Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsens ved Engelsborgskolens høringssvar

Her kan man læse skolebestyrelsens seneste høringssvar

Høringssvar 2019-2020

 • Høringssvar vedrørende budgetforslag 2022-2025

  Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen undrer os over den korte høringsfrist og samtidigt også, at vi skal forholde os til budgettet uden nogen form for vejledning ift. læsning af LTKs budget.

  Vi vil anbefale, at man næste år (hvor alle skolebestyrelser i øvrigt har nyvalg) laver en slags vejledning på 1-2 sider, hvor man forklarer lidt om baggrunden for årets budget og lidt om hvor man skal kigge hen i budgettet, hvis man har skolebestyrelsens briller på.

  Skolebestyrelsen har følgende kommentarer:

  Vi er bekymrede for de økonomiske konsekvenser af omstillingen af specialområdet.

  Vi er bekymrede for, at LTKs budget i den version, der er til høring, indeholder besparelser uden de nødvendige investeringer.

  Vi bakker fuldt ud op om en omstilling af specialområdet og en mere inkluderende tilgang, men mener, at der ikke kan hentes besparelser umiddelbart, men at disse først kan hentes efter investering i fx opkvalificering af personale mm.

  Skolebestyrelsen ønske er fortsat at få sat højere ambitioner på skoleområdet og i forlængelse heraf mener vi, at et budget, der giver plads til udvikling i dette arbejde er en forudsætning for, at alle andre ambitioner kan lykkes.

  Med venlig hilsen

  Julie Kock Clausen,

  formand for skolebestyrelsen Engelsborgskolen

 • Høringssvar vedr. omstilling af kommunens ungetilbud juni 2020

  Engelsborgskolen takker for at få lov til at give høringssvar i forbindelse med omstilling af kommunens ungetilbud.

  Indledningsvis vil bestyrelsen på Engelsborgskolen gerne anerkende, at kommunen har fokus på at udvikle og styrke forebyggelsesindsatsen på børne- og ungeområdet. Vi ser denne indsats som afgørende for, at vi har sunde og velfungerende børn- og unge.

  Det er derfor også glædeligt, at forvaltningen har planer om at udarbejde konkrete handleplaner med de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub/ungdomsklub er lav. Vi mener at disse gode rammer er afgørende for en stærk forebyggelsesindsats.

  Bestyrelsen på Engelsborgskolen er imidlertid meget bekymrede over den rammebesparelse, der lægges op til i omstillingsforslaget. Det har ikke været muligt – hverken via den arbejdsgruppe som forvaltningen nedsatte (som bestyrelsen på Engelsborgskolen var repræsenteret i) eller i øvrigt materiale at få overblik over, hvordan fritidsklub og ungdomsklub har påvirkning på eller er en del af kommunens forebyggelsesstrategi på området.

  Derfor er det utroligt uklart for bestyrelsen på Engelsborgskolen, hvad denne besparelse vil medføre ift. følgeproblemer, som f.eks. social udsathed og øget kriminalitet.

  Vi kan derfor ikke undlade at påpege, at omstillingen af kommunens ungetilbud har karakter af en spareøvelse, hvor hverken effekten af omstillingen ift. forebyggelsesindsatsen er klar, ligesom risikoen for følgeskader ikke kan vurderes på det foreliggende grundlag.

  Vi kan derfor ikke bakke op omkring en rammebesparelse på området, hverken via omstillingsforslag 1 eller omstillingsforslag 2.

  På bestyrelsens vegne

  Julie Kock Clausen

  Suzanne Nielsen Bojang Formand Kongevejens Skole

  Bestyrelsen Trongårdsskolen

  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter Heldagsskolen

  Morten Frouvne Vincentz Formand Fuglsanggårdsskolen og Formand for Skolerådet

 • Høringssvar vedr. skoleudviklingsstrategi december 2019

  Lyngby 8. december 2019

  Høringssvar vedr. skoleudviklingsstrategi

  Vi takker for muligheden for at fremkomme med høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes skoleudviklingsstrategi.

  Skolebestyrelsen mener, at strategien rummer mange gode intentioner, som vi er helt enige i.

  Vi mener dog, at der er et par vigtige områder, som strategien også bør omfatte:

  Skolernes store udfordringer med inklusion slet ikke er nævnt. Engelsborgskolen er ligesom de andre skoler udfordrede af mangel på ressourcer og kompetencer til at understøtte inklusionsindsatser ift. elever med særlige behov. Der til kommer, at kommunens samlede økonomi er presset af en stigning i elever, der kræver specialiserede og inkluderende indsatser.

  Skolernes bygningsmæssige udfordringer nævnes slet ikke. Engelsborgskolen har ikke fysisk kapacitet til at rumme alle de elever, som ønsker at gå på skolen. Desuden er skolens faglokalekapacitet for lille, for nogle fag slet ikke eksisterende og lokalerne er i utidssvarende og miserabel stand. Helt konkret mangler vi faglokalekapacitet på Engelsborgskolen inden for håndværk og design, madkundskab, idræt, natur og teknologi og billedkunst. Dette holdt oppe imod at med den nye lovgivning omkring valgfag skal yderligere 7. og 8. årgang til afgangsprøve i bla håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab.

  Personales kompetencer – og her tænker vi både på lærere og pædagoger –

  til at arbejde med og udleve de intentioner, der er i strategien, bør prioriteres. Dette for at sikre, at Engelsborgskolen kan leve op til intentionerne og forventningerne i strategien.

  Skolerådet i LTK har drøftet skoleudviklingsstrategien og har udsendt følgende fælles udtalelse, som vi vælger at indsætte i vores høringssvar:  Skolerådet i Lyngby-Taarbæk konstaterer at vi, med den fremlagte skoleudviklingsstrategi, fortsat har høje ambitioner og forventninger til udviklingen af skolevæsenet i kommunen. Det er for så vidt positivt og godt.

  Skolerådet ser dog med bekymring på hvordan strategien skal udfoldes og implementeres. Der nævnes intet om ressourcer og økonomi. Vi har eftertrykkeligt, i vores to fælles høringsvar i relation til budget 2020-2023, gjort Lyngby-Taarbæk Kommune opmærksom på at høje ambitioner kræver den rette finansiering. Skolerne udvikles ikke indenfor rammebudgetterne - og slet ikke i det omfang som skoleudviklingsstrategien lægger op til.  

  På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

  Julie Kock Clausen, formand

 • Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen, februar 2020

  Lyngby 7. februar 2020

   

  Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen   

  Vi takker for muligheden for at sende et kort høringssvar til de fremsatte planer om kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen.

   

  Vi vender tilbage med et udbygget høringssvar mandag i uge 8.

   

  Skolebestyrelsen har umiddelbart to kommentarer til det fremlagte materiale:  1. Som vi har påpeget gentagne gange i løbet af de sidste fire år og har understeget meget tydeligt siden

  lovgivningen om obligatorisk prøve i praktiske fag i 8. klasse blev vedtaget, så har Engelsborgskolen en betragtelig

  udfordring med manglende faglokalekapacitet inden for madkundskab, håndværk og design, billedkunst, natur og

  teknologi og musik. Dette har afstedkommet, at Engelsborgskolen ikke har kunnet tilbyde undervisning i

  ovenstående fag for en stor del af skolens timer i respektive faglokaler, men har måttet lave en alternativ afvikling af

  fagtimerne. Nu nærmer vi os, at eleverne ifølge den nye lovgivning skal til eksamen, og vi er nødt til igen at

  understrege, at Engelsborgskolen IKKE kan løse sin opgaven pr. 1. august 2020 ift. disse praktiske afgangsprøvefag

  med mindre der afsættes en pulje til håndtering af dette som skitseret i sagen.  2. Vi forstår, at det alene foreslås, at der politisk besluttes at igangsætte fase 1. Vi er helt uenige i, at det er

  tilstrækkeligt at igangsætte fase 1. Fase 2 skal også igangsættes, hvis skolen skal kunne rumme en 5-sporet udskoling

  (vi har aktuelt tre 5- sporede årgange i indskoling og på mellemtrin, der ”vokser op” og bliver 5-sporede i

  udskolingen) og kunne gennemføre tidssvarende idrætsundervisning (og særligt omklædnings- og badefaciliteter).

  Som aftalt vender vi tilbage med et udbygget høringssvar.

   

  På vegne af skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

  Julie Kock Clausen, formand

   

Høringssvar 2021-22

Høringssvar 2022-23

 • Høring vedrørende permanent kapacitesudvidelse på Engelsborgskolen

  Engelsborgskolen den 16. august 2022

  MED-udvalget og skolebestyrelsen takker for muligheden for at fremkomme med høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes plan for en permanent kapacitetsudvidelse, så Engelsborgskolen kan imødekomme det stigende børnetal i området samt have tilstrækkelig basis- og faglokalekapacitet med afsæt i gældende lovgivning og kommunens arealparadigme og princip for skolebyggeri.

  MED-udvalget og skolebestyrelsen på Engelsborgskolen har drøftet de fremsendte dokumenter med tilhørende bilag og har besluttet at udtale følgende:

  Vi er som udgangspunkt meget tilfredse med en flot og gennemarbejdet plan for hele processen, hvor der er taget højde for genhusning på egen matrikel, hvilke sikrer både elever og personale de bedst mulige vilkår under hele bygge- og renoveringsperioden. Dette er centralt ift. fastholdelse af både personale og elever undervejs i processen samt giver helhedsplanen mulighed for ligeledes at understøtte trivslen for både børn og voksne. 

   

  Med afsæt i scenarie A+ er vi er fuldt opmærksomme på, at genhusningsfaciliteterne ikke nødvendigvis lever op til hele ”funktionsprogrammet for skolebyggeri”, så netop af den grund er det også nødvendigt for os at gøre det tydeligt, at dette kan få indflydelse på vores mulighed for at leve op til de pædagogiske og didaktiske rammer, som folkeskoleloven påbyder. Dette kan få indflydelse på elevernes læring og trivsel, ligesom det kan have betydning for personalets arbejdsrum og dermed oplevelse af at mestre og kunne udfylde sine opgaver, hvilket kan påvirke trivslen uhensigtsmæssigt. Dette er centralt, da projektet er estimeret til at strække sig over 10 år. 

   

  Helt konkret er vi bekymrede for, at der mangler et mindre lokale, hvori personalet kan have presserende samtaler med børn, et sted til at kunne trække sig kortvarigt til fx en telefonsamtale med forældre samt opbevaring af personlige ejendele. Dette kunne vi godt tænke os at gå i dialog omkring inden for den besluttede ramme.

   

  Vi vil ligeledes gerne have en dialog omkring indretning af klasselokalerne på de 65 kvadratmeter, hvor vi kunne se muligheder, der kunne understøtte pædagogiske og didaktiske perspektiver for herved at sikre og understøtte alle elevers deltagelsesmuligheder.

   

  En af de helt store bekymringer og udfordringer både for skolebestyrelsen, MED-udvalget og det politiske niveau har været og er mangel på plads på skolens grundareal. Derfor vil det give mening at tænke arealerne ind fra tagene på de nye og eksisterende bygninger. Der kan være mange gode og spændende muligheder på tagene, som vi har set på mange af skolerne i København. Det vil også være arealer, som kan bruges af kommunens øvrige borgere uden for skoletiden. 

  Som skole er vi skåret over af Engelsborgvej. I den fremtidige skole vil det blive endnu mere tydeligt, da flere aktiviteter skal være på Grønningen-siden. Derfor vil det give mening at tænke forbindelse mellem bygningerne ind i processen. I dag er der kun en tunnel, som forbinder de to sider. Kunne der tænkes løsninger, hvor bygningerne forbindes med indvendige gangbroer, så både elever og personale lettere kan komme mellem de forskellige enheder? 

  Vi finder det centralt, at opførelsen af en ny multihal ikke finder sted, før at den eksisterende badmintonhal nedrives, da dette vil forlænge tidsplanen med minimum to år, hvilket betyder to år mere i midlertidige lokaler for en gruppe elever. Dette kan på ingen måde kan være acceptabelt for skolen og dennes brugere. Vi ser også en usikkerhed ift. at hele planen og dennes afsæt for tilgængelig kapacitet i byggeperioden kan ”vælte”, hvis der ændres i præmissen herfor. 

   

  Vi ser det som et godt alternativ til den første helhedsplan, at der nu sikres flere kvadratmeter til den samlede kapacitetsudvidelse på skolen andet sted end udelukkende Grønningen. Ved placering af den midlertidige klub ved siden af den midlertidige billedkunst, vil der komme en god helhed i klubben og der sikres en tryg tilgængelighed for klubben under hele byggeriet. For klubben er det dog centralt, at skaterbanen bevares eller placeres andet sted undervejs i byggeriet, idet denne er en stor del af klubbens DNA, samt bliver flittigt brug af unge om aftenen særligt som en del af aftenklubben med pædagogiske voksne tilstede. Dette er med til at sikre pædagogiske voksne tættere på de unge om aftenen, hvor alternativet er at hænge ud på stationen eller andre steder uden voksenkontakt og nærvær.

   

  Placeringen af Za med samme placering som “krydset”, som klub Baune har i dag, er rigtig god. Zb ser vi ligger klart bedst i dennes umiddelbare nærhed og ud på parkeringspladsen. Dette vil sikre friholdelse af både boldbur og skaterbane som for skolen er mindst lige så værdifulde og centrale arealer for mange børn som Grønningen.

  Det er centralt, at man er opmærksom på alle de følgeomkostninger, der er ved sådanne processer – hvis dette er underfinansieret vil det automatisk komme til at belaste skolens budget og dermed komme til at påvirke den faglige og pædagogiske kvalitet. Dette betyder, at det er vigtigt at tage højde for, at fx ikke alle møbler, tavler og andet kan genbruges ved flytning, og at der er store omkostninger til løn ved nedpakning og udpakning, deltagelse i arbejdsgrupper oa. Vi kan erfaringsmæssigt se, ved den kapacitetsudvidelse vi lige har været igennem ift. faglokaler, at det er en anselig omkostning, der skal med i de planlagte budgetter. Engelsborgskolen har mange veje ind til skolen, hvilket er godt. Dog er de ikke sikre for skolebørnene i dag. Og med et stort byggeri vil de blive endnu mere usikre i den 10-årige periode. 

  Der er allerede nu for megen trafik på alle vejene omkring skolen, både på Engelsborgvej, som er den store vej, men endnu værre på de små veje omkring Chr. X Allé og Gl. Bagsværdvej. De andre skoler i samme område bruger også disse veje til og fra skole, og der er behov for at tænke hele trafiksituationen igennem, så der blive taget hånd om det nu inden byggeriet kommer oveni. 

  Støj er selvfølgelig en gene som følger med sådan et stort byggeri – vi tænker det er meget centralt, at alle former for støjværn under hele byggeriet i alle dets faser skal være tænkt ind, så både elever, personale og naboer bliver generet mindst muligt hen over hele byggeperioden.

  Afslutningsvis er det meget vigtigt, at alle udeområder ift. ophold, legepladser og andet tænkes med i hele prospektet, idet Engelsborgskolen ikke har fået nyetableret eller genopført nedrevedelegepladser gennem mange år med hele kapacitetsudvidelsen som argument. Derfor fremstår Engelsborgskolen i dag meget mangelfuld i netop denne sammenhæng.

  På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Engelsborgskolen,

  Bettina Kallenbach                                   Kristina Rye Løndsmann

  Skoleleder                                                Skolebestyrelsesformand

 • Høring vedrørende trafiksikkerhedsplan 2023-2027

  Engelsborgskolen den 3. januar 2023

   

  Høring vedrørende ny trafiksikkerhedsplan 2023-2027

   

  Vi takker for muligheden for at fremkomme med høringssvar vedrørende ny trafiksikkerhedsplan 2023-2027.

  Skolebestyrelsen på Engelsborgskolen har drøftet de fremsendte dokumenter med tilhørende bilag og har besluttet at udtale følgende.

  Generelt vil vi rose kommunen for at have fokus på, at alle trafikanter skal føle sig sikre og trykke i trafikken. Det er godt gået, at der de seneste år har været så flot et fald i alvorlige uheld på vejene.

  Generelt har vi dog svært ved at se, at den fremlagte plan vil forbedre både trafiksituationen, den sikre skolevej samt trygheden på vejene for skolebørnene. Der er alene prioriteret et enkelt projekt i vores område, og det handler alene om, at der skal rykkes en stop-linje 5 meter retur. Dvs., flytte en smule maling.
  Vi anser vores område som stærkt ramt af hård trafik og som yderst usikkert for vores børn. Dette gælder uanset hvilken del af skoledistriktet de kommer fra. Dette vil alt-andet-lige blive endnu værre fremover, da vi ser ind i:

  • Flere år med letbane-byggeriet
  • Letbanen i drift
  • Ombygning af Engelsborg Udslusningsfængsel
  • Ombygning af Engelsborgskolen

  Allerede inden letbanebyggeriet var trafikken fra Bagsværd mod Lyngby massiv, og dette er kun blevet værre.

  Vores input anses som relevante i flere af de personskadeulykker samt materialeskadeulykker der også ligger i baggrundsrapporten til projektet. Det drejer sig om:

  • Personskadeulykker i krydset ved Nybrovej/Bagsværdvej/Engelsborgvej
  • Personskadeulykker i krydset ved Christian X’s alle /Engelsborgvej
  • Personskadeulykker i krydset Stengaards Allé / Bagsværdvej
  • Ulykker i krydset Buddingevej/Engelsborgvej

  Det er vores opfattelse, at trafikken er så massiv disse steder, at siden undersøgelsen blev foretaget i år 2017 er problemet forværret.
  Derfor har vi nogle forslag, som vi håber projektgruppen på LTK vil overveje at kigge nærmere på inden den endelige prioritering besluttes.

  Trafikafviklingen i området

  Grundet letbanebyggeriet samt andre byggerier er kørselsmulighederne fra området ved Mortonsvej, Gl. Bagsværdvej, Engelsborgkvarteret mv. blevet begrænset til, at der reelt kun er én mulighed for udkørsel. Alt trafikken til Engelsborgskolen, Børnehaven på Viggo Stuckenbergvej, Børnehuset Gl. Bagsværdvej, Lyngby Friskole, Børnehaven Klokkeblomsten mv.

  Alle de forældre der er kørende til området skal forbi flere af de vejkryds der er nævnt ovenfor flere gange, for at aflevere.

  Hvis det var muligt at afvikle trafikken via flere ind/udkørsler fra området vil det lette situationen markant og dermed skabe en betydeligt bedre skolevej på Gl. Bagsværdvej for børnene. Nogle overvejelser kunne være, om der kan åbnes for trafik ved Vinkelvej, eller om der kunne åbnes for trafik ind/udkørsel ved Odinsvej eller Thorsvej for at skabe et mere cirkulært flow i trafikken, hvor bilerne ikke skulle forbi Engelsborgskolen i begge retninger.

  Trafikken fra Stengaards Allé og Bagsværd mod Lyngby

  Da trafikken reelt står stille, særligt i morgen- og aftentrafik så er det svært at afvikle trafikken ved udkørslen fra Steengaards Allé og ud på Bagsværdvej (og modsat). Dette gør, at skolebørn som krydser Stengaards Allé er meget udsatte. Der er ikke opsat et fodgængerfelt, så det er ikke et trygt område.

  For ikke så længe siden var der opsat et midlertidigt lyskryds netop dér og oplevelsen var, at trafikken blev betydeligt bedre af dette tiltag. Hvorvidt det stadig er relevant i forhold til den nuværende trafik er uvist, men det bør undersøges.

  Trafikken ved Nybrovej/Bagsværdvej/Engelsborgvej

  Trafikken i dette kryds er fortsat yderst tung. Det opleves jævnligt, at skolepatrulje-børn overfuses af frustrerede forældre. Krydset bør genvurderes på, hvorvidt trafikken kan afvikles bedre. Samtidig vil en kampagne om, at respektere og hjælpe skolepatruljerne have stor effekt i dette yderst store kryds.
  Trafikken ved Nybrovej/Bagsværdvej/Engelsborgvej - den nye dobbelt-sporede cykelsti

  Den nye dobbeltsporede cykelsti er et positivt tiltag. Men, der mangler udsyn i området, da der også er en vendeplads netop hvor cykelstien ”munder ud”. Dette gør, at cykler og biler ikke kan se hinanden, da der også er en hæk der skærmer for udsynet, hvorfor vi anser stedet for farligt.

  Dette kan muligvis løse via bedre optegning, men det bør vurderes.

  Trafikken ved Engelsborgvej/Buddingevej

  Dette kryds er særligt udsat ifm. Letbanebyggeriet. Det opleves ofte, at trafikken ændres i krydset, uden at der er særligt fokus på, at sikre en sikker skolevej for børnene. Nye striber males ofte ovenpå de eksisterende midlertidige afmærkninger og generelt er informationen om, hvordan trafikanterne skal gebærde sig i krydset ikke optimalt.

  Dette kan måske afhjælpes ved bedre opsyn og dialog med bygherren, alternativt bør der kigges ind i selve trafikafviklingen igen.

  Gl. Bagsværdvej

  Trafikafviklingen på Gl. Bagsværdvej er ekstremt utryg for skolebørnene hele vejen fra Netto og ned til Børnehuset Klokkeblomsten. Vi oplever, at frustrerede forældre har meget lidt tålmodighed, da det tager lang tid at aflevere børnene i området. Samtidig er der mange beboere fra særligt Mortonsvej, som skal ud om morgenen.

  Det har været en hjælp, at det er blevet forbudt parkering på den ene side af vejen mellem Christian Winthers Vej og op mod Netto. Problemet er dog fortsat til stede resten af vejen ned ad Gl. Bagsværdvej.

  Hvorvidt det vil hjælpe med en reel cykelsti, bedre skiltning, kys- og aflever-zoner eller lignende er uvist, men bør undersøges.
  På dette område vil vi også anmode om, at kommunens mulighed for at føre tilsyn udnyttes, da respekten for ingen-parkering ikke altid er til stede.

  Dialog med forældre

  I en del af materialet til planen for år 2023-2027 kan man få den opfattelse, at meget handler om, at forældrene skal opføre sig ordentligt. Det kan naturligvis ikke afvises, at en øget tålmodighed blandt forældre kan løse noget. Det vil dog helt sikkert hjælpe, hvis selve trafikafviklingen blev mere smidig i området.

  Vi vil også opfordre til, at kommunen generelt kommunikerer mere med skolerne samt forældrene i området, når der er observeret udfordringer eller sker ændringer i området. Der er ikke trygt for hverken forældre eller børn når der er pludselige ændringer på en skolevej, som kunne være kommunikeret forud. Kommunikation kan gøre, at forældre kan træne børnene bedre i ”den nye situation”.

  For nuværende er der dog mange forældre på Engelsborgskolen der ikke ”tør” lade børnene cykle til skole grundet situationen. Så hvis den sikre skolevej blev sikret via nogle af de ovennævnte tiltag, kunne det få en dobbelt effekt i færre biler på vejene.

  På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Engelsborgskolen,

  Bettina Kallenbach                                   Kristina Rye Løndsmann

  Skoleleder                                                Skolebestyrelsesformand

Høringssvar 2024.