Gå til hovedindhold
You are at:

Praktiske oplysninger

Her kan du få viden om forskellige praktiske oplysninger

Information om:

 • Kontorets åbningstider

  Mandag kl. 7.00-13.30

  Tirsdag kl. 7.00-17.00

  Onsdag kl. 7.00-17.00

  Torsdag kl. 7.00-13.30

  Fredag kl. 7.00-12.15

 • Ringetider

  Ringetiderne på skolen er:

  kl. 8.00 - 8.45: lektion 1

  kl. 8.45 - 9.30: lektion 2

  kl. 9.30 - 9.55: pause

  kl. 9.55 - 10.40: lektion 3

  kl. 10.40 - 11.25: lektion 4

  kl. 11.25 - 12.10: spisning og pause

  kl. 12.10 - 12.55: lektion 5

  kl. 12.55 - 13:40: lektion 6

  kl. 13:40 - 13.50: pause

  kl. 13.50 - 14.35: lektion 7

  kl. 14.35 - 15.20: lektion 8

 • Skolemad og mælk

  Skolemad

  Det er muligt, at bestille skolemad gennem Bistrup og Nør. De tilbyder et bredt udvalg af hjemmelavet skolemad. 

  Engelsborgskolen udleverer den bestilte mad, men kontakten foregår mellem familie og Bistrup og Nør.

  Du kan læse mere om Bistrup og Nør her

  Skolemælk

  Engelsborgskolen får leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Du kan læse mere om Skolemælk her

 • Forsikring

  Skolen har ingen ansvarsforsikring og henviser til justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar

 • Politik for brug af digitale devices (DD) på Engelsborgskolen

  Engelsborgskolen august 2019

   

  På Engelsborgskolen gælder:

  Vi er en mobil bevidst skole med udgangspunkt i, at mobiltelefonen er et aktivt tilvalg i løbet af en skoledag. Det betyder i praksis, at mobiltelefonerne skal låses inde ved skoledagens start og udleveres efter sidste lektion af den respektive lærer eller pædagog. Vi ønsker samtidig i samarbejde med forældre, elever og personale at skabe en skole, hvor de DD ses som naturlige arbejds- og kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi inviterer de DD ind i undervisningen og i forskellige aktiviteter med afsæt i didaktiske og pædagogiske overvejelser. Digitale devises skal tales og tænkes ind i skolens handleplan, hvor der argumenteres ud fra læring, trivsel og dannelse.

   

  Digital dannelse:

  I forbindelse med anvendelsen af DD gælder følgende for Engelsborgskolen: • Vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende mobilkultur ved, at der kontinuerligt sættes fokus på brugen af de digitale midler og netetik i undervisningen på alle årgange • At DD kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen • At vi vil give eleverne digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm. • Vi ønsker at ruste eleverne til den teknologiske udvikling, teknologiforståelse og teknologihandleevner

   

  Særlige aftaler for:

  Indskoling:

  I tilfælde af, at elever har mobiltelefon med, skal denne blive i tasken hele dagen.

   

  SFO

  I SFO tager vi udgangspunkt i den mobilpolitik, som gælder for resten af skolen. Det betyder, at mobiltelefoner og iPads, som udgangspunkt skal blive i tasken, eller ikke nødvendigvis medbringes i SFO-tiden. Der er stadigvæk mulighed for at inddrage iPad/mobiltelefon/iPod/Nintendo eller andre elektroniske devices, som en del af en pædagogisk aktivitet. Dette kan både være i form af spillecafe eller med mulighed for at tænke de elektroniske devices ind som det fælles tredje i et værksted. Dette med fokus på at eksperimentere, skabe relationer, lære og understøtte den digitale dannelse. Vi vil som SFO udarbejde nye fælles retningslinjer i forbindelse med brugen at det elektroniske udstyr, samt understøtte, at vi er vores ansvar bevidst, når vi lukker den digitale verden ind i fritidsdelen.

   

  Baune

  Vi har DD pause på Baune hver dag når eleverne har fri fra skole og frem til klokken 16.00, så eleverne fra starten af eftermiddagen søger mod klubbens aktiviteter og værksteder. Det betyder, at eleverne i tidsrummet ikke kan sidde passivt og spille på deres DD. Eleverne kan kun anvende deres DD såfremt den indgår i bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne indgår i direkte fysisk og social interaktion med andre elever. Baunes medarbejdere skal supervisere eleverne og godkende de applikationer eleverne anvender. Baunes medarbejdere kan med pædagogisk faglig begrundelse vælge, at DD slet ikke kan anvendes af elever hele eftermiddagen, eller flere eftermiddage i træk, hvis det fremmer elevernes deltagelse i klubbens aktiviteter, f.eks. i forbindelse med det årlige Mini – OL.

   

  Etiske regler og gode råd:

  Særligt for eleverne:

  • Tænk dig om, inden du bruger din mobiltelefon i skolen.

  • Brug ikke nedsættende, hånende sprogbrug om andre - det er mobning.

  • Send ikke trusler - det er strafbart.

  • Lad dig ikke fotografere elle filme, hvis du ikke er sikker på, hvad det skal bruges til.

  • En person på et billede kan altid kræve et billede slettet.

  • Billeder med personer må ikke lægges på internettet, med mindre personernes forældre har givet tilladelse.

  • Brug ikke mobilen til at løse konflikter - husk at gå til de voksne i stedet for.

   

  Til forældrene:

  • Overvej hvornår dit barn skal have en mobiltelefon. Det er som regel først, når barnet selv er klar til at gå til og fra skole.

  • Overvej at lave fælles aftaler i forældregruppen med hensyn til tidspunktet for indkøb af telefon

  • Mobiltelefoner er ikke nødvendige for at skabe venskaber!

   

  Vi ser hos vores elever at:

  • Eleverne er ofte inaktive, når de benytter digitale devices

  • Når elever har mulighed for at tilvælge digitale devices selv, oplever vi som klub, at eleverne ofte fravælger klubbens pædagogiske aktiviteter, hvor den sociale relation og trivsel er i fokus.

  • Når eleverne er på digitale devices i pauserne, så engagerer de sig ikke i de sociale relationer.

  • Eleverne bliver forstyrret med notifikationer, som gør, at de i timerne mister koncentrationen og fordybelse i fagligt arbejde.

   

  Ved tyveri:

  Hvis forældre vælger at give deres barn en digital device med i skole, er det på eget ansvar. Digitale devices skal afleveres i forbindelse med skoledagens start og vil blive låst inde i et skab i klassen til skoledagen er slut. I tilfælde af tyveri o.a. er skolen ikke erstatningspligtig.

   

  Sanktioner:

  I tilfælde af, at elever bryder reglerne i forhold til skolens mobilpolitik, vil forældrene blive kontaktet af skolen med henblik på dialog omkring, hvordan vi fælles sikrer, at skolens regler overholdes.

 • Trivselspolitik/ Anti-mobbepolitik

  På Engelsborgskolen vil vi arbejde for, at ingen elever mobbes hverken i skoletiden, i fritiden eller via digitale medier. Vi ønsker at skabe en skolekultur, som handler om at vise respekt og omsorg for hinanden.

  Vi ønsker at hele skolen inddrages og gøres medansvarlig i arbejdet omkring vores mobbepolitik, ikke mindst skolens elevråd.

  Hvad er mobning?

  Vi definerer begrebet mobning på følgende måde: En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over længere tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere elever.

  Enkeltstående tilfælde kan dog være så krænkende, at der også er tale om mobning.

  Det kan ske ved:

  Fysisk vold, slag, spark, skub, negative handlinger ledsaget af ord, grimasser, trusler, hån mm.

  Det ske ved at skabe social isolation og udelukkelse af gruppen og mange andre eksempler.

  Alle tilfælde skal tages alvorligt og alle har pligt til at være opmærksomme på mistrivsel og mobning blandt eleverne.

  I hverdagen arbejder vi konkret på flere forskellige områder:

   

  1. Skolen

  - På skolen arbejdes med klassemøder/trivselsarbejde som en del af undervisningen

  - På skolen afholdes arrangementer om net-etik /digital dannelse

  - Ved forældresamtaler indgår et punkt om elevens trivsel

  - Ved forældremøder indgår et punkt om klassens trivsel

  - I indskolingen arbejdes forebyggende med Mary fondens materiale omkring mobning.

  - Særlig fokus på sprogets magt i alle henseender – af hensyn til fællesskabet

  - Der prioriteres ressourcer til uddannelse i bla. klassemødet og konfliktmægling

  - Det tilstræbes, at der holdes elevsamtaler med den enkelte elev forud for hver skole-hjem-samtale for at få afdækket trivsel i klassen/SFO/klub

  - I forbindelse med trivselsundersøgelser forventes det, at der udarbejdes handleplaner for den enkelte klasse

  - På skolen har vi AKT(adfærd, kontakt, trivsel)- lærere på alle afdelinger, som støtter medarbejderne, eleverne og forældrene, når det er svært

   

  2. I klassen/SFO/klub

  - Samværsreglerne koordineres på de enkelte årgange i relation til skolens værdisæt.

  - Skolen har fokus på forskelligheder/sårbarhed som f.eks. udseende, familieforhold m.v.

   - Klassen definerer regler for indbyrdes digital kommunikation i overensstemmelse med skolens værdisæt

  - I klassens arrangementer medtænkes de sociale relationer

  - Forældre og lærere og pædagoger udveksler relevant information i forhold til klassen og den enkelte elev

   

  3. Personale (Skole/SFO/klub)

  - Personalet skal være gode eksempler for eleverne

  - Personalet skal sørge for, at eleverne får gode fælles oplevelser

  - Personalet skal tage henvendelser fra forældre og elever alvorlige

  - Personalet handler konkret i forhold til vedtagne ordenssregler

  - Personalet er forpligtet til at gribe ind over for enhver episode, som de bliver vidende om

   - Lærere og pædagoger forpligtes til at informere hinanden om bekymringer og episoder og udarbejde fælles strategi for det videre arbejde

   

  4. Forældre

  - Alle forældre forpligtes til at arbejde for, at klassens trivsel sættes i centrum.

  - Alle hjælper alle og drager omsorg for hinandens børn

  - Forældrene taler ikke dårligt om skole/SFO/andre forældre og elever foran børnene

  - Det anbefales at udarbejde fælles holdninger til sociale arrangementer, fødselsdage og lign. alle i klassen, drenge/pigegruppen mm.

  - Vi henviser via http://engelsborgskolen.skoleporten.dk/sp , til trivselsaftaleskemaer for de forskellige afdelinger, skolens inklusionsfolder ”en      skole med plads til alle”, og skolens principper for trivsel

   

  Både skole/SFO/klub forpligtes til at være ansvarlige aktører i gennemførelse og udvikling af ovennævnte.

   

  Engelsborgskolens værdisæt:

  Trivsel: Gensidig respekt, anerkendelse og omsorg

  Udvikling: Høj faglighed og sociale kompetencer

  Virkelyst: Forskellighedernes muligheder og ansvarlighed.