Gå til hovedindhold
You are at:

Læring og trivsel

Vi arbejder fokuseret med læring og trivsel på skolen. I tæt samarbejde mellem personalegrupperne på skolen er der udarbejdet en handleplan for læring og trivsel.

På Engelsborgskolen har vi arbejdet med vores nuværende Handleplan for læring og Trivsel siden skoleåret.

Vi er kommet til fase 4

 

 • Fase 1
  • Fælles sprog for læring – igangsat lokal proces med hele personalegruppen omkring udvikling af et fælles sprog for læring på Engelsborgskolen. Hvad er det for en tilgang til læring og trivsel vi gerne vil kendetegnes for. Proces er startet op på en pædagogisk lørdag – proces skal følges op i forbindelse med opstart af kommende skoleår.
  • Fokus på arbejdet med den aktivt lærende elev qua arbejdet med læringsmål og tegn på læring. Fokus på et fælles sprog på skolen på alle niveauer omkring læring og progression. 2 Der arbejdes løbende med dette på årlige TUS, årlig MUS, samt løbende mellem lærer og elev, pædagog og barn.
  • Fokusgruppeinterview med udvalgte elever på alle årgange. Formålet er at sikre en baseline i forhold til status på arbejdet omkring den aktivt lærende elev. Dette tænkes fulgt op i oktober/november 2017 for at få viden og indsigt om progressionen eller der er behov for justering.
  • Udarbejdet konkret mål og handleplan for det fremadrettede arbejde omkring progression inden for dansk og matematik. Afsæt bliver standardiserede test i dansk, samt nationale test og beregneren i matematik. Dette følges op af en fagkonference, hvor faglærer, læringsvejleder og ledelse deltager med henblik på udarbejdelse af lokal handleplan og indsats på både elevniveau og evt. skoleniveau.
  • §-16b – Læringssamtaler. Nedsættelse af arbejdsgruppe med det mål at sikre den bedst mulige formalisering og fleksibilitet i forhold til udvikling og afvikling af læringssamtaler i dansk og matematik for kommende skoleår. Fokus skal ligge på opfølgning på den enkelte elevs arbejde med faglige mål, progression og trivsel.
  • Trivsel – nedsættelse af arbejdsgruppe der skal udarbejde/udvikle en formaliseret ramme for ”Venskabsklasser” på Engelsborgskolen. Det skal sikres at der er minimum 2 nedslag årligt i hver klasse eller årgang og dette skal tænkes ind i årsplanlægningen. Det er frit hvilket indhold de forskellige årgange vælger det kunne fx være læsning eller fremvisning af fysik/kemiforsøg. Formålet er at eleverne store og små lærer hinanden bedre at kende, hvilket forskningen påpeger har en positiv effekt på elevernes trivsel, tryghed, forpligtende fællesskab og hæmmende effekt ifht mobning.
  • Legepatrulje – qua justering af ringetider sikres/prioriteres to lange pauser, hvor eleverne/børnene får mulighed for leg og bevægelse set ud fra et mere fordybende perspektiv – fremfor at pause kun betragtes som et skift mellem to aktiviteter. Der etableres for kommende skoleår ”Legepatruljer” i de to store pauser. Legepatruljen initierer legeaktiviteter for skolens elever i de forskellige skolegårde. Vi tænker at det er elever fra 6.-7. Årgang, der skal være legepatrulje – bakket op af skolepædagoger i pauserne.
  • Læringskompetencer er et kompetenceudviklingsforløb for skolens klubpædagoger. Målet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb og dermed give pædagogerne undervisningskompetence inden for de forskellige læringskompetencer. Der arbejdes inden for 7 overskrifter for læringskompetencer – den personlige læring; selvkontrol, vedholdenhed, social intelligens, engagement, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed. Forskning viser at når der arbejdes med læringskompetencer/personlig læring ”klædes” eleverne bedre på til at kunne præstere inden for de faglige kompetencer – specielt drengene har stor glæde og behov for dette. Dette forløb udvikles og afvikles i tæt samarbejde med Løkkefonden.
 • Fase 2
  • Feed Back – Noget af det som der blev udtrykt ønske om i dialogprocessen var at arbejde fordybende med feed back gennem hele skoleåret 17/18 i en lokal kontekst på skolen med afsæt i skolens faglighed og kultur. Det skal prioriteres, at der arbejdes med forskellige tilgange til feed back med nedslag hen over året og rum for at arbejde fordybende i mellemtiden inden næste oplæg. Dette sikre udvikling og videndeling i en meningsgivende kontekst.
  • Certificering af Engelsborgskolen i forhold til at arbejde med talent set i et bredt perspektiv. Denne certificering er lige blevet muligt i samarbejde med seince talenterne på Sorø Akademis skole. I år et ønsker vi at få uddanne tre talentvejledere, samt udarbejde en strategi for udvikling og implementering for at kunne blive certificeret talent skole. Denne strategi ligger rigtigt fint i forhold til LTK`s naturfagsstrategi og de øvrige indsatser vi har inden for området på Engelsborgskolen. Social kapital – der er ligeledes hos medarbejderne udtrykt ønske om at arbejde med den sociale kapital med afsæt i kerneopgaven. Dette betyder blandt andet at vi planlægger et internatkursus for samtlige medarbejdere med overskriften social kapital for kommende skoleår, hvis denne økonomiske prioritering bliver mulig set i et fælles kompetenceudviklingsperspektiv for skolens medarbejdere. Dette blev afviklet i skoleåret 17/18. Så vidt det overhovet er økonomisk muligt vil ledelsen bestræbe sig på at afvikle internatkursus hvert andet år for samtlige fastansatte medarbejdere.
  • Der har ligeledes været udtrykt øget rum for dialog og mulighed for faglige, pædagogiske og didaktiske drøftelser i medarbejdergruppen. Dette tænkes sikret for kommende skoleår qua tilpasning af ringetider som kommer til at give mulighed for ugentlige møder på 2 timer. Dette fastholdes fremadrettet. • Øget idræt på 8.-9. årgang. Denne prioritering fastholdes. Dette betyder at der kan læses en lektion ekstra idræt i udskolingen for at understøtte idræt som et nyt afgangsprøvefag med bevægelse og teori.
 • Fase 3
  • §-16b læringssamtaler. I skoleåret 17/18 blev der afsat en lektion ugentligt på alle årgange til alle klasser hvor der var to lærer/pædagog på. Dette med henblik på afvikling af læringssamtaler med alle elever i et formaliseret rul. Fokus skal være på den enkelte elevs trivsel og læring med afsæt i progression og udvikling. Der har i skoleåret ligeledes løbende været fælles kompetenceudvikling af lærerne ifht udvikling af arbejdet omkring afvikling af læringssamtaler. Denne kompetenceudvikling blev afviklet i samarbejde med VBDS. I forbindelse med evaluering af forløbet med afsæt i fokusgruppe interview og spørgeskema udsendt til medarbejderne blev det besluttet efter kvalificering i PU, at for skoleåret 18/19 skulle ressource prioriteres til, at læringsvejledere kommer ud to gange til hvert årgangsteam og understøtter udviklingsarbejdet med læringssamtaler, samt at VBDS 4 kommer ud en gang i løbet af skoleåret og afvikler kursus i hver afdeling med afsæt i den enkelte afdelings behov. Det er ligeledes blevet muligt at alle klasser fra 1.-9. klasse har to lærere på i en ugentlig lektion. Læringssamtaler skal afvikles med minimum to samtaler til hver elev i indskolingen og minimum 2-3 samtaler på mellemtrin og udskoling. Det forventes at ressourcen som udgangspunkt bruges til afvikling af læringssamtaler. Indsatsen og prioriteringen evalueres inden sommerferien på sammen måde som sidst.
  • Klubpædagogernes arbejde med læringskompetencer på 4.-7.årgang omorganiseres til at understøtte en indsats omkring Medborgerskab og Dannelse. Alle klasser har fået en ugentlig lektion på skemaet som hedder MD, hvor der fra 0.klasse til 6. klasse er tilknyttet en lærer og en pædagog. Her er det så tænkningen, at der skal arbejdes med medborgerskab og dannelse med afsæt i karakterdannelse, demokratisk dannelse og digital dannelse. Der vil i uge 32 være et kort oplæg til hvad tænkningen og afsættet er, samt hvordan vi kan komme i gang fra skoleårets start kombineret med, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte og kvalificere det arbejde som sættes i gang. Der er i denne sammenhæng prioriteret et oplæg med Per Schultz Jørgensen i november for samtlige medarbejdere og forældre som et indspark ifht udviklingsarbejdet. Medborgerskab og dannelse er ikke tænkt som et nyt isoleret fag men mere som et afsæt for, at sikre et specifikt rum for lærere og pædagoger til at sætte trivsel, medinddragelse og medindflydelse på dagsordenen.
  • Venskabsklasser. Arbejdsgruppen som blev nedsat har udarbejdet et formaliseret oplæg til hvordan vi skal arbejde med venskabsklasser i skoleåret 18/19. Dette dokument er kvalificeret i ledelsen og på et LM. Dokumentet er ude på intra så alle kan se hvem man er tilknyttet. Det er besluttet, at alle klasser som minimum har to venskabsklasse aktiviteter i løbet af et skoleår og at disse indtænkes i årsplanlægningen og skrives ind i årsplanen i Meebook senest 15. september 2018. • Klassekonferencer/fagkonferencer afvikles formaliseret med fokus på progression på den enkelte elev eller årgang. Deltagere er teamet, vejledere og afdelingsleder. Med afsæt i disse prioriteres ressourcer og indsatser med fokus på mål og handleplan.
  • Talentindsats - Der er for skoleåret 18/19 uddannet to talentvejledere til at understøtte og udvikle arbejdet omkring talent. Første nedslag bliver inden for matematik med afsæt i ABC modellen. Alle klasser fra 4. til 8. årgang vil blive understøttet af talentvejleder ifht afvikling af to undervisningsforløb. Der afholdes oplæg for lærere i uge 32 omkring arbejdet og perspektivet ifht indsatsen for hermed at sikre fælles sprog på skolen omkring arbejdet med talent og hvad talentvejlederene kan understøtte med generelt. 5 Denne handleplan drøftes og kvalificeres løbende på personalemøder, arbejdsgrupper/PU , samt i skolens bestyrelse og MED struktur.