Gå til hovedindhold

Engelsborgskolens retningslinjer for elever med ordblindhed samt for elever, der er i risiko for at udvikle senere ordblindhed

1. Formålet med retningslinjerne på Engelsborgskolen:

• At opdage elever med ordblindhed så tidligt som muligt.

• At beskrive skolens indsats for at forebygge ordblindhed.

• At beskrive skolens indsats i forhold til elever med ordblindhed/i risiko for at udvikle

ordblindhed.

 

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed/dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lyd- princip.

Disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne sig hurtig og sikker ordafkodning, som

igen fører til begrænset læseforståelse. Det er ikke umuligt at lære det, men det er sværere

for den ordblinde elev end for andre.

Ordblindhed skyldes ikke generelle sproglige vanskeligheder, kognitive udfordringer i

tænkningen eller udfordringer i arbejdshukommelsen.

 

Centrale kendetegn:

• Mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip.

• Vanskeligheder med at læse nye ord.

• Lavere læsehastighed end normen.

• Langvarige vanskeligheder med stavning.

• Vedvarende vanskeligheder trods systematisk undervisning i skriftens lydprincip.

Ordblindhed kan være arveligt.

 

Hvordan findes elever med ordblindhed?

• Via vores testprocedure gennem hele skoleforløbet opdages de fleste elever i risiko

for at udvikle ordblindhed samt elever med ordblindhed.

Enkelte elever vil vi ikke opdage via testning, da de er så dygtige til at kompensere for

ordblindheden med forholdsvis sikre stave- og læsestrategier, på et niveau, der ikke giver

mistanke om anledning til ordblindhed. Først når teksterne bliver mere omfattende og

udfordrende, vil vanskelighederne begynde at vise sig, typisk på udskolingsniveau eller på

gymnasieniveau.

 

2. Den nationale Ordblinderisikotest:

Ordblinderisikotesten er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

Formålet med Ordblinderisikotesten er at bidrage til en tidlig identifikation af elever, der har

forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Man

kan forebygge og reducere sådanne vanskeligheder væsentligt gennem en forstærket tidlig

indsats. Derfor er det vigtigt allerede i indskolingen at forsøge at identificere de elever, der er

i størst risiko og således har brug for en forstærket tidlig indsats med mere opmærksomhed

og støtte i læseundervisningen. Testen kan tages i:

• slutningen af børnehaveklassen (eller begyndelsen af 1. klasse)

• midten af 1. klasse

• slutningen af 1. klasse

Det er kun læsevejledere på Engelsborgskolen, der må tage Ordblinderisikotesten.

 

Den nationale ordblindetest:

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på

Københavns Universitet og skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet udviklet en

national ordblindetest – i det følgende blot benævnt Ordblindetesten. Testen kan afvikles fra

marts til og med juni i 3. - 9.kl., og som udgangspunkt skal testen kun afvikles én gang i

skoleforløbet.

Testen kan scores i rødt felt (ordblind), gult felt (fonologisk usikker) eller grønt felt (ikke

ordblind).

Det er kun læsevejledere på Engelsborgskolen, der må tage ordblindetesten.

Forældre har ret til, at barnet kan blive testet én gang med Ordblindetesten i 3. - 9. klasse

ved grundet bekymring.

Læsevejlederne informerer løbende skolens leder og Center for Uddannelse og Pædagogik

(Læsekonsulenten) om resultaterne af de ordblindetests, der gennemføres på skolen.

 

Hvordan forebygges ordblindhed for elever i risiko for at udvikle ordblindhed?

På baggrund af testresultater tilbydes supplerende undervisning for elever i risiko for at

udvikle ordblindhed i det omfang, der er timer til det (med afsæt i den kommunale

ressourcetildeling).

 

Testoversigt og indsatser på Engelsborgskolen:

Supplerende undervisning er kursusforløb på små hold af 8-10 ugers varighed, der varetages

af lærere tilknyttet Kompetencehuset. Der laves før-test og efter-test ved forløb, forældrene

orienteres og evalueringen arkiveres i klasseloggen på Intra.

 

3. Den supplerende undervisning i indskolingen betragtes som forebyggende.

I indskolingen er der tilknyttet en sporlærer til hvert spor (a, b, c, d og e), som varetager

testning på eget spor, og på baggrund af testresultater tilbydes supplerende undervisning på

små hold.

På mellemtrinnet og i udskolingen har vi ikke længere sporlærere, som følger a-e-sporet, men

Kompetencehuset tilbyder supplerende undervisning til ordblinde elever og elever i andre

skriftsproglige vanskeligheder.

Oversigt indsatser omkring læsning og ordblindhed på Engelsborgskolen

0-5 årgang

Test

Hvem

Indsats (supplerende
undervisning)

0. klasse

Sprogvurdering af alle
elever i starten af 0. klasse
med henblik på at
iværksætte en
sprogstimulerende indsats
for de elever, der har
behov.

Ordblinderisikotesten
tages i slutningen af
børnehaveklassen på
bekymringselever.

0. klasses lærer i
samarbejde med
sporlærer.

Screening af
bekymringsbørn i
februar/marts på
baggrund af
Sprogvurdering.

Sporlærer

I foråret 0. klasse tilbydes et
Bogstav- og lydkursus efter
behov.

Ordblinderisikotesten
tages i slutningen af
børnehaveklassen på
bekymringselever.

Læsevejleder

1. klasse

IL-basis i august.

Sporlærer

På baggrund i testresultater
tilbydes et Lydlærekursus.

Ordlæseprøve 1
Før-test i august/september
Efter-test (kommunalt
bestemt) i marts måned.
Elever, der placerer sig i
kategorien ”Erkendelse”
eller derunder, afdækkes
yderligere med henblik på
at iværksætte en særlig
tilrettelagt indsats.

Sporlærer i samarbejde med læsevejleder

Ordblinderisikotesten
tages i midten af 1. klasse
og i slutningen af 1. klasse
på bekymringselever.

Læsevejleder

2. klasse

Læsemåler (individuel
læseprøve) på
bekymringsbørn.

Sporlærer

På baggrund af testresultat
tilbydes læsekursus.

Nonords-diktat fra DVO i
aug. + juni

Sporlærer

Obligatorisk national test i
læsning i marts-april.
Elever, der placerer sig i
kategorierne "mangelfuld
præstation" eller i "ikke
tilstrækkelig præstation"
afdækkes med individuel
testning.

Dansklærer
Vejledning af læsevejleder

ST 2 (Staveprøve)

Dansklærer
Vejledning af læsevejleder.

3. klasse

Sætningslæseprøve 2.
Før-test i
august/september.
Efter-test (kommunalt
bestemt) i marts måned.
Elever, der placerer sig i
kategorien ”Erkendelse”
eller derunder, afdækkes
yderligere med henblik på
at iværksætte en særlig
tilrettelagt indsats

Sporlærer tager testen.
Vejledning af
læsevejleder

På baggrund af testresultat
tilbydes læsekursus

VAKS-kursus tilbydes i
foråret til elever i risiko for
ordblindhed.

VAKS er et systematisk
specialundervisningsmateriale til ordblinde børn

Staveprøve 2 (januar og
juni)

Læsevejleder

Supplerede undervisning
tilbydes (stavekursus).

4. klasse

Læseprøve (SL40)

Læsevejleder

Supplerende undervisning i
anvendelsen af
kompenserende IT samt
læse-/stavekursus.

Obligatorisk national test i
læsning for alle elever i
marts-april. Elever der
placerer sig i kategorierne
"mangelfuld præstation"
eller i "ikke tilstrækkelig
præstation" skal
afdækkes individuelt med
andet materiale. Ved
begrundet mistanke om ordblindhed anvendes
den nationale
ordblindetest.

Dansklærer
Vejledning af læsevejleder

5. klasse

ST5 (staveprøve) for alle
elever i maj måned.
Elever der på C-skalaen
scorer C2 eller lavere skal
afdækkes individuelt med
andet materiale. Ved
begrundet mistanke om
ordblindhed anvendes
den nationale
ordblindetest.

Læsevejleder

Supplerende undervisning i
anvendelsen af
kompenserende IT samt
læse-/stavekursus

6-9 årgang

Test

Hvem

Indsats (supplerende undervisning)

6. klasse

Obligatorisk national test i
læsning for alle elever i
marts-april. Elever der
placerer sig i kategorierne
"mangelfuld præstation"
eller i "ikke tilstrækkelig
præstation", skal
afdækkes individuelt med
andet materiale. Ved
begrundet mistanke om
ordblindhed anvendes
den nationale
ordblindetest.

Dansklærer
Vejledning af læsevejleder

Supplerende undervisning i
anvendelsen af
kompenserende IT samt
læse-/stavekursus

7. klasse

Staveprøve 4

Læsevejleder

Supplerende undervisning
(Stavekursus)

Tekstforståelse Cloze
(marts)

Læsevejleder

Supplerende undervisning
(Læsekursus)

8. klasse

Obligatorisk nationale test i læsning for alle
elever i marts-april. Elever
der placerer sig i
kategorierne "mangelfuld
præstation" eller i "ikke
tilstrækkelig præstation",
skal afdækkes individuelt
med andet materiale. Ved
begrundet mistanke om
ordblindhed, bliver eleven testet ved hjælp af Ordblindetesten.

Læsevejleder

Supplerende undervisning
(Stave og læsekurser)

9. klasse

Læsevejleder

Supplerende undervisning (Prøveforberende opgaver)

Elever, hvor der er mistanke om ordblindhed:

Selv med en systematisk og målrettet indsats vil der stadig være elever, der har en langsom

og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. De elever, hvor der er en

begrundet mistanke om ordblindhed, testes derfor med Ordblindetesten. Dette kan tidligst

ske i marts 3. klasse. Den nationale ordblindetest tages først i anvendelse, når der er foregået

et grundigt forarbejde, så Ordblindetesten vurderes ud fra et kvalificeret grundlag. Der

foretages en helhedsvurdering af barnet ud fra klassetest, individuel testning og samtale om

eleven med lærere og forældre.

Hvis eleven har familiemedlemmer, som er ordblinde, er der muligvis tale om en arvelig

familiemæssig disposition for ordblindhed. Dette underbygger behovet for at undersøge

eleven med Ordblindetesten.

Procedure for afvikling af og opfølgning på ordblindetesten (testperiode marts –juni i 3. -9.

klasse):

• I dialog med dansklæreren og hjemmet vurderes det, om ordblindetesten skal tages.

• Før testen tages, hjemsendes "Bemyndigelseserklæring" til forældre. Erklæringen

underskrives af forældre, før testen tages.

• Testresultatet formidles i forlængelse af testning via opringning.

• For elever, der er testet ordblinde udarbejdes en handleplan med særligt tilrettelagt

undervisning, og både resultat og handleplan overleveres ved et møde med forældre. Jvf. lov om skole/hjem-samarbejde i folkeskolen forventes et tæt opfølgende

samarbejde med forældre, og det aftales ved mødet, hvordan henholdsvis skole og

hjem støtter eleven.

• Ved individuelt skøn ansøges om plads i kommunens læseklassetilbud eller Mentorlight forløb i samarbejde med forældre.

• Den ordblinde elev indmeldes i "Nota" (et online bibliotek og videnscenter for

mennesker med syns- og læsehandicap).

• Eleven tilbydes kompenserende it-støtte, såfremt det vurderes, at eleven har

tilstrækkelige kognitive forudsætninger og er motiveret for at udnytte den

kompenserende it-støtte. Kompenserende it skal give den ordblinde elev bedre

deltagelsesmuligheder i alle fag.

• Der tilbydes forældrekursus i kompenserende it med henblik på at give forældre god

mulighed for at støtte barnet i hjemmet. Opbakning fra hjemmet er en forudsætning

for, at eleven får succes med den kompenserende it.

• Den ordblinde elev tilbydes at gå til prøve på særlige vilkår jvf. prøvebekendtgørelsens

§28, der har til formål at ligestille elever med psykiske, fysiske eller intellektuelle

funktionsnedsættelser med andre elever i prøvesituationen.

• Ved ordblindhed hos elever i udskolingen videregiver læsevejleder information om

funktionsnedsættelsen til Ungdomsuddannelsesvejleder i kommunen med henblik på,

at eleven i det videre forløb efter grundskolen kan få kompensation for

funktionsnedsættelsen.

Procedure for information om ordblindhed til klassens lærere og elever:

• Læsevejledere deltager i teammøder, hvor der gives information om ordblindhed, og

der gives anvisninger på, hvordan den ordblinde elev bedst muligt kan deltage i

almenundervisningen. Dette sikres ligeledes ved overgang mellem afdelingerne.

Klassens lærere indmeldes i Nota.

• Der tilbydes information om ordblindhed og vises video på YouTube om dette til

klassen.