Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsens ved Engelsborgskolens høringssvar

Her kan man læse skolebestyrelsens seneste høringssvar

Høringssvar 2019-2020

 • Høringssvar vedrørende budgetforslag 2022-2025

  Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen undrer os over den korte høringsfrist og samtidigt også, at vi skal forholde os til budgettet uden nogen form for vejledning ift. læsning af LTKs budget.

  Vi vil anbefale, at man næste år (hvor alle skolebestyrelser i øvrigt har nyvalg) laver en slags vejledning på 1-2 sider, hvor man forklarer lidt om baggrunden for årets budget og lidt om hvor man skal kigge hen i budgettet, hvis man har skolebestyrelsens briller på.

  Skolebestyrelsen har følgende kommentarer:

  Vi er bekymrede for de økonomiske konsekvenser af omstillingen af specialområdet.

  Vi er bekymrede for, at LTKs budget i den version, der er til høring, indeholder besparelser uden de nødvendige investeringer.

  Vi bakker fuldt ud op om en omstilling af specialområdet og en mere inkluderende tilgang, men mener, at der ikke kan hentes besparelser umiddelbart, men at disse først kan hentes efter investering i fx opkvalificering af personale mm.

  Skolebestyrelsen ønske er fortsat at få sat højere ambitioner på skoleområdet og i forlængelse heraf mener vi, at et budget, der giver plads til udvikling i dette arbejde er en forudsætning for, at alle andre ambitioner kan lykkes.

  Med venlig hilsen

  Julie Kock Clausen,

  formand for skolebestyrelsen Engelsborgskolen

 • Høringssvar vedr. omstilling af kommunens ungetilbud juni 2020

  Engelsborgskolen takker for at få lov til at give høringssvar i forbindelse med omstilling af kommunens ungetilbud.

  Indledningsvis vil bestyrelsen på Engelsborgskolen gerne anerkende, at kommunen har fokus på at udvikle og styrke forebyggelsesindsatsen på børne- og ungeområdet. Vi ser denne indsats som afgørende for, at vi har sunde og velfungerende børn- og unge.

  Det er derfor også glædeligt, at forvaltningen har planer om at udarbejde konkrete handleplaner med de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub/ungdomsklub er lav. Vi mener at disse gode rammer er afgørende for en stærk forebyggelsesindsats.

  Bestyrelsen på Engelsborgskolen er imidlertid meget bekymrede over den rammebesparelse, der lægges op til i omstillingsforslaget. Det har ikke været muligt – hverken via den arbejdsgruppe som forvaltningen nedsatte (som bestyrelsen på Engelsborgskolen var repræsenteret i) eller i øvrigt materiale at få overblik over, hvordan fritidsklub og ungdomsklub har påvirkning på eller er en del af kommunens forebyggelsesstrategi på området.

  Derfor er det utroligt uklart for bestyrelsen på Engelsborgskolen, hvad denne besparelse vil medføre ift. følgeproblemer, som f.eks. social udsathed og øget kriminalitet.

  Vi kan derfor ikke undlade at påpege, at omstillingen af kommunens ungetilbud har karakter af en spareøvelse, hvor hverken effekten af omstillingen ift. forebyggelsesindsatsen er klar, ligesom risikoen for følgeskader ikke kan vurderes på det foreliggende grundlag.

  Vi kan derfor ikke bakke op omkring en rammebesparelse på området, hverken via omstillingsforslag 1 eller omstillingsforslag 2.

  På bestyrelsens vegne

  Julie Kock Clausen

  Suzanne Nielsen Bojang Formand Kongevejens Skole

  Bestyrelsen Trongårdsskolen

  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter Heldagsskolen

  Morten Frouvne Vincentz Formand Fuglsanggårdsskolen og Formand for Skolerådet

 • Høringssvar vedr. skoleudviklingsstrategi december 2019

  Lyngby 8. december 2019

  Høringssvar vedr. skoleudviklingsstrategi

  Vi takker for muligheden for at fremkomme med høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes skoleudviklingsstrategi.

  Skolebestyrelsen mener, at strategien rummer mange gode intentioner, som vi er helt enige i.

  Vi mener dog, at der er et par vigtige områder, som strategien også bør omfatte:

  Skolernes store udfordringer med inklusion slet ikke er nævnt. Engelsborgskolen er ligesom de andre skoler udfordrede af mangel på ressourcer og kompetencer til at understøtte inklusionsindsatser ift. elever med særlige behov. Der til kommer, at kommunens samlede økonomi er presset af en stigning i elever, der kræver specialiserede og inkluderende indsatser.

  Skolernes bygningsmæssige udfordringer nævnes slet ikke. Engelsborgskolen har ikke fysisk kapacitet til at rumme alle de elever, som ønsker at gå på skolen. Desuden er skolens faglokalekapacitet for lille, for nogle fag slet ikke eksisterende og lokalerne er i utidssvarende og miserabel stand. Helt konkret mangler vi faglokalekapacitet på Engelsborgskolen inden for håndværk og design, madkundskab, idræt, natur og teknologi og billedkunst. Dette holdt oppe imod at med den nye lovgivning omkring valgfag skal yderligere 7. og 8. årgang til afgangsprøve i bla håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab.

  Personales kompetencer – og her tænker vi både på lærere og pædagoger –

  til at arbejde med og udleve de intentioner, der er i strategien, bør prioriteres. Dette for at sikre, at Engelsborgskolen kan leve op til intentionerne og forventningerne i strategien.

  Skolerådet i LTK har drøftet skoleudviklingsstrategien og har udsendt følgende fælles udtalelse, som vi vælger at indsætte i vores høringssvar:

  Skolerådet i Lyngby-Taarbæk konstaterer at vi, med den fremlagte skoleudviklingsstrategi, fortsat har høje ambitioner og forventninger til udviklingen af skolevæsenet i kommunen. Det er for så vidt positivt og godt.
  Skolerådet ser dog med bekymring på hvordan strategien skal udfoldes og implementeres. Der nævnes intet om ressourcer og økonomi. Vi har eftertrykkeligt, i vores to fælles høringsvar i relation til budget 2020-2023, gjort Lyngby-Taarbæk Kommune opmærksom på at høje ambitioner kræver den rette finansiering. Skolerne udvikles ikke indenfor rammebudgetterne - og slet ikke i det omfang som skoleudviklingsstrategien lægger op til.  

  På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

  Julie Kock Clausen, formand

 • Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen, februar 2020

  Lyngby 7. februar 2020
   

  Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen

   

  Vi takker for muligheden for at sende et kort høringssvar til de fremsatte planer om kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen.

   

  Vi vender tilbage med et udbygget høringssvar mandag i uge 8.

   

  Skolebestyrelsen har umiddelbart to kommentarer til det fremlagte materiale:

  1. Som vi har påpeget gentagne gange i løbet af de sidste fire år og har understeget meget tydeligt siden
  lovgivningen om obligatorisk prøve i praktiske fag i 8. klasse blev vedtaget, så har Engelsborgskolen en betragtelig
  udfordring med manglende faglokalekapacitet inden for madkundskab, håndværk og design, billedkunst, natur og
  teknologi og musik. Dette har afstedkommet, at Engelsborgskolen ikke har kunnet tilbyde undervisning i
  ovenstående fag for en stor del af skolens timer i respektive faglokaler, men har måttet lave en alternativ afvikling af
  fagtimerne. Nu nærmer vi os, at eleverne ifølge den nye lovgivning skal til eksamen, og vi er nødt til igen at
  understrege, at Engelsborgskolen IKKE kan løse sin opgaven pr. 1. august 2020 ift. disse praktiske afgangsprøvefag
  med mindre der afsættes en pulje til håndtering af dette som skitseret i sagen.

  2. Vi forstår, at det alene foreslås, at der politisk besluttes at igangsætte fase 1. Vi er helt uenige i, at det er
  tilstrækkeligt at igangsætte fase 1. Fase 2 skal også igangsættes, hvis skolen skal kunne rumme en 5-sporet udskoling
  (vi har aktuelt tre 5- sporede årgange i indskoling og på mellemtrin, der ”vokser op” og bliver 5-sporede i
  udskolingen) og kunne gennemføre tidssvarende idrætsundervisning (og særligt omklædnings- og badefaciliteter).
  Som aftalt vender vi tilbage med et udbygget høringssvar.

   

  På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen
  Julie Kock Clausen, formand
   

Høringssvar 2021-22