Gå til hovedindhold

Ordensregler Engelsborgskolen

Her kan du læse om Engelsborgskolens ordenregler

Ordensregler for EngelsborgskolenHer findes beskrivelser for ønsket adfærd og samarbejds-/samværskulturer

Vi ønsker, at skolen skal være et rart og trygt sted at opholde sig, og at den

kan være en god arbejdsplads for såvel børn som voksne. Vi ønsker rammer

og regler, der baseres på tillid og gensidig respekt. Ordensreglerne er synlige

på skolen og bør være kendt af alle elever, forældre og al personale på

skolen.

Klasse:

Alle klasser udvikler klasseregler/grundlov, der beskriver rammer for

klassens læring og trivsel. Reglerne er synlige i klassen, så de er åbenlyse for

alle, der kommer i lokalet, og kan bruges i hverdagen.

Klasseværelse:

Det er ikke kun rengøringspersonalet, der sørger for rengøringen på vores

skole. Lærere, pædagoger og elever har også ansvar for, at her ser pænt ud.

Hver dag fejer eleverne klasseværelset (eller faglokalet), lufter ud og tørrer

borde og tavle af. De sørger også for, at bordene er ryddede, og at stolene er

sat op, så rengøringspersonalet kan komme til. Den sidste lærer/pædagog

som forlader lokalet har ansvar at låse døre og lukke vinduer. Hvis der ikke

ser ordentligt ud i klassen, springes rengøringen over. Inden sommerferien

rydder alle klasser ekstra grundigt op og gør rent både ude og inde. Klasserne

sørger desuden for, at gangarealerne foran klasserne er ryddelige. Alle

klasser vedtager et system, der sikrer, at arbejdet bliver gjort.

Frikvarterer:

I frikvartererne er eleverne på de områder – indendørs og udendørs, der hører

til deres afdeling. Regler for ude-/indeordning vedtages efter de pædagogiske

principper, der vægtes i hver afdeling. Skolens klokke markerer, hvornår der

er frikvarter, og hvornår eleverne og lærerne igen skal gå til lokalerne.

Ledelsen udarbejder et gårdvagtskema til medarbejderen. Gårdvagterne har

gårdvagtsveste på for hermed at sikre synlighed ifht eleverne i frikvarteret.

Gårdvagterne hjælper børnene til at have gode frikvarterer.

Trafik

På Engelsborgskolen uddanner vi 6. klasserne til at agere skolepatrulje hver

hverdagsmorgen, således at skolens elever kan komme sikkert og trygt i

skole. Det er skolepatruljens anvisninger som gælder for børn såvel som

voksne. Der er anlagt tunnel under Engelsborgvej. Denne skal benyttes, når

man skal over på den anden side af vejen.

Udearealer

På skolens udearealer skal der være trygt at opholde sig. I skoletiden bedes

elevernes køretøjer – cykler såvel som løbehjul, skateboard mv. derfor

placeres ved de anviste pladser.

Mødetid og tilstedeværelse:

På vores skole vil vi gerne have en god start på dagen for alle. Derfor er alle

eleverne i lokalerne klar til undervisning, når der ringes ind. Lærerne der

underviser i første lektion møder kl. 7.50, så der er opsyn med de mødte

elever. Eleverne i udskolingen har lov til at forlade skolens område i de lange

frikvarterer og faste mellemtimer. Elever på mellemtrinnet må

undtagelsesvisforlade skolen, hvis det er aftalt med en lærer. 1.-6. klasse

spiser sammen med en lærer/pædagog i spisepausen.

Kontakt mellem skole og hjem:

Vi ønsker på skolen, at kontakten mellem skole og hjem er præget af tillid og

respekt, og at både lærere og forældre bestræber sig på at have en

anerkendende tone i al kommunikation. Kortere skriftlig kontakt mellem

skole og hjem foregår via forældreintra. Ved behov for længere samtaler

foregår det pr. telefon eller møde på skolen. Dette aftales med klassens

lærere.

Forsømmelser og fritagelser:

• Når en elev har været fraværende pga. sygdom, skal det meddeles en af

klassens lærere. Ved sygdom af længere varighed skal skolen have besked

senest d. 4. sygedag.

• Hvis en elev ønskes fritaget for undervisningen, skal der i god tid rettes

skriftlig henvendelse til klasselæreren, hvis der ønskes fritagelse mere end

to dage vidersender klasselærer henvendelsen til skolens ledelse.

Klasselæreren kan altid give op til to dage fri.

Andre regler:

• Vi ønsker at skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler skal

fremstå pæne og velholdte og at de derfor skal behandles hensynsfuldt.

Hvis der bliver ødelagt noget af skolens inventar, bøger mv. kan der fra

skolens side afkræves erstatning.

• I tilfælde af brand ringes der med brandklokken og instruks for

brandalarmering er ophængt i alle lokaler. Det er forbudt at misbruge det

opstillede brandmateriel.

• Skolen kan normalt ikke pålægges erstatningsansvar for en elevs

tilskadekomst på skolen, ligesom skolen ikke kan pålægges

erstatningsansvar for tyveri, bortkomst eller beskadigelse af elevernes

ejendele, når de er i skole.

• Mindre og værdifulde glemte sager afleveres på skolens kontor. Andre

glemte sager bliver lagt i afdelingernes glemmekasser.

• Ting, der efter skolens skøn kan være farlige, forstyrrende eller

skræmmende, må ikke medbringes i skoletiden.

• Der må ikke ryges på skolens område.