Gå til hovedindhold

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Engelsborgsskolen

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Engelsborgsskolen

 • Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Engelsborgsskolen

  Reglerne for skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i Folkeskoleloven samt i ’Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune’. Nærværende forretningsorden er en praksisrettet udfoldelse af disse regler. I tilfælde af diskrepans mellem forretningsordenen og de overordnede regler vil det naturligvis være sidstnævnte, der er gældende.

  § 1 Det konstituerende møde

  Stk. 1. Snarest efter nyvalg indkaldes til det konstituerende møde.

  Stk. 2. Valg af formand foretages som et bundet flertalsvalg blandt de forældrevalgte medlemmer af

  skolebestyrelsen. Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret ved formandsvalget.

  Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne

  stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en

  kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der ved denne afstemning kun

  stemmer på en kandidat, er den pågældende valgt. Bringer anden afstemning heller ikke

  nogen afgørelse, foretages der bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået

  flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved

  det bundne valg skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen

  ved lodtrækning.

  Stk. 3. Funktionsperioden for formanden er 4 år, med mindre skolebestyrelsen finder det

  hensigtsmæssigt at fastsætte en anden (kortere) funktionsperiode. Der skal vælges en

  næstformand efter stk. 5, som virker ved formandens forfald.

  Stk. 4. Skolebestyrelsen underretter kommunen om, hvem der er valgt som formand.

  § 2 Skolebestyrelsens beføjelser

  Stk. 1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af

  den kommunale styrelsesvedtægt og Folkeskoleloven.

  Stk. 2. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

  Stk. 3. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolens virksomhed.

  Stk. 4. Ved udarbejdelse af principper skal skolebestyrelsen sikre, at alle relevante parter er

  inddraget og hørt.

  § 3 Mødevirksomhed

  Stk. 1. Skolebestyrelsen bør afholde normalt 10 (mindst 8 møder) i et skoleår. Mødeplanen for de ordinære møder fastsættes ved skoleårets begyndelse. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Det vil altid være skolebestyrelsens formand eller et flertal i bestyrelsen, som beslutter hvem der skalindbydes til at deltage og til hvilket punkt på dagsordenen. De(n) pågældende kan ikke overvære skolebestyrelsens drøftelser eller en eventuelt afstemning om det punkt, som den pågældende har været inviteret til, men kun få lejlighed til at redegøre for eller fremsætte sine synspunkter og besvare eventuelle spørgsmål. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.

  Stk. 2. Skolelederen varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen. Det er vigtigt af hensyn

  til skolebestyrelsens behandling og stillingtagen til sager, at der foreligger et fyldestgørende

  materiale til møderne. Materialet skal foreligge i godt tid før møderne, hvorfor eventuelt

  bilagsmateriale normalt udsendes samtidig med indkaldelsen.

  Stk. 3. Skolebestyrelsen afholder herudover møder, når det ønskes af formanden, eller når 4

  medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen og med 14 dages varsel.

  Stk. 4. Formanden indkalder til møde i skolebestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Tidspunktet

  for møderne aftales med skolelederen. Skolebestyrelsens møder afholdes normalt på skolen.

  Stk. 5. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1) Godkendelse af dagsorden

  2) Godkendelse af referatet fra sidste møde

  3) Meddelelser fra formanden

  4) Meddelelser fra skolelederen

  5) Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne

  6) Meddelelser fra elevrådet

  7) Sager: (fx godkendelse af budget, undervisningsmidler, principper, ferieplan etc.)

  8) Til formidling: indhold fra mødet, der skal formidles særskilt til forældre, elever, personale etc.

  9) Eventuelt

  Stk. 6. Dagsordnen med bilag udsendes 1 uge før mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget

  på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

  Stk. 7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes,

  skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal

  behandles på mødet.

  Stk. 8. Skolebestyrelsen kan nedsætte stående udvalg til behandling af særlige emner.

  § 4 Tavshedspligt og habilitet

  Stk. 1. Alle skolebestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt i forhold til personoplysninger i

  de sager, bestyrelsen behandler. Der er ligeledes tavshedspligt i forhold til de konkrete

  forhandlingsforløb i bestyrelsesmødet.

  Stk. 2. Reglerne om inhabilitet fremgår af forvaltningslovens kapitel 2, og vedrører en persons

  forhold ved behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en

  forvaltningsmyndighed. Inhabilitet kan f.eks. komme på tale, når en person har en særlig

  personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

  Stk. 3. Et skolebestyrelsesmedlem er forpligtet til selv at underrette skolebestyrelsen om, at der i

  forhold til en given sag foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets

  habilitet.

  Stk. 4. Skolebestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt habilitetsforholdet skal medføre udelukkelse

  for deltagelse i behandlingen af sagen.

  Stk. 5. Habilitetsspørgsmål kan også rejses af andre skolebestyrelsesmedlemmer.

  § 5 Mødepligt

  Stk. 1. Medlemmerne har pligt til at deltage i skolebestyrelsens møder.

  Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i deltage i et møde, skal underrette formanden eller skolelederen herom inden mødets afholdelse.

  Stk. 3. Hvis et medlem forsømmer sin mødepligt i væsentligt omfang, kan skolebestyrelsen anmode medlemmet om at søge om fritagelse for medlemskab jf. § 8.

  § 6 Beslutningsdygtighed og afstemning

  Stk. 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede.

  Stk. 2. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede

  under disse.

  Stk. 3. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt. Ved

  stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Eleverne har dog ikke stemmeret i

  sager vedrørende enkeltpersoner.

  § 7 Referat

  Stk. 1. Der udarbejdes ved hvert møde et referat med henblik på offentliggøres på skolens hjemmeside. Dette referat har til formål dels at fastholde og dokumentere skolebestyrelsens beslutninger, dels at informere elever, forældre og lærere om bestyrelsens arbejde og beslutninger. Skolelederen har ansvaret for referatets udfærdigelse.

  Stk. 2. Referatet godkendes af formanden senest en uge efter mødet. Skolens sekretariat lægge derefter referatet på skolens hjemmeside.

  § 8 Fritagelse for medlemskab

  Stk. 1. Skoleforvaltningen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som

  forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt medlemmet på grund af sin

  helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig

  grund til at ønske sig fritaget.

  Stk. 2. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen,

  hvis pågældendes børn udskrives af skolen.

  Stk. 3. En forældrerepræsentant skal udtræde af skolebestyrelsen, hvis den pågældende udmelder sit

  barn af folkeskolen, inden undervisningspligtens ophør, og indmelder det i en fri skole, privat

  grundskole, eller gymnasieskole eller lignende.

  Stk. 4. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder suppleanten. Kommunen

  underrettes herom.

  Stk. 5. Er der ved ledighed ingen suppleanter for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter,

  afholdes der suppleringsvalg snarest muligt.

  § 9 Formøde

  Stk. 1. Formanden og skolelederen mødes minimum en gang hver måned for løbende at drøfte sager af

  interesse for bestyrelsen og fastlægge punkter til dagsordener for skolebestyrelsesmøder.

  § 10 Ændring af forretningsordenen

  Stk. 1. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen for skolebestyrelsen kræver vedtagelse i to

  ordinære møder for at sikre en bred diskussion og grundig overvejelse forinden eventuel

  vedtagelse.

  Vedtaget på bestyrelsesmøde 9. december 2019