgskolen.skoleporten.dk/sp/file/5262c893-6ac4-4c6d-817c-3c916250ae6b/Praktikpolitik%20april%2015.pdf

Praktikkoordinatorer:

http://engelsborgskolen.skoleporten.dk/sp/file/5262c893-6ac4-4c6d-817c-3c916250ae6b/Praktikpolitik%20april%2015.pdf

2. Kompetencemålene for praktikken

Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken.

Didaktik

Kompetenceområde:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål:

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Skolens indsats:

Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis støtte den studerende i udformning af målstyrede undervisningsplaner og her vise skriftlige års, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau. Praktiklæreren vil i vejledningstimerne komme med refleksioner over de observationer, der er lavet. Praktiklæreren vil i samarbejde med den studerende sætte mål for den enkelte.

Klasseledelse

Kompetenceområde:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål:

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Skolens indsats:

Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan vedkommende selv organiserer og rammesætter sin undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte undervisningen i klassen for på den måde at udvikle den studerendes egen praksis – både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen.

Praktiklæreren/teamet vil informere de studerende om klassens regler og rutiner samt synliggøre elevernes forskellige behov.

Relationsarbejde

Kompetenceområde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål:

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Skolens indsats:

Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt. Observation af studerende og videooptagelser kan indgå i arbejdet. Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre. Praktiklæreren/teamet vil vejlede i konflikthåndtering. Praktiklæreren/teamet vil informere om de enkelte elevers særlige behov.

3. Forventninger til praktikkens parter

Engelsborgskolens praktikpolitik

Praktik er som bekendt et fag i læreruddannelsen, der skal afsluttes med en kompetencemålsprøve med karakter efter 7-trinskalaen. Desuden evalueres praktikforløbet med praktiklærer og praktikkontaktlæreren efter endt praktikperiode.

Dine mål i praktikken er, at du alene- og i samarbejde med andre:

 • planlægger (skriftligt) og gennemfører læringsmålstyret undervisning
 • varetager andre læreropgaver
 • reflekterer over og begrunder faglige og pædagogiske tiltag
 • indgår i skolens daglige virksomhed

For at dette kan lykkes, har vi følgende forventninger til:

Dit engagement

 • at du har gjort dig tanker om, hvorfor du vil være lærer
 • at du har sat dig ind i mål og CKF (indholdsområder og kompetencemål) for den konkrete praktikperiode
 • at du har overvejet og formuleret skriftligt, hvilke ønsker og udfordringer, du gerne vil have indfriet i praktikperioden
 • at du forholder dig interesseret, spørgende og undersøgende til det pædagogiske arbejde
 • at du overholder aftaler
 • at du tjekker din KP-mail, Praktikportalen samt Aula dagligt
 • at du overholder regler omkring syge- og raskmelding til skolens kontor
 • at du overholder tavshedspligten
 • at du tager ansvar for din praktik
 • at du er bevidst om din rolle som professionel voksen
 • at du gør brug af KP-vejlederen/praktikkontaktlærer/praktiklærer, når du har brug for det

Din forberedelse

Vi forventer:

 • at du i god tid aftaler møde med praktiklærerne inden praktikstart
 • at du har overvejet praktikkens mål og indhold - i forhold til klassens årsplan
 • at du i god tid afleverer din undervisningsplan til praktiklæreren
 • at du er forberedt til møder, undervisning og vejledning
 • at du forbereder dig til vejledningstimerne og laver dagsorden til disse (sendes til din praktiklærer senest dagen før)
 • at du er fleksibel og samarbejdsvillig i samarbejdet med din praktikgruppe
 • ved praktik i grupper, at du er villig til at fordele undervisningen imellem jer
 • ved praktik i grupper, at du superviserer/evaluerer med dine medstuderende

Din deltagelse i skolens hverdag

Vi forventer:

 • at du deltager i hele arbejdsdagen på lige fod med din praktiklærer/praktiklærere. Du kan kun forvente at planlægge evt. erhvervsarbejde efter kl. 17.
 • at du ud over undervisningen deltager i møder (f.eks. forældremøder, lærermøder, afdelingsmøder, teammøder, kursusmøder, AL-møder, fagteammøder mm.)
 • at du deltager i skole/hjem samarbejde
 • at du deltager i skole/hjem samtale
 • at du deltager i gang- og gårdvagter
 • at du deltager i tilsynsopgaver (f.eks. møder i klassen kl. 7.50 til første lektion)
 • at du er villig til at indgå i konfliktløsning.

4. Praktikplan

Før praktikkens start kan du se din praktikplan med praktikoplysninger og andre dokumenter på Praktikportalen www.ucpraktikportal.dk. Her kan du bl.a. se dit praktikskema, faktuelle oplysninger, mødedatoer mm. På velkomstdagen udfyldes gensidige forventninger, individuelle mål for praktikken, datoer for vejledningstimer mm.  Praktikplanen skal ses som et dynamisk dokument igennem hele praktikforløbet.

Undervisningsplan

Vi forventer, at du udarbejder en overordnet undervisningsplan, som sendes til praktiklæreren inden praktikstart. Undervisningsplanen skal indeholde:

 • formål/mål
 • undervisningsindhold/forløbsbeskrivelse
 • differentieringsovervejelser
 • overvejelser/refleksioner over de givne færdigheds- og vidensmål i relation til dit undervisningsforløb
 • evaluering

Du kan altid stille spørgsmål til din praktiklærer/kontaktlærer om alt mellem himmel og jord.

Vejledningstimer

Vi forventer:

 • at du inden gennemførelsen af undervisningen, aftaler med praktiklæreren, hvilke fokusområder, du ønskes observeret på. Disse fokusområder danner grundlag for dagsordenen til vejledningstimerne
 • at du som studerende/praktikgruppe er ansvarlig for at udarbejde dagsordenen til hver enkelt vejledningstime
 • at du sender dagsordenen til praktiklæreren senest dagen før vejledningen på Aula

Vejledningstimerne er altså konkret vejledning til dig/praktikgruppen. Det er en struktureret samtale med fast dagsorden. Det er her, hvor man efterbehandler, reflekterer over planlagt og gennemført undervisning.

Det er IKKE i disse timer man skal forberede undervisning eller tale om enkelte elever.

Skriftlighed

Det er et krav fra Københavns Professionshøjskole, at du i høj grad bruger skriftlighed i din praktik - se pjece om skriftlighed i praktikken.

Vi forventer:

 • at du skriftligt reflekterer over egen praksis. Skriftligheden er med til at fastholde episoder, overvejelser og refleksioner altså empiriindsamling fra din praktik
 • at du arbejder med din port folio i din praktik, som dokumentation for forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af din praktik til brug for professionshøjskolens bedømmelse.
 • at du arbejde med videooptagelser af egen og gruppens undervisningspraksis m.h.t. klasse-ledelse, didaktik og relationsarbejde.
 • at du udarbejder skriftlige undervisningsplaner
 • at du udarbejder timeplaner
 • at du/praktikgruppen udarbejder dagsorden til vejledningstimerne

Rollemodel

Du skal tage højde for, at du er rollemodel for eleverne.

Vi forventer:

 • at du møder til tiden, er klar når timen begynder, og ikke forlader klassen før timen er slut
 • at du møder velforberedt
 • at du er opmærksom på dit sprog og tænker over, hvordan du taler
 • at du har en passende påklædning og hygiejne
 • at du følger Engelsborgskolens regelsæt både skrevne som uskrevne regler

På Engelsborgskolen kan du forvente:

 • at du får tilsendt information og dokumenter på Praktikportalen inden praktikkens start
 • at du på velkomstdagen får udleveret materiale indeholdende login til skolens netværk, kode til Aula og andre praktiske informationer om skolen
 • at vi indhenter børne- og straffeattest efter dit samtykke på velkomstdagen
 • at du får fri kaffe og te på lærerværelset samt frugtordning på udvalgte ugedage
 • at du kan kopiere til din undervisning
 • at du har mulighed for materialelån fra f.eks. Center for Undervisningsmidler
 • at du har mulighed for at låne en vikarnøgle på skolens kontor for en dag ad gangen
 • at du kan få lånenummer til skolens læringscenter ved henvendelse til bibliotekarerne
 • at skolens praktiklærere med jævne mellemrum tilbydes praktiklærerkursus afholdt af Københavns Professionshøjskole
 • at praktikkontaktlærerne altid er parat til at hjælpe dig med stort og småt
 • at du vil føle dig velkommen og hurtigt blive integreret på skolen
 • at praktikken afsluttes med en kvalitativ bedømmelse som forudsætning til indstillingen til kompetencemålsprøven se link https://ucc.dk/sites/default/files/kvalitativ_bedoemmelse_med_faerdigheds_og_vidensmaal.pdf
 • at praktikforløbet afsluttes med et evalueringsmøde, hvor praktikkontaktlærerne gerne vil have ris og ros - samt gode ideer til forbedring
 • at din praktik afsluttes med en kompetencemålsprøve på Engelsborgskolen (niveau I) og på Københavns Professionshøjskole (niveau II og III) efter endt praktik.
 • at praktikken evalueres sammen med praktikkontaktlærer og din praktikgruppe.

Forventningerne til praktikkens parter

Se diagram om dette i billedet til højre.

Studerende arbejder som l

Studerende arbejder som studerende

Forklaring til kategorier fra diagrammet i ”Bilag til uddannelsesplan”. 

Kategori 1

Den studerende underviser ca. 16 lektioner om ugen. Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne en del af undervisningen sammen. Dertil kommer andre læreropgaver som fx lærermøder/afdelingsmøder/kursusmøder/fagudvalgsmøde/teammøder

Kategori 2

Den studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver hjulpet i gang af praktiklæreren/skolen fx forberedelse og efterbehandling af undervisning og vejledning, skole-hjemsamarbejde mm.

Kategori 3

Den studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven.

Kategori 4

Den studerende får i praktikgruppen vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen. Antal vejledningstimer udmeldes ved praktikkens start.

Plan for praktik på niveau 1

Didaktik

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.

Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål.

Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger.

Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Tilrettelæggelse på skolen:

Samarbejde med praktiklærer/team om planlægning af længere forløb, hvoraf de studerende herefter varetager sekvenser. Observere elever og får vejledning om elevernes forudsætninger.

I vejledningen drøftes forskellige didaktiske modeller fx relations-modellen med fokus på evaluering.

Observere både hinanden og forskellige lærere. Efterbehandle observationerne i praktikgruppen.

Klasseledelse

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Lede elevernes deltagelse i undervisningen.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Klasseledelse.

Tilrettelæggelse på skolen:

Have fokus på klasseledelse og klassemøder både i forhold til undervisning og i vejledning med praktiklæreren.

Relationsarbejde

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Kommunikere lærings og trivselsfremmende med elever.

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer.

skole-hjemsamarbejde.

Tilrettelæggelse på skolen:

Have fokus på relationsarbejdet både i forhold til undervisning og i vejledning med praktiklæreren

Deltage i forældrearrangementer, skrive til forældre i Aula, planlægge forældremøde med teamet.

Rammer Koordinatorerne planlægger praktikken, så en praktikgruppe enten tilknyttes en lærer eller en klasse alt efter de studerendes fag og krav til den pågældende praktik.

Tilrettelæggelse De studerende er ”lærere” på fuld tid men med nedsat tid, da det er et uddannelsesforløb, hvor de studerende har brug for ekstra tid og refleksion i forhold til en færdiguddannet lærer. Der er dog fuld tilstedeværelse på skolen på minimum 32 timer pr. uge.

Prøven Praktikken afsluttes med en mundtlig prøve i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i de tre kompetencemål for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.  Der gives karakter efter 7-skalaen og som gives ud fra professionshøjskole-lærers og praktiklærers samlede vurdering. Kompetencemålsprøven foregår på Engelsborgskolen med udgangspunkt i en praktikopgave og videoklip. Det er udelukkende praktikopgaven, videoen og den mundtlige præstation under prøven, der danner grundlag for karakteren.

5. Plan for praktik på niveau 2

Didaktik

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen.

Evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it.

Formative og summative evalueringsmetoder samt tests.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Tilrettelæggelse på skolen:

Samarbejde med praktiklærer/team om planlægning af længere forløb, hvor de studerende herefter varetager længere undervisningsforløb mhp. målstyret undervisning og den synlig lærende elev. Observere elever systematisk mhp. undervisningsdifferentiering.

De studerende skal som en del af deres undervisningsplanlægning gøre brug af forskellige evalueringsmetoder

De studerende skal observere hinandens undervisning mht. udvikling af deres lærerrolle og at have fokus på størst muligt elevudbytte (undervisningsdifferentiering). Fokus på målstyret undervisning.

Klasseledelse

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer.

Tilrettelæggelse på skolen:

Have fokus på klasseledelse og klassemøder både i forhold til undervisning og i vejledning med praktiklæreren.

Fokus på elevsamtaler.

Relationsarbejde

Færdighedsmål. Den studerende kan:

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Vidensmål. Den studerende har viden om:

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

professionel kommunikation mundtligt og digitalt,

Tilrettelæggelse på skolen:

Fokus på relationsarbejdet med elever/elevgrupper. Aktiv deltagelse i fagteam og årgangsteam.

Tydelig plan for undervisningsforløb med læringsmål kommunikeres til forældre og i Aula.

Deltage aktivt i teamsamarbejdet omkring relationsarbejdet (SAL).

Rammer Koordinatorerne planlægger praktikken, så en praktikgruppe enten tilknyttes en lærer eller en klasse alt efter de studerendes fag og krav til den pågældende praktik.

Tilrettelæggelse De studerende er ”lærere” på fuld tid men med nedsat tid, da det er et uddannelsesforløb, hvor de studerende har brug for ekstra tid og refleksion i forhold til en færdiguddannet lærer. Der er dog fuld tilstedeværelse på skolen på minimum 32 timer pr. uge.

Prøven Praktikken afsluttes med en mundtlig prøve i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i de tre kompetencemål for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der gives karakter efter 7-skalaen og som gives ud fra professionshøjskole-lærers, censors og praktiklærers samlede vurdering. Kompetencemålsprøven foregår på Københavns Professionshøjskole med udgangspunkt i en praktikopgave og videoklip. Det er udelukkende praktikopgaven, videoen og den mundtlige præstation under prøven, der danner grundlag for karakteren.

6. Plan for praktik på niveau 3

Didaktik

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner.

Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt.

Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer.

Metoder til formativ og summativ evaluering.

Observations-, dataindsamlings-og dokumentationsmetoder.

Tilrettelæggelse på skolen:

Selvstændigt planlægning af undervisning med målstyret undervisning, udførelse og evaluering af egen undervisning med sparing fra medstuderende, praktiklærer og øvrige relevante resourcepersoner.

Benytte forskellige evalueringsredskaber med fokus på elevernes udbytte af undervisningen

På baggrund af indsamlet empiri udvikle deres praksis med blandt andet metakognitive refleksioner selvstændigt og i teams.

Klasseledelse

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Tilrettelæggelse på skolen:

Selvstændigt arbejde med klasserumsledelse og synlig læring.

Relationsarbejde

Færdighedsmål. Den studerende kan:

Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen.

Kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Vidensmål. Den studerende har viden om:

Anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser.

Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Tilrettelæggelse på skolen:

Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv ved hjælp af fx tydelig kommunikation, rammesætning og struktur. Særlig fokus på inklusionselever.

Tydelig plan for undervisningsforløb med læringsmål kommunikeres til forældre og i Aula. Deltage aktivt i teamsamarbejdet omkring målstyret undervisning.

Rammer Koordinatorerne planlægger praktikken, så en praktikgruppe enten tilknyttes en lærer eller en klasse alt efter de studerendes fag og krav til den pågældende praktik.

Tilrettelæggelse De studerende er ”lærere” på fuld tid men med nedsat tid, da det er et uddannelsesforløb, hvor de studerende har brug for ekstra tid og refleksion i forhold til en færdiguddannet lærer. Der er dog fuld tilstedeværelse på skolen på minimum 32 timer pr. uge.

Prøven Praktikken afsluttes med en mundtlig prøve i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i de tre kompetencemål for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Der gives karakter efter 7-skalaen og som gives ud fra professionshøjskolelærers, censors og praktiklærers samlede vurdering. Kompetencemålsprøven foregår på Københavns Professionshøjskole med udgangspunkt i en praktikopgave og videoklip. Det er udelukkende praktikopgaven, videoen og den mundtlige præstation under prøven, der danner grundlag for karakteren.